Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68726
Title: Innovation marketing to enhance competitiveness: case of Armenia and Ukraine
Other Titles: Інноваційний маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності: досвід Вірменії та України
Authors: Shkarupa, Olena Vasylivna 
Isahakyan, Sh.
Keywords: інновації
маркетинг
конкурентоспроможність країни
інноваційний розвиток
економічне зростання
ціна
дизайн
Вірменія
Україна
инновации
конкурентоспособность страны
инновационное развитие
экономический рост
цена
Армения
Украина
innovation
marketing
competitiveness of the country
innovation development
economic growth
price
design
Armenia
Ukraine
Issue Year: 2018
Publisher: Sumy State University
Citation: Isahakyan, Sh. Innovation marketing to enhance competitiveness: case of Armenia and Ukraine [Текст] / Sh. Isahakyan, O. Shkarupa // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2018. - № 3. - С. 162-173. - DOI 10.21272/mmi.2018.3-14.
Abstract: Зростання конкурентоспроможності країни напряму залежить від інноваційності бізнес-середовища, яскравим індикатором чого можна вважати здатність підприємців використовувати інноваційні технології просування продукції та послуг, передусім – на зовнішні ринки. Тому в статті висувається гіпотеза про існування позитивного впливу інноваційного маркетингу на конкурентоспроможність країни, тобто застосування інноваційних технологій маркетингових досліджень світового ринку, виявлення нових потенційних ринків для експорту, диверсифікація лінійки товарів та послуг на закордонних ринках, просування на глобальні ринки інноваційних розробок національних виробників та інші форми прояву інноваційного маркетингу – все це створює додаткові можливості для більш ефективного використання наявного в країні ресурсного потенціалу конкурентоспроможності. Економічні перетворення як у Вірменії, так і в Україні у періоди посткризової стабілізації підтвердили дієвість інноваційних маркетингових технологій, які застосовувалися при проведенні політичних, фінансових та інфраструктурних реформ. У статті проаналізовано поточний рівень конкурентоспроможності Вірменії, виявлено, що низький рівень здатності до інновацій є однією з основних проблем бізнес-середовища Вірменії, тому рівень впровадження інновацій в сфері маркетингу також є низьким. Визначено шляхи, через які застосування інструментів інноваційного маркетингу може сприяти як зростанню конкурентоспроможності країни в цілому, так і вирішенню окремих проблем: диверсифікації цінових стратегій на зовнішніх ринках, формування та просування бренду країни, підвищення потенціалу конкурентоспроможності країни через соціальні медіа, просування продукції національних компаній на світових ринках, заохочення співробітництва та кооперації між міжнародними партнерствами, пошуку нових сфер та технологій експорту, зміни дизайну існуючих продуктів з високим потенціалом конкурентоспроможності на зовнішньому ринку, розробки нових продуктів тощо. У статті за допомогою статистичних методів аналізу доведено, що Вірменії необхідно диверсифікувати свій експорт як по країнам, так і по продуктам. Досліджено індикатор Enabling Trade Іndex (ETI- index) як характеристику зовнішньоторговельного середовища країни. Для побудови його прогностичних даних використано метод Хольта, що дозволило побудувати експоненціально-згладжені ряди даних, визначити значення трендів та сформувати прогнози за допомогою пакета MS Excel. Статистичною базою для цього дослідження стали ретроспективні дані Всесвітнього економічного форуму щодо торговельного обороту за 2012-2016 роки. Розрахунки засвідчили, що ETI- index для України є нижчим, ніж для Вірменії, також було виявлено тенденцію до зростання ETI- index для Вірменії, тоді як "доступ до ринку" має тенденцію до зменшення. Це підтверджує доцільність застосування технологій інноваційного маркетингу для зростання доступу до внутрішнього ринку, сприяння вільному руху товарів, усунення перешкод для економічного розвитку та міжнародної інтеграції.
The growth of the country's competitiveness directly depends on the innovation of the business environment. The significant indicator of it can be considered through the ability of entrepreneurs to use innovative technologies to promote products and services, primarily to foreign markets. Therefore, the article takes forward a hypothesis about the existence of a positive influence of innovative marketing on the country's competitiveness. Using of innovative technologies for marketing research of the world market, the identification of new potential markets for exports, the diversification of the product line and services in foreign markets, the promotion of innovative developments of national producers to global markets other forms of displaying of innovative marketing – all this creates additional opportunities for more effective resource use of the country's competitiveness resource potential. Economic transformations both in Armenia and in Ukraine during the periods of post-crisis stabilization confirmed the effectiveness of innovative marketing technologies that were used in carrying out political, financial and infrastructural reforms. The article analyzes the current level of Armenia's competitiveness. It was found that a low level of ability to innovations is one of the main problems of Armenia's business environment; therefore the level of innovation in marketing is also low. The ways of implementation of innovative marketing tools are defined. It can contribute both to the growth of the country's competitiveness as a whole and to the solution of several problems: diversification of price strategies in foreign markets, the forming and promotion of the country's brand, enhancing the country's competitiveness potential through social media; promotion of products of national companies in world markets, encouragement of cooperation and collaboration between international partnerships, search for new spheres and technologies for export, changing the design of existing products with high potential of competitiveness in the foreign market, the development of new products and etc. The article proves by using the statistical methods of analysis that Armenia needs to diversify its exports both by countries and by-products. The indicator Enabling Trade Index (ETI-index) was studied as a characteristic of the country's foreign trade environment. The Holt method was used to get its prognostic data, which allowed to build exponentially-smoothed data series and to determine the trend values and to generate forecasts using the MS Excel package. The statistical base for this research was the retrospective data of the World Economic Forum on trade turnover for 2012-2016. The results showed that the ETI-index for Ukraine is lower than for Armenia, the trend towards the growth of ETI-index for Armenia was also revealed, while "market access" tends to decrease. This confirms the advisability of applying innovative marketing technologies to increase access to the domestic market, assistance for movement of goods, removing barriers to economic development and international integration.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68726
Type: Article
Appears in Collections:Маркетинг і менеджмент інновацій

Views
Other17
Downloads
Other18


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Isahakyan_innovation_marketing.pdf535.92 kBAdobe PDF18Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.