Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91566
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Трансформація суспільства і суспільних цінностей як економічних категорій
Other Titles Transformation of Society and Social Values as Economic Categories
Authors Nesterenko, Volodymyr Ivanovych  
Keywords суспільний розвиток
цінності
конкурентоспроможність
трансформація супільних цінностей
динаміка
маркетинг
social development
values
competitiveness
social values transformation
dinamics
marketing
Type Article
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91566
Publisher Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
License Copyright not evaluated
Citation Nesterenko V. I. Transformation of Society and Social Values as Economic Categories // Еономіка і регіон. 2022. №2(85). С. 88-101.
Abstract Стаття узагальнює підходи стосовно аналізу суспільства і суспільних цінностей. Метою статті є обґрунтування трансформації суспільства та суспільних цінностей як економічних категорій. Логічне обґрунтування одержаних висновків здійснено за допомогою методів економіко-статистичного аналізу. Проаналізовані наступні показники: темпи зміни населення як у світі, так і в Україні, тренди по роках за віковими показниками. Рівень доходів людей, прогнози росту економік до 2100 року, урбанізація та інші. Систематизація літературних джерел та підходів засвідчила, що незважаючи на існування певного масиву наукових і теоретичних напрацювань, є потреба вивчення комплексу інструментів для даних категорії, характерних як для різних країн світу, так і для України. Актуальність розв'язання наукової проблеми полягає в тому, що зараз відсутня єдина модель яка враховує всі фактори (або хоча б більшість), що впливають на трансформацію суспільства. А така модель дозволила б краще зробити планування на майбутній період. Дослідження питання систематизації та визначення перспектив трансформації суспільства в статті здійснено в наступній логічній послідовності: характеристика підходів стосовно в країнах світу та в Україні; формулювання перспективи розвитку та використання. Тенденції розвитку суспільства, а разом з ними й тенденції розвитку суспільних цінностей, з одного боку, виступають узагальнюючими категоріями, а з іншого – впливають на розвиток та поведінку кожного члена цього суспільства. Суперечливість та неоднозначність оцінки змін, що відбуваються всередині суспільства в цілому та в межах держав, вимагають постійної уваги теоретиків і практиків до цього об'єкта дослідження. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали метод системного підходу, метод трендів, періодом дослідження обрано 1950-2100 роки. Об’єктом дослідження обрано як всі країни у світі, 25 найбільших країн світу по ВВП, а також Україну, оскільки саме за цими країнами представлені науковий аналіз досліджуваної проблематики, який сформувався на сучасному етапі. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично обґрунтовує трансформацію суспільства та суспільних цінностей як економічних категорій. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для практичного застосування вітчизняними суб’єктами підприємництва в розрізі вибору оптимальних стратегій розвитку бізнесу в різних країнах (довготермінове планування), для науковців в контексті розвитку наукових пошуків та вивчення сучасного стану досліджуваного питання.
The article summarizes approaches to the analysis of society and social values. The purpose of the article is to justify the transformation of society and social values as economic categories. Logical substantiation of the obtained conclusions was carried out using the methods of economic and statistical analysis. The following indicators were analyzed: rates of population change both in the world and in Ukraine, trends by year according to age indicators. The level of people's incomes, forecasts of economic growth until 2100, urbanization and others. The systematization of literary sources and approaches proved that despite the existence of a certain array of scientific and theoretical developments, there is a need to study a set of tools for the given category, characteristic both for different countries of the world and for Ukraine. The urgency of solving the scientific problem is that there is currently no single model that takes into account all factors (or at least most) affecting the transformation of society. And such a model would allow better planning for the future period. The study of the issue of systematization and determination of prospects for the transformation of society in the article is carried out in the following logical sequence: characteristics of approaches in the countries of the world and in Ukraine; formulation of the perspective of development and use. Trends in the development of society, and together with them, trends in the development of social values, on the one hand, act as generalizing categories, and on the other - influence the development and behavior of each member of this society. Contradictions and ambiguity in the assessment of changes occurring within society as a whole and within states require the constant attention of theorists and practitioners to this object of research. The methodological tools of the conducted research were the method of the system approach, the method of trends, the period of the research was chosen from 1950-2100. All the countries in the world, the 25 largest countries in terms of GDP, as well as Ukraine were chosen as the object of the study, since it is these countries that present the scientific analysis of the studied issues, which was formed at the current stage. The study empirically confirms and theoretically substantiates the transformation of society and social values as economic categories. The results of the conducted research can be useful for practical application by domestic business entities in terms of choosing optimal business development strategies in different countries (long-term planning), for scientists in the context of the development of scientific research and studying the current state of the researched issue.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Nigeria Nigeria
1
Ukraine Ukraine
9
United States United States
1

Downloads

United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Nesterenko_competitiveness.pdf 976,8 kB Adobe PDF 1

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.