Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91147
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Системно-динамічна модель потоків платежів для оцінювання ефективності лізингових операцій
Authors Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych  
Гриценко, А.К.
Keywords фінансовий лізинг
финансовый лизинг
financial leasing
кредит
credit
поток платежів
поток платежей
flow of payments
системно-динамічна модель
системно-динамическая модель
system-dynamic model
оцінювання ефективності
оценивание эффективности
efficiency evaluation
Type Article
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91147
Publisher Західноукраїнський національний університет
License In Copyright
Citation Гриценко К. Г., Гриценко А. К. Системно-динамічна модель потоків платежів для оцінювання ефективності лізингових операцій // Економічний аналіз. 2022. Том 32. №4. С. 115-126.
Abstract Фінансування євроінтеграційних процесів та відновлення України після російського вторгнення потребують розвитку ринку фінансового лізингу в Україні. Актуальність питань ефективності фінансового лізингу для України обумовлена тим, що на її економічний та соціальний розвиток значною мірою впливають обсяги інвестування в основні засоби підприємств, що забезпечує їх конкурентоспроможність, сприє розвитку малого та середнього бізнесу й створенню нових робочих місць. Фінансовий лізинг позитивно впливає на темпи економічного зростання країни в цілому. Високий рівень використання механізму лізингу характерний для країн з розвиненою економікою, особливо для країн Європейського союзу. Основним фактором привабливості лізингових операцій для лізингоодержувача є обсяг лізингових платежів. Ефективність лізингових операцій для лізингоодержувача можна визначити шляхом зіставлення загальної суми, яка виплачується згідно з лізинговою угодою, з вартістю банківського кредиту. При цьому лізингоодержувач стикається з необхідністю визначення способу нарахування і графіку лізингових платежів, вибору методу нарахування амортизації лізингового майна. У цьому контексті для підтримки прийняття рішень у сфері фінансового лізингу актуальним є застосування імітаційного моделювання, зокрема такого підходу, як системна динаміка. У статті моделюються потоки платежів фінансового лізингу та банківського кредиту. Їх аналіз дозволяє визначити ефективність фінансового лізингу в порівнянні з банківським кредитом. У розрахунках використовуються передбачені чинним законодавством методи нарахування амортизації лізингового майна. Встановлено, що для зменшення витрат лізингоодержувача краще використовувати нелінійні методи нарахування амортизації, зокрема метод зменшення залишкової вартості. Розроблена системно-динамічна модель є універсальною та може бути використана для різних об’єктів лізингу. Вона дозволяє приймати на основі імітаційного моделювання обгрунтовані рішення щодо параметрів лізингової угоди, які задовольнять як лізингоодержувача, так і лізингодавача.
Финансирование евроинтеграционных процессов и восстановление Украины после российского вторжения нуждаются в развитии рынка финансового лизинга в Украине. Актуальность вопросов эффективности финансового лизинга для Украины обусловлена тем, что на ее экономическое и социальное развитие в значительной степени влияют объемы инвестирования в основные средства предприятий, что обеспечивает их конкурентоспособность, способствует развитию малого и среднего бизнеса и созданию новых рабочих мест. Финансовый лизинг оказывает положительное влияние на темпы экономического роста страны в целом. Высокий уровень использования механизма лизинга характерен для стран с развитой экономикой, особенно стран Европейского союза. Основным фактором привлекательности лизинговых операций для лизингополучателя является объем лизинговых платежей. Эффективность лизинговых операций для лизингополучателя можно определить путем сопоставления общей суммы, выплачиваемой согласно лизинговому соглашению, со стоимостью банковского кредита. При этом лизингополучатель сталкивается с необходимостью определения способа начисления и графика лизинговых платежей, выбора метода начисления амортизации лизингового имущества. В этом контексте для поддержки принятия решений в сфере финансового лизинга актуально применение имитационного моделирования, в частности такого подхода, как системная динамика. В статье моделируются потоки платежей финансового лизинга и банковского кредита. Их анализ позволяет определить эффективность финансового лизинга по сравнению с банковским кредитом. В расчетах используются предусмотренные действующим законодательством способы начисления амортизации лизингового имущества. Установлено, что для уменьшения затрат лизингополучателя лучше использовать нелинейные методы начисления амортизации, в частности, метод уменьшения остаточной стоимости. Разработанная системно-динамическая модель универсальна и может быть использована для различных объектов лизинга. Она позволяет принимать на основе имитационного моделирования обоснованные решения по параметрам лизингового соглашения, которые удовлетворят как лизингополучателя, так и лизингодателя.
The financing of the European integration processes and the recovery of Ukraine after the Russian invasion require the development of the financial leasing market in Ukraine. The relevance of the financial leasing effeciency issues for Ukraine is due to the fact that its economic and social development is largely influenced by the amount of investment in the fixed assets of enterprises, which ensures their competitiveness, contributes to the development of small and medium-sized businesses and the creation of new jobs. Financial leasing has a positive effect on the rate of economic growth of the country as a whole. A high level of the leasing mechanism use is typical for countries with developed economies, especially for the countries of the European Union. The main factor in the attractiveness of leasing operations for the lessee is the amount of leasing payments. The efficiency of leasing operations for the lessee can be determined by comparing the total amount paid under the leasing agreement with the cost of the bank credit. At the same time, the lessee is faced with the need to determine the method of calculation and the schedule of lease payments, the choice of the method of calculation of leased property depreciation. In this context, the application of simulation modeling, in particular such an approach as system dynamics, is relevant to support decision-making in the field of financial leasing. The article models the payment flows of financial leasing and bank credit. Their analysis makes it possible to determine the efficiency of financial leasing in comparison with a bank credit. The calculations use the methods of calculating the depreciation of leased property provided by the current legislation. It was established that to reduce the costs of the lessee, it is better to use non-linear methods of calculating depreciation, in particular, the method of reducing the residual value. The developed system-dynamic model is universal and can be used for various leasing objects. It allows you to make reasonable decisions on the parameters of the leasing agreement on the basis of simulation modeling, which will satisfy both the lessee and the lessor.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Ireland Ireland
1
Ukraine Ukraine
9
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

France France
1
Ukraine Ukraine
11
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Hrytsenko_financial_leasing.pdf 637,36 kB Adobe PDF 13

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.