Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59525
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Мікроконтекст і макроконтекст у сучасному українському перекладознавстві: спільна символіка у вибраній ліриці сера Філіпа Cідні (1551/54–1586/87) та Ричарда Лавлейса (1617/18–1656/58)
Other Titles Микроконтекст и макроконтекст в современном украинском переводоведении: общая символика в избранной лирике сэра Филипа Сидни (1551/54–1586/87) и Ричарда Лавлейса (1617/18–1656/58)
Authors Смольницька, О.О.
Keywords поезія
переклад
символ
контекст
мікроконтекст
макроконтекст
тезаурус
поэзия
перевод
микроконтекст
poetry
translation
symbol
context
microcontext
macrocontext
thesaurus
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59525
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Смольницька, О.О. Мікроконтекст і макроконтекст у сучасному українському перекладознавстві: спільна символіка у вибраній ліриці сера Філіпа Cідні (1551/54–1586/87) та Ричарда Лавлейса (1617/18–1656/58) [Текст] / О.О. Смольницька // Філологічні трактати. - 2017. - Т.9, №2. - С. 79-86.
Abstract У статті аналізуються спільні провідні символи на прикладі ХХХІХ сонета Філіпа Сідні та вірша Ричарда Лавлейса «До Алтеї, з В’язниці». До уваги беруться символи троянди, вінка, Сну, Чаші, розглянуті як вузький і широкий контексти. Залучається тезаурусний аналіз. У контекстуальному аспекті з’ясовується, яку конотацію важливого символу троянди мали на увазі обидва поети. Враховуються історичні реалії, тобто знане і незнане цим авторам. Акцентується увага на античній міфології, неодноразово використовуваній обома поетами. При аналізі староанглійських лексем з огляду на етимологію та історичну тяглість, а також полісематичність, наголошується на проблемах україномовного відтворення цих текстів. Зокрема, це проблеми компактності лексем, еквіритмічності, чергування чоловічих і жіночих рим або, навпаки, суцільного збереження чоловічого римування. Поезії подаються в оригіналах і власних перекладах.
В статье анализируются общие ведущие символы на примере ХХХІХ сонета Филипа Сидни и стихотворения Ричарда Лавлейса «К Алтее, из Тюрьмы». Во внимание принимаются символы розы, венка, Сна, Чаши, рассмотренные в узком и широком контекстах. Привлечен тезаурусный анализ. В контекстуальном аспекте выясняется, какую коннотацию ключевого символа розы имели в виду оба поэта. Учитываются исторические реалии, то есть известное и неизвестное этим авторам. Акцентируется внимание на античной мифологии, неоднократно используемой обоими поэтами. При анализе староанглийских лексем, с учетом этимологии и исторической преемственности, а также полисемантичности, выделены проблемы воспроизведения этих текстов на украинском языке. В частности, проблемы компактности лексем, эквиритмичности, чередование мужских и женских рифм или, наоборот, сплошное сохранение мужской рифмовки. Стихотворения подаются в оригиналах и собственных переводах.
The article deals with the common leading symbols, for example of the Sonnet XXXIX by Philip Sidney and the poem by Richard Lovelace “To Althea, from Prison”. The symbols as the rose, garland, Sleep, Cup are taken into account, they are considered as narrow and broad contexts. The thesaurus analysis is involved. The contextual aspect light up the question: what the connotation of the important symbol of the rose was referring to both poets. The historical realities are researched, especially, the known and unknown by these authors. The classical mythology is emphasized, because it was used by both poets. In the analysis of the Old English lexemes the etymology and historical continuity are given, as well as polysemy, notes on the language problems play. In particular, the problems of compactness, the preserving the same rhythm and meter, the alternation of single and double rhymes, or, on the contrary, the conservation of the single rhyme. The lyrics are served in the originals and translations made by the author of the article.
Appears in Collections: Філологічні трактати

Views

China China
1
France France
2
Germany Germany
269
Italy Italy
2
Poland Poland
4
Seychelles Seychelles
1
Ukraine Ukraine
3896
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
48

Downloads

China China
3
Germany Germany
1
Netherlands Netherlands
1
Ukraine Ukraine
3895
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Smolnytska.pdf 378,17 kB Adobe PDF 3907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.