Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94004
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Integration of Ukrainian agricultural science into the global environmen
Other Titles Інтеграція української аграрної науки в глобальне середовище
Authors Stoliarchuk, N.M.
ORCID
Keywords інновації
сільське господарство
агропродовольство
інтелектуальна власність
глобальна продовольча безпека
наука
інтеграція
стандарти
innovation
agriculture
agri-food
intellectual property
global food security
science
integration
standards
Type Article
Date of Issue 2023
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94004
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Stoliarchuk, N. (2023). INTEGRATION OF UKRAINIAN AGRICULTURAL SCIENCE INTO THE GLOBAL ENVIRONMENT. Mechanism of an Economic Regulation, (4(102), 47-51. https://doi.org/10.32782/mer.2023.102.08
Abstract У світлі війни в Україні та глобальної економічної кризи наука набуває все більшого значення. Роль аграрної науки у вирі-шенні глобальних проблем продовольчої безпеки відчувається особливо необхідною. У статті визначено важливу роль укра-їнської аграрної науки в економіці України та постконфліктному відновленні сільськогосподарських земель. Метою дослі-дження є висвітлення важливості ролі української аграрної науки в глобальному середовищі. У процесі написання наукової статті було визначено створення об’єктів права інтелектуальної власності в Національній академії аграрних наук Укра-їни, а також результати комерціалізації наукової та наукоємної продукції Національної академії аграрних наук України. Окреслено основні міжнародні інституції, членом яких є Національна академія аграрних наук України. Визначено основні стратегічні напрями наукового забезпечення соціально-економічного розвитку аграрного сектору України. Охарактеризо-вано Банк генетичних ресурсів рослин та Банк генетичних ресурсів тварин, який створено НААН. Визначено пріоритетні завдання інноваційного розвитку НААН. Встановлено, що Національна академія аграрних наук України є важливою скла-довою української та міжнародної науки, яка усвідомлює сучасні реалії та реалізує заходи щодо розвитку наукової сфери. Зокрема, академія долає негативні тенденції та виклики, враховуючи війну в Україні. Підвищується відповідальність за наукові та виробничі показники діяльності, формується план дій щодо виявлення проблемних питань та усунення причин їх виникнення. Академія бере активну участь у постконфліктній відбудові сільськогосподарських територій України. Мобілізу-ються ресурси науково-технічної та матеріальної бази, зменшується залежність від комерційних структур, створюються умови для зміцнення науково-виробничих комплексів, координації їх роботи та розвитку на місцевому рівні. Академія розви-вається за рахунок інноваційної інфраструктури з урахуванням євроінтеграційних процесів та доступу до міжнародних інвестиційних ресурсів.
In light of the war in Ukraine and the global economic crises, science is becoming increasingly important. The role of agricultural science in solving global food security issues is felt to be especially necessary. The article defines the important role of Ukrainian agricultural science in the economy of Ukraine and the post-conflict restoration of agricultural lands. The purpose of the research is highlighting the importance of the role of Ukrainian agricultural science in the global environment. In the process of writing a scientific article, сreation of objects of intellectual property law at the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, and also the results of the commercialization of scientific and knowledge-intensive products of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine were determined. The main international institutions of which the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine is a member are outlined. Defined the main strategic directions of scientific support for the socio-economic development of the agricultural sector of Ukraine. Characterised Bank of plant genetic resources and Bank of animal genetic resources which was made by NAAS. Defined priority tasks for innovation of development of NAAS. Established that the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine is an important component of Ukrainian and international science, which is aware of modern realities and implements measures for the development of the scientific sphere. In particular the academy overcomes negative trends and challenges, taking into account the war in Ukraine. Responsibility for scientific and production indicators of activity is increased, an action plan is formed to identify problem-atic issues and eliminate the causes of their occurrence. The academy takes an active part in post-conflict reconstruction of agricul-tural territories of Ukraine. The resources of the scientific, technical and material base are mobilised, the dependence on commercial structures is reduced, conditions are created for the strengthening of scientific and industrial complexes, coordination of their work and development at the local level. The academy develops at the expense of innovative infrastructure, taking into account European integration processes and access to international investment resources.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

China China
19
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
59
United States United States
224
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

China China
1
Netherlands Netherlands
1
Ukraine Ukraine
223
United States United States
223

Files

File Size Format Downloads
Stoliarchuk_mer_4_2023.pdf 410,25 kB Adobe PDF 448

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.