Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39625
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Забезпечення економічного суверенітету в умовах відкритості економіки
Other Titles Обеспечение экономического суверенитета в условиях открытости экономики
Authors Мельник, Т.М.
Keywords економічний суверенітет
зовнішньоекономічний сектор
національна економіка
відкритість економіки
лібералізація
економічне зростання
конкурентоспроможність
экономический суверенитет
внешнеэкономический сектор
национальная экономика
открытость экономики
либерализация
экономический рост
конкурентоспособность
economic sovereignty
external sector
national economy
openness of economy
liberalization
economic growth
competitiveness
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39625
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Мельник, Т.М. Забезпечення економічного суверенітету в умовах відкритості економіки [Текст] / Т.М. Мельник // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 1. - С. 147-157.
Abstract У статті визначено поняття економічного суверенітету та його відмінність від категорії «економічна безпека». Виявлено наслідки впливу лібералізації зовнішньої торгівлі на можливість забезпечення економічного суверенітету в сучасних умовах, проаналізовано індикатори розвитку економіки України та її зовнішньоекономічного сектору. Висвітлено ключові зовнішньоторговельні чинники, що впливають на макроекономічну стабільність України. Запропоновано заходи підвищення конкурентоспроможності країни, що сприятимуть поліпшенню умов для збереження економічного суверенітету.
В статье определены понятие экономического суверенитета и его отличие от категории «экономическая безопасность». Выявлены последствия воздействия либерализации внешней торговли на возможность обеспечения экономического суверенитета в современных условиях, проанализированы индикаторы развития экономики Украины и ее внешнеэкономического сектора. Освещены ключевые внешнеторговые факторы, влияющие на макроэкономическую стабильность Украины. Предложены меры повышения конкурентоспособности страны, способствующие улучшению условий для сохранения экономического суверенитета.
The aim of the article. The aim of the article is devoted to identify opportunities of supporting the economic sovereignty under conditions of economic openness. Consideration of the problem is based on the study of Ukraine's economy indicators and its external sector.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
175
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Poland Poland
1
Russia Russia
3
Taiwan Taiwan
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
933
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
88
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

Belarus Belarus
1
Bulgaria Bulgaria
6
China China
8
Czech Republic Czech Republic
3
EU EU
1
France France
4
Germany Germany
2
Poland Poland
2
Russia Russia
17
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
934
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
23

Files

File Size Format Downloads
Melnyk_Economichny_suverenitet.pdf 426 kB Adobe PDF 1003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.