Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68730
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Innovations in country's social development level estimation
Other Titles Інновації в оцінюванні рівня соціального розвитку країни
Authors Kyrychenko, Kostiantyn Ivanovych  
Samusevych, Yaryna Valentynivna  
Liulova, Liliia Yuriivna
Bagmet, K.
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7984-0293
http://orcid.org/0000-0001-7048-8388
Keywords соціальний розвиток
оцінювання
Україна
методологія
композитний індекс
социальное развитие
оценивания
Украина
методология
композитный индекс
social development
estimation
Ukraine
methodology
composite index
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68730
Publisher Sumy State University
License
Citation Kyrychenko, K. I., Samusevych, Y. V., Liulova, L. Y., & Bagmet, K. (2018). Innovations in country's social development level estimation. Marketing and Management of Innovations, 2, 113-128. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.2-10
Abstract В науковій літературі описана значна кількість підходів та параметрів, які в тій чи іншій мірі характеризують соціальний розвиток країни, що обумовлює необхідність вибору найбільш загальних індикаторів та розробки комплексного методичного інструментарію. У статті досліджено сутність та визначено основні характерні риси соціального розвитку - справедливість та рівність, можливості для людей, добробут, тощо. Проведено аналіз існуючих підходів до оцінювання соціального розвитку, в межах кожного з них здійснено порівняння особливостей групування соціальних показників. Авторами запропоновано інноваційну методику оцінювання соціального розвитку, яка буде універсальною для будь-яких країн, та реалізовуватиметься в межах наступних етапів: 1) порівняльний аналіз напрямків соціального розвитку, а також складу конкретних індикаторів у різних методиках їх оцінювання; 2) нормалізація індикаторів для приведення їх до співставного вигляду (метод мінімакс); 3) тестування внутрішньої узгодженості індикаторів (коефіцієнт альфа Кронбаха); 4) зважування індикаторів (простий аддитивний метод). Сформований базовий набір індикаторів оцінювання соціального розвитку країни включає 28 показників, які можна розділити на вісім груп. З урахуванням національних особливостей відображення статистичної інформації композитний індекс соціального розвитку для України було розраховано на основі 19 конкретних індикаторів. Результати оцінювання засвідчили загальне перманентне покращення соціального розвитку за період 2010-2016 рр., яке відбувалося також за більшістю компонент у структурі індексу, за винятком показників безпеки, соціальної єдності та соціальної активності, які в цілому за даний період знизилися, в той час як показники економічної безпеки - характеризувалася нестабільною діяльністю.
Social development of a country is characterized by a large set of the population welfare parameters, which determines the need to select the most common indicators for its estimation. In the article approaches the interpretation of the essence and the determination of components of social development are investigates. The existing approach to social development estimation is analysed. Comparison of the peculiarities of grouping social indicators within these approaches is carried out. The article aims to find a universal methodology for the social development estimation in the context of the selected country. The research of the methodology of social development estimation was conducted by means of 1) a comparative analysis of the social development directions, as well as the composition of specific indicators in various methodologies of social development estimation; 2) normalization of indicators using minimaxing method to bring them into a comparable view; 3) testing of the internal consistency of indicators (Cronbach coefficient Alpha); 4) Simple Additive Weighting of indicators. The formed basic set of indicators for the social development estimation of the country includes 28 indicators, which can be divided into eight groups. Taking into consideration the nationally specific presentation of the statistical information, the composite index of social development for Ukraine was calculated on the basis of 19 specific indicators. The results of the estimation on an example of Ukraine reported a general permanent improvement of social development for the period 2010-2016, which also occurred in most of the components in the structure of the index except the indicators of Safety, Social Cohesion and Social Activity which in general for the period have declined, while Economic Security has been characterized by an unstable level.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

France France
1
Germany Germany
4800750
Greece Greece
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
436990
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Morocco Morocco
1
Netherlands Netherlands
1529
New Zealand New Zealand
1
Sweden Sweden
1736628
Ukraine Ukraine
253245476
United Kingdom United Kingdom
25806489
United States United States
623711252
Unknown Country Unknown Country
84415259
Vietnam Vietnam
22646

Downloads

France France
1
Germany Germany
6120
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
253245475
United Kingdom United Kingdom
2599281
United States United States
994177027
Unknown Country Unknown Country
11
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Kyrychenko_social_development.pdf 794,62 kB Adobe PDF 1250027918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.