Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91597
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Mortgage Lending: Trends and Perspectives in Ukraine
Other Titles Іпотечне кредитування: тенденції та перспективи розвитку в Україні
Authors Humenna, Yuliia Hryhorivna  
Lutsenko, D.V.
Petrushenko, Yurii Mykolaiovych  
Brychko, Maryna Mykhailivna  
Keywords іпотека
ипотека
mortgage
іпотечне кредитування
ипотечное кредитование
mortgage lending
житлова нерухомість
жилищная недвижимость
residential real estate
первинний ринок нерухомості
первичный рынок недвижимости
primary real estate market
вторинний ринок нерухомості
вторичный рынок недвижимости
secondary real estate market
Type Article
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91597
Publisher Національний університет "Чернігівська політехніка"
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Humenna Yu., Lutsenko D., Petrushenko Yu., Brychko M. Mortgage lending: trends and perspectives in Ukraine.Науковий вісник Полісся. 2022. No 2(25). С. 206-221.
Abstract Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних засад розвитку іпотечного кредитування в Україні. У роботі досліджені економічні та юридичні аспекти сутнісної основи іпотеки та іпотечного кредитування; виділені три підходи до розуміння іпотеки: іпотека як механізм чи спосіб кредитування під заставу; іпотека як процес надання кредиту під заставу; іпотека як застава нерухомого майна. Проаналізована поточна ситуація з іпотечного кредитування, зокрема в розрізі таких індикаторів: обсяг виданих іпотечних кредитів, сума іпотеки, кількість іпотечних кредитів, максимальна кількість учасників ринку. Період дослідження в роботі – 2017-2021 рр. У статті проведено аналіз таких показників житлового іпотечного кредитування, як: індикатори купівельної активності населення на ринку житла, індекси цін на житло на первинному та вторинному ринку, іпотечне житлове кредитування фізичних осіб на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості в розрізі валют. У роботі проведено порівняльний аналіз умов надання іпотечного кредитування банками-лідерами відповідно до рейтингу стійкості, що формується на основі індикаторів стресостійкості, лояльності вкладників, оцінки аналітиків, місця в рейтингу за депозитами фізичних осіб. Проведений аналіз особливостей функціонування ринку іпотечного житлового кредитування в Україні дозволив сформувати ключові напрями активізації даного виду кредитування за участі держави та з боку банківського сектору: зміцнення законодавчої бази з аспектів іпотечного кредитування; фінансування урядових пільгових про-грам для населення України; впровадження та розвиток мотиваційних механізмів з боку уряду; запровадження механізму надання місцевим органам влади земельних ділянок для забудовників за цінами нижче ринкових через зниження собівартості житлової нерухомості; участь банківського сектору в пільгових державних програмах кредитування населення в розрізі житлової іпотеки; реалізація та розвиток механізмів здешевлення іпотечного житлового кредитування на основі ранжування відсоткових ставок за іпотечним житловим кредитом з урахуванням скорингу позичальника.
Статья посвящена исследованию теоретических и практических основ развития ипотечного кредитования в Украине. В работе исследованы экономические и юридические аспекты сущностной основы ипотеки и ипотечного кредитования; выделены три подхода к пониманию ипотеки: ипотека как механизм или способ кредитования под залог; ипотека как процесс предоставления кредита под залог; ипотека как залог недвижимого имущества. Проанализирована текущая ситуация по ипотечному кредитованию, в частности, в разрезе таких индикаторов: объем выданных ипотечных кредитов, сумма ипотеки, количество ипотечных кредитов, максимальное количество участников рынка. Период исследования в работе – 2017-2021 гг. В статье проведен анализ таких показателей жилищного ипотечного кредитования как индикаторы покупательной активности населения на рынке жилья, индексы цен на жилье на первичном и вторичном рынке, ипотечное жилищное кредитование физических лиц на покупку, строительство и реконструкцию недвижимости в разрезе валют. В работе проведен сравнительный анализ условий предоставления ипотечного кредитования банками-лидерами в соответствии с формируемым рейтингом устойчивости на основе индикаторов стрессоустойчивости, лояльности вкладчиков, оценки аналитиков, места в рейтинге по депозитам физических лиц. Проведенный анализ особенностей функционирования рынка ипотечного жилищного кредитования позволил сформировать ключевые направления активизации данного вида кредитования с участием государства и со стороны банковского сектора: укрепление законодательной базы по аспектам ипотечного кредитования; финансирование правительственных льготных программ для населения Украины; внедрение и развитие мотивационных механизмов со стороны правительства; введение механизма предоставления местным органам власти земельных участков для застройщиков по ценам ниже рыночных из-за снижения себестоимости жилой недвижимости; участие банковского сектора в льготных государственных программах кредитования населения в разрезе жилищной ипотеки; реализация и развитие механизмов удешевления ипотечного жилищного кредитования на основе ранжирования процентных ставок по ипотечному жилищному кредиту с учетом скоринга заемщика.
This article is devoted to the study of the theoretical and practical issues of the development of mortgage lending in Ukraine. The paper examines the economic and legal aspects of the essential basis of mortgage and mortgage lending. Trends in mortgage lending are analyzed, in particular in terms of the following indicators: the volume of mortgage loans issued, the number of mortgages, the number of mortgage loans, and the maximum number of market participants. The research period in the work is 2017-2021. The article analyses such indicators of residential mortgage lending as: indicators of purchasing activity of the population in the housing market, indices of housing prices in the primary and secondary market, residential mortgage lending to individuals for the purchase, and construction and reconstruction of real estate in terms of currencies. In the work, a comparative analysis of the conditions for providing mortgage lending by leading banks in accordance with the sustainability rating was carried out. The conducted analysis of the peculiarities of the functioning of the mortgage housing lending market in Ukraine made it possible to form the key directions for the activation of this type of lending with the participation of the state and the banking sector.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Poland Poland
6
Ukraine Ukraine
3
United States United States
1

Downloads

United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Humenna_mortgage_lending.pdf 4 MB Adobe PDF 1

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.