Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/95001
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Analysis of changes in sensory preferences of tourists under martial law
Other Titles Аналізування змін сенсорних уподобань туристів в умовах воєнного стану
Authors Kulyniak, I.Ya.
Koval, S.O.
ORCID
Keywords турист
соціологічне опитування
сенсорна система
сенсорний маркетинг
туристична подорож
хі-квадрат тест
tourist
sociological survey
sensory system
sensory marketing
tourist trip
chi-squared test
Type Article
Date of Issue 2024
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/95001
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Kulyniak, I., & Koval, S. (2024). ANALYSIS OF CHANGES IN SENSORY PREFERENCES OF TOURISTS UNDER MARTIAL LAW. Mechanism of an Economic Regulation, (1 (103), 59-66. https://doi.org/10.32782/mer.2024.103.09
Abstract Дослідження змін сенсорних уподобань туристів в умовах воєнного стану є важливим як для розуміння впливу військо-вих конфліктів на психологію та поведінку людей, так і для розвитку стратегій управління туристичною галуззю в умовах нестабільності та кризи. Метою дослідження є аналізування змін сенсорних уподобань туристів, зумовлених впливом росій-сько-української війни. На базі двох соціологічних досліджень проаналізовано та зроблено висновки про зміни, які відбулися в сенсорних уподобаннях туристів у зв’язку з широкомасштабним вторгненням росії. Перше опитування проводилося у лис-топаді-грудні 2021 року та січні 2022 року, друге – у вересні та жовтні 2023 року, яке стало продовженням першого. Для підтвердження гіпотези про відмінність у відповідях респондентів, наданих до початку війни та під час війни, розраховано хі-квадрат тест. Підтвердження гіпотези дозволило довести, що при розробленні туристичних продуктів компаніям варто враховувати зміни сенсорних уподобань туристів. Дослідження показало значні зміни в виборі туристичних опцій мандрів-никами під впливом сенсорних відчуттів, які сформувалися в умовах ведення російсько-української війни. Вартість подорожі стала важливішою, культурний і піший туризм втратили популярність, а екстремальний і гастрономічний туризм зросли в популярності. Аромати та смаки формують більший вплив на асоціативну пам'ять мандрівників, а зорові враження залиша-ються важливими, зокрема історичні сценки стали популярнішими. Зроблено висновок, що сенсорні вподобання та емоційні реакції подорожуючих значно змінюються залежно від вікових категорій. Молодші респонденти (менше 16 років) віддають найбільше переваги їжі та мелодії, в той час, як старша група (більше 50 років) – кухні та смакам і зовнішньому вигляду. Зро-зуміло, що туристичні підприємства повинні підлаштовувати свої послуги та маркетингові стратегії, враховуючи ці вікові особливості та відмінностей у реакціях туристів на сенсорні подразники. Бізнеси в галузі туризму можуть використовувати результати цього дослідження для адаптації своїх маркетингових стратегій та туристичних пропозицій до змін сенсорних уподобань та потреб туристів, зумовлених воєнним конфліктом. Це дозволить їм залучати та утримувати клієнтів навіть під час небезпеки, нестабільності та кризи.
The study of changes in sensory preferences of tourists under martial law is important both for understanding the impact of military conflicts on people's psychology and behaviour, and for developing strategies for managing the tourism industry in condi-tions of instability and crisis. The aim of the study is to analyse the changes in tourists' sensory preferences due to the effects of the Russian-Ukrainian war. Two sociological surveys were used to analyse and draw conclusions on the changes in the sensory preferences of tourists in connection with the large-scale invasion of Russia. The first survey was conducted in November-December 2021 and January 2022, the second in September and October 2023, which was a continuation of the first. A chi-squared test was calculated to confirm the hypothesis of a difference in the answers given by respondents before and during the war. Confirmation of the hypothesis allowed to prove that when developing tourism products, companies should take into account changes in the sensory preferences of tourists. The study showed significant changes in the choice of tourist options by travellers under the influence of sensory sensations that were formed during the Russian-Ukrainian war. The cost of travel has become more important, cultural and walking tourism has lost popularity, while extreme and gastronomic tourism has gained popularity. Aromas and tastes have a greater impact on travellers' associative memory, while visual impressions remain important, with historical themes becoming more popular. It was concluded that the sensory preferences and emotional reactions of travellers differ significantly by age. Younger respondents (under 16 years old) prefer food and music the most, while the older group (over 50 years old) prefers cuisine, tastes and appearance. It is clear that tourism businesses need to adjust their services and marketing strategies to take into account these age-specific characteristics and differences in tourists' reactions to sensory stimuli. Tourism businesses can use the findings of this study to adapt their marketing strategies and tourist offerings to the changing sensory preferences and needs of tourists caused by the military conflict. This will allow them to attract and retain customers even in times of insecurity, instability and crisis.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

China China
35
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
2
United States United States
29
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

China China
36
Czechia Czechia
1
Finland Finland
23
Macao SAR China Macao SAR China
1
Netherlands Netherlands
22
Pakistan Pakistan
1
Singapore Singapore
19
South Korea South Korea
1
United States United States
69
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Kulyniak_mer_1_2024.pdf 579,59 kB Adobe PDF 174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.