Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65134
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Система адміністративних органів, що здійснюють охорону та захист прав інтелектуальної власності у сфері медицини й біотехнологій
Other Titles The System of Administrative Authorities that Perform Protection and Defense of Intellectual Property Rights in the Field of Medicine and Biotechnology
Authors Hlushchenko, Nataliia Volodymyrivna  
Keywords охорона
охрана
protection
захист
защита
medicine
біотехнології
биотехнологии
biotechnology
об’єкти права інтелектуальної власності
объекты права интеллектуальной собственности
objects of intellectual property rights
адміністративні органи
административные органы
administrative authorities
система
system
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65134
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Глущенко, Н.В. Система адміністративних органів, що здійснюють охорону та захист прав інтелектуальної власності у сфері медицини й біотехнологій [Текст] / Н.В. Глущенко; наук. кер. А.В. Солонар // Правові горизонти. - 2017. - Вип. 5(18). - С. 82-87.
Abstract У даній статті досліджується питання щодо системи адміністративних органів, які уповноважені здійснювати охорону та захист прав інтелектуальної власності у сфері медицини та біотехнологій. Стисло розглядається та надається коротка характеристика галузям медицини та біотехнологій. Розглядаються типові ознаки відповідних адміністративних органів, визначаються особливості їх функціонування та ключові повноваження у пропонованих напрямках дослідження. Пропонується авторське бачення системи органів, які здійснюватимуть охорону та захист прав інтелектуальної власності у медичній і біотехнологічній сферах. Характерною рисою сучасної постіндустріальної спільноти є кардинальна, порівняно з минулим етапом, зміна підходів до розуміння того, які саме об’єкти становлять найбільшу економічну вартість на даний момент, а також який, потенційно можливий, дохід можна отримати від них у середньо- чи довгостроковій перспективі. Мова йде про об’єкти, що становлять результат інтелектуальної діяльності особи. Відповідно до тематики дослідження, при умілому розпорядженні правами інтелектуальної власності у сфері медицини та біотехнологій можливим є отримання не тільки значної матеріальної вигоди, а й існуватимуть гарантії подальшого розвитку вказаних галузей, паралельно забезпечуючи їхню конкурентоспроможність на рівні з закордонними аналогами. Виникає реальна необхідність для правової охорони і захисту таких результатів, оскільки дані об’єкти можуть стати предметом неправомірного використання, поширюватися без дозволу юридичного власника та іншим чином порушувати його законні права, що об’єктивно зумовлює потребу в їх захисті. Одним із різновидів охорони і захисту прав інтелектуальної власності, в першу чергу на національному рівні, у досліджуваних сферах є існування цілісної системи адміністративних органів, які, в межах власних повноважень, будуть забезпечувати можливість реалізації існуючого комплексу прав учасників ймовірних правовідносин.
The article investigates the issue of the system of administrative authorities that are authorized to execute the protection and defense of intellectual property rights in the field of medicine and biotechnology. A brief look at the medical and biotechnology fields is briefly reviewed. The typical features of the respective administrative authorities are considered, the peculiarities of their functioning and the key competencies in the proposed directions of research are determined. The author's vision of the system of bodies that will execute protection and defence of intellectual property rights in the medical and biotechnological fields is offered. A characteristic feature of the modern post-industrial community is the cardinal, in comparison with the last stage, a change in approaches to understanding what kind of objects are of the highest economic value at the moment and what potentially possible revenue can be obtained from them in the medium to long term period. These are the objects that are the result of the person's intellectual activity. According to the research subject, with the skillful disposal of intellectual property rights in the field of medicine and biotechnology, it is possible not only to obtain significant material benefits, but also to guarantee the further development of mentioned fields, while ensuring their competitiveness at the same level with foreign counterparts. There is a real need for legal protection and defense of such results, since these objects may become the subject of unlawful use. They can be disseminated without the permission of the legal owner and otherwise its legal rights can be violated which objectively predetermines the need for their protection. The existence of integral system of administrative authorities in the investigated field is one of the varieties of intellectual property rights protection. They will ensure the possibility of realizing the existing set of rights of participants of probable legal relations by virtue of their authority.
Appears in Collections: Правові горизонти

Views

Finland Finland
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
288
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
23

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
291
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
21

Files

File Size Format Downloads
Hlushchenko_intelektualna_vlasnist_Pravovi_horyzonty_5(18)_2017.pdf 1,6 MB Adobe PDF 316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.