Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94969
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Джентрифікація концепту «права людини»: виклики сучасності
Other Titles Gentrification of human rights concept: modern challenges
Authors Starynskyi, Mykola Volodymyrovych  
Завальна, Ж.В.
ORCID http://orcid.org/0000-0003-2661-5639
Keywords інститут захисту прав людини
гарантія прав людини
механізм захисту прав людини
державний суверенітет
institute of protection of human rights
guarantee of human rights
mechanism of protection of human rights
state sovereignty
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94969
Publisher Видавничий дім «Гельветика»
License In Copyright
Citation Старинський М. В., Завальна Ж. В. Джентрифікація концепту «права людини»: виклики сучасності // Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №1. C. 62-66. DOI: DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/13.
Abstract Статтю присвячено вивченню питання ролі концепції прав людини в побудові механізму розвитку сучасного світу у світлі соціально-політичних подій, що відбуваються у світі останнім часом. Метою статті є виявлення ролі концепції прав людини для розвитку сучасного суспільства, а завданням – окреслення можливих шляхів її подальшого розвитку. Методи дослідження. За допомогою історичного методу було досліджено ґенезу політичних подій, у результаті яких утвердився концепт «права людини» у світі. Аналітичний та системно-структурний методи дозволили виявити особливості розвитку концепту «права людини» та встановити основні причини виникнення потреби його джентрифікації. Результати дослідження. Аналіз сучасних політичних та економічних подій у світі показує, що захист прав людини чи окремих їх видів в інтерпретації агресорів став лише приводом до військових вторгнень на території інших держав, основною метою яких були або економічні, або політичні інтереси. Концепт захисту прав людини став політичним інструментом, за допомогою якого агресори виправдовують свої дії. Проведене дослідження дозволило авторам констатувати факт наявності кризи концепту прав людини в сучасному світі. Є три основні фактори виникнення цієї кризи: а) сучасне суспільство не послідовне і не може однаково застосовувати одні й ті ж критерії до сильних і слабких; б) воно не може примирити непорушність індивідуальних прав людини з його прихильністю до національного самовизначення і державного суверенітету, втручаючись у ту чи іншу історію; в) сучасне суспільство не вміє створювати легітимні інститути, що можуть бути гарантією прав людини і підтримувати їх легітимність. Висновки. На сучасному етапі розвитку сучасної цивілізації концепт «права людини» має всі шанси продовжити свій розвиток як основний універсальний інструмент подолання конфліктності в сучасному світі. Проте він потребує переосмислення, створення легітимних міжнародних інституцій, які були б більш ефективними та дієвими. Лише у разі кардинальної джентрифікації прав людини та механізмів їх забезпечення сучасна цивілізація може отримати міцний фундамент свого розвитку у вигляді непорушних та всеосяжних прав людини.
The article deals with the role of the human rights concept in making the mechanism of modern world development in the context of sociopolitical events that have been happening lately. The purpose of the article is to clarify the role of the human rights concept for the development of modern society and its task is to define the possible directions of this development. Research methods. The historical method is used to study the genesis of the political events that led to the establishment of the human rights concept in the city. The analytical and structural methods allow finding out some peculiarities in the development of the human rights concept and define the main reasons for the need for its gentrification. Results of the research. The analysis of modern political and economic events in the world shows that the protection of human rights or certain types thereof, as interpreted by the aggressors, has become only a pretext for military incursions to the territory of other countries, the main objective being certain economic or political interests. The human rights concept has become a political tool used by aggressors to justify their actions. The research conducted allows the authors to state that the concept of human rights is in critical condition in the modern world. There are three main factors for this crisis to emerge: a) modern society is inconsistent and cannot apply the same criteria equally to the strong and the weak; b) it is not able to reconcile the firmness of individual human rights with its aptitude towards national self-determination and state sovereignty when interfering with certain history; c) modern society does not know how to create legitimate institutions that can be used as a guarantee for human rights and support their legitimacy. Conclusions. At the present developmental state of modern civilization, the human rights concept is highly likely to continue its development as the main universal tool to overcome conflicts in the contemporary world. However, it requires re-thinking and legitimate international institutions are to be created that would be more efficient and effective. Only under the condition of dramatic gentrification of human rights and the mechanisms of their provision, the modern civilization can ensure the stable grounding for its development in the shape of the firm and comprehensive human rights.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
13
United States United States
15

Downloads

Ukraine Ukraine
15
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Starynskyi_state_sovereignty.pdf 431,97 kB Adobe PDF 16

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.