Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67156
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ребрендинг як засіб конструювання рекламних комунікацій підприємства
Other Titles Ребрендинг как средство конструирования рекламных коммуникаций предприятия
Rebranding as a means of constructing advertising communication of company
Authors Yanenko, Yaroslav Vasylovych  
Keywords бренд
brand
ребрендинг
rebranding
рестайлінг
рестайлинг
restyling
рекламні комунікації
рекламные коммуникации
advertising communications
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67156
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Яненко, Я.В. Ребрендинг як засіб конструювання рекламних комунікацій підприємства [Текст] / Я.В. Яненко // Образ. - 2017. – Вип.1 (23). – С. 64–71.
Abstract У статті виявлено особливості використання ребрендингу як засобу конструювання рекламних комунікацій підприємства, що полягає у створенні відмінностей між конкуруючими продуктами та застосуванні ребрендингу як інформаційного приводу для комунікації з цільовою аудиторією. Уточнені відмінності між «ребрендингом» та «рестайлінгом»: проведення ребрендингу змінює внутрішню сутність бренду; метою рестайлінгу є зовнішні зміни у продукті. Визначені особливості власних торгових марок українських мереж супермаркетів, зокрема, використання раціональних мотивів у назвах та спрощений дизайн упаковки із мінімальною кількістю кольорів. Особлива увага приділяється розгляду впливу ребрендингу на соціалізацію сучасної людини, що полягає у демонстрації змін як основи для моделі поведінки цільової аудиторії.
В статье выявлены особенности использования ребрендинга как средства конструирования рекламных коммуникаций предприятия, которое состоит в создании различий между конкурирующими продуктами и применении ребрендинга как информационного повода для коммуникации с целевой аудиторией. Уточнены различия между «ребрендингом» и «рестайлингом»: проведение ребрендинга меняет внутреннюю сущность бренда; целью рестайлинга являются внешние изменения в продукте. Определены особенности собственных торговых марок украинских сетей супермаркетов, в частности, использование рациональных мотивов в названиях и упрощенный дизайн упаковки с использованием минимального количества цветов. Особое внимание уделяется рассмотрению влияния ребрендинга на социализацию современного человека, которое состоит в демонстрации изменений как основы для модели поведения целевой аудитории.
The article deals with features of the use of rebranding as a means of constructing advertising communications of company. These features consist in the creation of differences between competing products and the application of the rebranding as an information occasion for communication with the target audience. The article clarified the distinctions between the concepts of «rebranding» and «restyling». Rebranding changes the inner essence of the brand, the target is restyling exterior changes in product. The article defines the features of own brands Ukrainian retail chains. These features consist in the use of rational motives in the names and simplified packaging design which uses a few colors. Particular attention is paid to the impact of the rebranding on the socialization the modern person. Changes in the brand are the basis for a change in the target audience behaviors.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Czechia Czechia
2
France France
1
Germany Germany
5346
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
493
United Kingdom United Kingdom
1604
United States United States
3208
Unknown Country Unknown Country
34

Downloads

China China
1
Germany Germany
3207
Ukraine Ukraine
1070
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
22

Files

File Size Format Downloads
Yanenko_Rebranding_advertising_communication2017.pdf 336,76 kB Adobe PDF 4302

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.