Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57830
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Основні чинники забезпечення економічної безпеки
Other Titles Basic Factors of Providing of Economic Security of the State
Authors Kobzieva, Tetiana Anatoliivna  
Яцюк, В.М.
Keywords економічна безпека
прогрес
інновації
інтеграція економіки
забезпечення економічної безпеки
экономическая безопасность
прогресс
инновации
интеграция экономики
обеспечения экономической безопасности
economic security
progress
innovations
integration of economy
providing of economic security
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57830
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кобзєва, Т.А. Основні чинники забезпечення економічної безпеки [Текст] / Т.А. Кобзєва, В.М. Яцюк // Правові горизонти. - 2016. - №1(14). - С. 87-92.
Abstract У статті проаналізовано сьогоденний період соціально-економічного прогресу України, який характеризується збільшенням внутрішніх та зовнішніх ризиків національній безпеці в економічній сфері. Українська економіка наразі демонструє уповільнення темпів економічного прогресу, підсилення складових диспропорцій, зменшення інвестиційної активності підприємств, збиток зовнішніх доходів. Стрімка криза свідчить, про вичерпаний індустріальний пострадянський потенціал. Рівень неефективності більшості фондів складає 83,5% за всіма видами економічної діяльності у цілому та 60,3% у промисловості. За всі роки незалежності економічний прогрес в Україні відбувався без закріпленого державою стратегічного вектору та зосереджувалося у сировинних галузях і галузях із низьким рівнем доданої вартості, що розвиваються за рахунок екстенсивних факторів та мають низький рівень сучасності. Частка інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції складає всього 2,5%. Інноваційна активність українських підприємств за останні 15 років не перевищує 18%, тоді як середній показник серед країн-членів ЄС складає 44%. Подальше використання витратної економічної моделі, відсутність стимулів до інноваційних процесів і динамічного розвитку нових технологічних укладів обумовлюють неконкурентоспроможність української економіки, високу матеріало-, капітало- й енергоємність виробництва, унеможливлюють підвищення рівня та якості життя населення, провокують збільшення соціальної напруги і посилюють загрози економічній безпеці держави. Іншим фактором впливу на економічну безпеку держави є інтеграція економіки України в глобальну економіку. Наявність коефіцієнта відкритості внутрішнього ринку України на рівні 99% ВВП у 2015 році з середнім тарифом імпортного мита 4,5% (за даними СОТ), який є нижчим, ніж тарифи більшості країн-торгівельних партнерів України, означає посилення конкуренції для українських виробників не тільки на зовнішніх, але і на внутрішньому ринках. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що включає угоду про 5 зону вільної торгівлі, сприяє ще більшій відкритості української економіки і вимагає посилення її конкурентоспроможності з метою забезпечення економічної безпеки. Інноваційний розвиток економіки в цих умовах є пріоритетним засобом забезпечення суверенітету держави [3].
The today's period of socio-economic progress of Ukraine, that is characterized by the increase of internal and external risks to national safety in an economic sphere, is analysed in the article. The Ukrainian economy demonstrates deceleration of rates of economic progress, strengthening of component disproportions, reduction of investment activity of enterprises, loss of external profits now. A swift crisis testifies, about the outspent industrial post-soviet potential. The level of unefficiency of most funds folds 83,5% а all types of economic activity on the whole and to a 60,3% industry. For throughout the year of independence economic progress in Ukraine took place without the strategic vector envisaged by the state and concentrated in raw material industries and industries with the low level of valueadded, that develop due to extensive factors and have a low level of contemporaneity. Part of innovative products in the general volume of industrial products folds everything 2,5%. The new activity of the Ukrainian enterprises for 15 last the does not exceed 18% and as a middle index among the countries-members of EU folds 44%. Further use of expense economic model, absence of stimuli to the innovative processes and dynamic development of the new technological modes is stipulated uncompetitiveness of the Ukrainian economy, high матеріало-, капітало- and power-hungryness of production, do impossible the increase of level and quality of life of population, provoke the increase of social tension and strengthen threat to economic security of the state. Other factor of influence on economic security of the state is integration of economy of Ukraine in a global economy. Presence of coefficient of openness of internal market of Ukraine at the level of 99 in 2015 with the middle tariff of the imported duty of 4,5 data of WTO), that is below, than tariffs of most країн-торгівельних partners of Ukraine, strengthening of competition means for the Ukrainian producers not only on external but also on internal markets. Signing of Agreement about an association between Ukraine and EU that includes an agreement about a 5 free trade zone, assists the yet greater openness of the Ukrainian economy and requires strengthening of her competitiveness with the aim of providing of economic security. Innovative development of economy in these terms is the priority backer-up of sovereignty of the state.
Appears in Collections: Правові горизонти / Legal horizons

Views

China China
1
France France
364
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
19761
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
363
United Kingdom United Kingdom
3038
United States United States
86641
Unknown Country Unknown Country
26

Downloads

France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
330
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
86644
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Kobzieva_Yatsiuk.pdf 938,99 kB Adobe PDF 86986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.