Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68727
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Management and motivation of human resources in case of a Slovak multinational corporation
Other Titles Мотивація та управління трудовими ресурсами: досвід мультинаціональної корпорації Словаччини
Authors Machova, R.
Kosar, S.T.
Hevesi, A.
Keywords трудові ресурси
управління
мотивація
задоволення
зобов'язання
мультинаціональна корпорація
корпоративне дочірнє підприємство
human resources
management
motivation
satisfaction
commitment
multinational corporation
corporate subsidiary
трудовые ресурсы
управление
мотивация
удовольствие
обязательства
мультинациональная корпорация
корпоративное дочернее предприятие
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68727
Publisher Sumy State University
License
Citation Machova, R. Management and motivation of human resources in case of a Slovak multinational corporation [Текст] / R. Machova, S.T. Kosar, A. Hevesi // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2018. - № 3. - С. 174-185. - DOI 10.21272/mmi.2018.3-15.
Abstract Людський капітал є одним з основних факторів успіху бізнесу, який відіграє важливу роль у досягненні корпоративних цілей та розвитку бізнес-систем, найцінніший та в той же час найскладніший з точки зору управління ресурс компанії. Важливим завданням управління трудовими ресурсами є створення дієвої системи мотивації персоналу, розвиток та підвищення його кваліфікації, що потребує обґрунтування найбільш дієвих факторів впливу. Основним завданням статті є оцінка ефективності використання системи мотивації трудових ресурсів компанії та розробка відповідних мотиваційних механізмів з урахуваннях специфіки функціонування багатонаціональних корпорацій Словаччини. З метою отримання інформації про якість управління персоналом та відповідні інструменти стимулювання було проведено анкетування словацьких компаній. У ході опитування респонденти оцінювали фактори мотивації працівників компанії за п'ятирівневою шкалою відповідно до того, наскільки важливим був даний фактор для кожного працюючого. Отримані результати дозволили розробити та ранжувати пріоритети персоналу мультинаціональної компанії: фінансова безпека, довгострокова зайнятість, якісні умови праці, професійний розвиток, можливості для кар’єрного просування, можливості для навчання, самореалізація. На основі застосування інструментарію індуктивної логіки в статті висунуто та перевірено гіпотези щодо взаємозалежності між рівнем задоволеності працівників, проведеним на роботі часом та наявною системою мотивації. Результати кореляційного аналізу підтвердили гіпотезу про взаємозв’язок між задоволеністю роботою та часом, проведеним на робочому місці. Отримані значення коефіцієнтів спряженості Крамера та Чупрова спростували твердження про взаємозалежність між існуючою системою мотивації та рівнем задоволеності працівників.
Human capital is one of the main determinants of the business success and plays a major role in meeting corporate goals and business systems development. An important task of human resource management is to create the system of motivation for staff development and promotion with determining the areas and factors lead to employee satisfaction and advanced motivation especially in the case of multinational corporations. The aim of the paper is to evaluate the efficiency of the business’s motivation tools in use and investigate the human resources as the most valuable and complex resource of business efficiency improvement with the purpose of development relevant motivation mechanisms for multinational Slovak corporations. The research provided in multinational companies was focused on descriptive analysis and surveys and as a result, was collecting information about the quality of human resource management and relevant motivation tools. Conducted correlation analysis is proved the hypothesis about the relationship between job satisfaction and the time already spent at the company. Testing the second hypothesis about the efficiency of the companies contributions to motivation system performance demanded additional using of specific Cramer's and Chuprov's coefficients which disproved the correlation between existent motivation system and employees extent satisfaction. With the purpose of understanding the nature of different motivation, the system of factors was graded by respondents on a five-level scale according to how important a given factor was for each person. The results of ranking have shown the chain of priorities for multinational company’s staff. It is financial security, long-term employment, good working conditions, professional development, opportunities for promotion, training opportunities, self-fulfillment.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
278
Unknown Country Unknown Country
36

Downloads

Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
279
Unknown Country Unknown Country
47

Files

File Size Format Downloads
Machova_management.pdf 476,04 kB Adobe PDF 327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.