Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91622
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Антикорупційна спеціалізація в діяльності прокуратури: інституційні та правові засади
Authors Bondarenko, Olha Serhiivna  
Yanishevska, Kateryna Dmytrivna  
Myrhorod-Karpova, Valeriia Valeriivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-2288-1393
http://orcid.org/0000-0002-3648-5543
http://orcid.org/0000-0002-9621-2117
Keywords правоохоронні органи
правоохранительные органы
law enforcement agencies
прокуратура
prosecutor's office
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Specialized anti-corruption prosecutor's office
статус прокурора
the status of the prosecutor
зарубіжний досвід
зарубежный опыт
foreign experience
протидія корупції
противодействие коррупции
anti-corruption
Type Article
Date of Issue 2023
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91622
Publisher Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
License In Copyright
Citation Бондаренко, О. С., Янішевська, К. Д., & Миргород-Карпова, В. В. (2023). Антикорупційна спеціалізація в діяльності прокуратури: інституційні та правові засади. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 36-48. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.36-48.
Abstract В умовах трансформаційних змін, зумовлених євроінтеграційними прагненнями України та фактичним набуттям нашою державою статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, загострюється питання протидії корупції на належному рівні. Антикорупційний підхід не має бути декларативним та повинен передбачати ряд змін інституційного, правового, просвітницького та освітнього характеру. Одним із найбільш важливих аспектів антикорупційних змін стало утворення значної кількості антикорупційних інституцій. Зазначене обумовлене різними управлінськими моделями антикорупційних інституцій та вимогами міжнародних антикорупційних конвенцій, прийнятих у рамках ООН та Ради Європи. Так, у структурі органів прокуратури було утворено Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Враховуючи значущість міжнародного досвіду для протидії корупції, метою статті є вивчення особливостей та значення діяльності спеціалізованих антикорупційних підрозділів прокуратури у зарубіжних державах та моделі організації Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Україні. Методологічний інструментарій дослідження представлений комплексним поєднанням загальнологічних та спеціально-юридичних методів наукового пізнання. Комплексне компонування яких дозволило досягти цілей наукового дослідження. Зокрема, було використано метод аналізу, синтезу, узагальнення, а також формально-юридичний, порівняльно-правовий та інші. З’ясовано, що діяльність антикорупційних інституцій в цілому та окремі аспекти діяльності спеціалізованих антикорупційних підрозділів у структурі органів прокуратури як в Україні, так і закордоном були предметом наукового інтересу багатьох вчених. У статті на основі критичного аналізу висвітлено питання кореляції діяльності спеціальних антикорупційних підрозділів у зарубіжних державах та рівня корупції. Охарактеризовано сутність, значення та рівень успішності діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зроблено висновок, що, обрана Україною модель організації діяльності спеціального антикорупційного підрозділу у структурі Офісу Генерального прокурора є раціональною та ефективною. Водночас для результативності її діяльності важливим є забезпечення єдності та взаємоузгодженості дій, як в межах системи органів прокуратури України, так і в контексті співпраці антикорупційних інституцій в цілому. Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у порівняльно-правовій характеристиці результативності основних антикорупційних інституційних моделей.
В условиях трансформационных изменений, вызванных евроинтеграционными устремлениями Украины и фактического приобретения нашей страной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, все острее становится вопрос противодействия коррупции на соответствующем уровне. Подход к борьбе с коррупцией не должен быть декларативным и должен включать ряд институциональных, правовых, образовательных и воспитательных изменений. Одним из важнейших аспектов антикоррупционных изменений стало формирование значительного числа антикоррупционных институтов. Это связано с разными моделями управления антикоррупционными институтами и требованиями международных антикоррупционных конвенций, принятых в рамках ООН и Совета Европы. Так, в структуре прокуратуры была создана Специализированная антикоррупционная прокуратура. Учитывая важность международного опыта противодействия коррупции, целью статьи является изучение особенностей и значения деятельности специализированных антикоррупционных подразделений прокуратуры зарубежных стран и модели организации Специализированной антикоррупционной прокуратуры. в Украине. Методологический инструментарий исследования представлен сложным сочетанием общелогических и специально-правовых методов научного познания. Сложный состав которых позволил достичь целей научных исследований. В частности, использовался метод анализа, синтеза, обобщения, а также формально-юридический, сравнительно-правовой и другие. Установлено, что деятельность антикоррупционных учреждений в целом и отдельные аспекты деятельности специализированных антикоррупционных подразделений в структуре органов прокуратуры как в Украине, так и за рубежом были предметом научного интереса многих ученых. В статье на основе критического анализа освещается вопрос о взаимосвязи деятельности специальных антикоррупционных подразделений в зарубежных странах с уровнем коррупции. Характеризуются сущность, значение и уровень успешности деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Перспективы дальнейших научных исследований мы видим в сравнительно-правовой характеристике эффективности основных антикоррупционных институциональных моделей.
In the conditions of transformational changes caused by Ukraine's European integration aspirations and our country's actual acquisition of the status of a candidate for accession to the European Union, the issue of combating corruption at the appropriate level is becoming more acute. The anti-corruption approach should not be declarative and should include several institutional, legal, educational and educational changes. One of the most important aspects of anti-corruption changes was the formation of a significant number of anti-corruption institutions. This is due to different management models of anti-corruption institutions and the requirements of international anti-corruption conventions adopted within the framework of the UN and the Council of Europe. Thus, the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office was established within the structure of the prosecutor's office. Considering the importance of international experience for combating corruption, the purpose of the article is to study the features and significance of the activities of specialized anti-corruption units of the prosecutor's office in foreign countries and the organization model of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office in Ukraine. The methodological toolkit of the research is represented by a complex combination of general logical and special legal methods of scientific knowledge. The complex composition of which made it possible to achieve the goals of scientific research. In particular, the method of analysis, synthesis, generalization, as well as formal-legal, comparative-legal and others was used. It was found that the activity of anti-corruption institutions in general and certain aspects of the activity of specialized anti-corruption units in the structure of prosecutor's offices both in Ukraine and abroad were the subject of scientific interest of many scientists. The article, based on a critical analysis, highlights the issue of correlation between the activities of special anti-corruption units in foreign countries and the level of corruption. The essence, significance, and level of success of the activity of the Specialized Anti-corruption Prosecutor's Office are characterized. We see the prospects for further scientific research in the comparative legal characteristics of the effectiveness of the main anti-corruption institutional models.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Germany Germany
1
Ireland Ireland
6
Japan Japan
1
Singapore Singapore
80696
Ukraine Ukraine
59294
United Kingdom United Kingdom
86
United States United States
161391
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

China China
11678
France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
59295
United States United States
80697

Files

File Size Format Downloads
Bondarenko_prosecutor's_office.pdf 658,02 kB Adobe PDF 151673

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.