Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68601
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Концептуальні аспекти управління ризиками інноваційних проектів та персоналом при впровадженні енергоефективних технологій
Other Titles Концептуальные аспекты управления рисками инновационных проектов и персоналом при внедрении энергоэффективных технологий
Conceptual aspects of risk management of innovative projects and personnel in the implementation of energyefficient technologies
Authors Галан, О.Є.
Keywords інноваційний проект
форс-мажор
ризик
кредитні ресурси
енергоефективні технології
прогресивний розвиток підприємства
інтелектуально-кадрове забезпечення
инновационный проект
форс-мажор
риск
кредитные ресурсы
энергоэффективные технологии
прогрессивное развитие предприятия
интеллектуально-кадровое обеспечение
innovative project
force majeure
risk
credit resources
energy efficient technologies
progressive development of enterprise
intellectual and personnel support
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68601
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Halan, O. Y. (2018). Conceptual aspects of risk management of innovative projects and personnel in the implementation of energy-efficient technologies. Marketing and Management of Innovations, 1, 196-206. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-14
Abstract Розглянуто окремі аспекти методології міжнародної практики оцінки ефективності впровадження та реалізації інноваційних проектів з урахуванням форс-мажорних ризиків виконання бізнес-планів виробничоекономічних енергозберігаючих програм. Доведено, що існує прямий зв’язок мінімальної ставки дисконту і ризику при прийнятті рішень, який необхідно враховувати в задачах оптимізації ризику в процесі управління інноваціями та персоналом при впровадженні енергоефективних технологій підприємства. Для вирішення поставленої задачі запропоновано методичний підхід оптимізації ризику щодо визначення залежності мінімальних значень ставки дисконту з урахуванням матеріального заохочення та підвищення кваліфікації персоналу для окремо взятого інноваційного проекту.
Рассмотрены отдельные аспекты методологии международной практики оценки эффективности внедрения и реализации инновационных проектов с учетом форс-мажорных рисков выполнения бизнес-планов производственноэкономических энергосберегающих программ. Доказано, что существует прямая связь минимальной ставки дисконта и риска при принятии решений, который необходимо учитывать в задачах оптимизации риска в процессе управления инновациями и персоналом при внедрении энергоэффективных технологий предприятия. Для решения поставленной задачи предложен методический подход оптимизации риска по определению зависимости минимальных значений ставки дисконта с учетом материального поощрения и повышения квалификации персонала для отдельно взятого инновационного проекта.
The aim of the article. The aim of this research is to optimize the relationship between the discount rate for the implemented innovative projects and force majeure risks that manifest themselves through situations of conflict and uncertainty of energyefficient technologies within the investment and innovation program.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Canada Canada
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
5134
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
50363
United Kingdom United Kingdom
614
United States United States
50364
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

Germany Germany
1430
India India
1
Lithuania Lithuania
1
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
18285
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
50365
Unknown Country Unknown Country
11

Files

File Size Format Downloads
Halan_kontseptualni_aspekty.pdf 387,91 kB Adobe PDF 70095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.