Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70924
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Teaching law, ethics, and social responsibility in a school of business: a value-driven approach to leadership and sustainability
Other Titles Інновації у викладанні права, етики та соціальної відповідальності в бізнес-школі: ціннісно-орієнтований підхід до лідерства та сталого розвитку
Authors Cavico, F.J.
Mujtaba, B.G.
Keywords ethics
morality
teaching ethics and morality
utilitarianism
Kantian ethics
relativism
egoism
social responsibility
sustainability
етика
мораль
викладання
утилітаризм
Кантівська етика
релятивізм
егоїзм
соціальна відповідальність
стійкість
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70924
Publisher Sumy State University
License
Citation Cavico, F. J., & Mujtaba, B. G. (2018). Teaching Law, Ethics, and Social Responsibility in a School of Business: A Value-Driven Approach to Leadership and Sustainability. Marketing and Management of Innovations, 4, 263-281 http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-23
Abstract Human beings are not perfect decision-makers and therefore need formal and informal development opportunities. History has shown that very intelligent professionals in the technical, as well as philosophical fields, have made huge mistakes that have been very costly, i. e. the Chernobyl disaster. Doctors have operated on the wrong leg of patients and consequently, the patients have lost their good leg. Engineers have designed buildings and bridges that have collapsed because of their mistakes or oversights. In the past, philosophers and scientists have stated abstracts theories, which have been proven wrong. For example, whoever said that the earth is flat probably did not go very high; yet this was an accepted statement, which proved to be wrong. Therefore, it is very possible that as human beings even the most intelligent of us could make mistakes. For some, this may need to be a paradigm shift while for others this is already an accepted belief. Consequently, as human beings, we need training and education for making more effective and ethical decisions. The study of doing what is right can be approached from a philosophical perspective in ethics courses. This paper provides practical suggestions for creating and teaching a stand-alone ethics course along with the values of legality, morality, social responsibility, and sustainability for future professionals, managers, and leaders in business and society. The paper explains ethical egoism, relativism, utilitarianism, and Kantian ethics. This research methodology is rooted in "best practices" as well as fifty years of personal teaching experiences of the authors. As such, all the content and suggestions have been applied, practised, and perfected over several decades. As such, the suggestions and recommendations are best practices that can be integrated into existing curriculums by faculty members who are asked to teach ethics and other philosophical classes. Faculty who are teaching ethics courses can benefit from the suggestions provided by the authors, particularly by reflecting on the twenty-three specific "teaching tips" included throughout the article.
Суспільство не завжди приймає раціональні рішення, у зв’язку з цим необхідним є створення формальних та неформальних можливостей саморозвитку особистості. Історія свідчить, що висококваліфіковані спеціалісти як в технічних, так і в соціальних галузях приймають нераціональні рішення, що спричинили появу низки негативних наслідків, наприклад, Чорнобильська аварія; лікарська помилка під час операції може призвести до втрати життя пацієнта; інженери проектують та будують мости і споруди, що руйнуються внаслідок прийнятих помилкових інженерних рішень у ході реалізації будівельних проектів. В минулому філософи та вчені перевіряли та доводили різні теоретичні гіпотези, які виявилися помилковими (наприклад, теза, що земля плоска, яка з часом спростувалась). У статті автори приходять до висновку, що найдосвідченіші професіонали здатні помилятись та приймати помилкові рішення. Автори стверджують, що існування даного факту для певної категорії населення є очевидним та зрозумілим, тоді як для інших необхідний певний час для прийняття даного факту та зміни їх парадигми. У зв’язку з цим, громадськість потребує відповідного навчання та самовдосконалення з метою розвитку навиків прийняття більш раціональних та етичних рішень. При цьому необхідним є розгляд проблем правильного вибору (з філософської точки зору) при вивченні дисциплін з етики. У даній статті автори пропонують практичні рекомендації щодо розробки та самостійного вивчення курсу з етики, що охоплює ключові питання моралі, цінностей, соціальної відповідальності та сталого розвитку для майбутніх спеціалістів, керівників та лідерів. У статті пояснюється етичний егоїзм, релятивізм, утилітаризм та кантівська етика. Методологія даного дослідження заснована на "найкращих практиках", а також власному п'ятдесятирічному досвіді авторів статті. Таким чином, весь зміст та пропозиції, що запропоновані у статті, були апробовані авторами у реальних умовах викладання, що створює базис для їх удосконалення протягом декількох десятиліть. Так, наведені пропозиції та рекомендації можуть бути інтегровані в існуючі навчальні програми факультетами, що викладають курси з етики та інші філософські дисципліни. Автори пропонують впроваджувати запропоновані двадцять три «поради з викладання».
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Australia Australia
178797852
Canada Canada
1
Colombia Colombia
993
Denmark Denmark
5942
Germany Germany
15091390
Ghana Ghana
1
Greece Greece
3772849
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
131670
Indonesia Indonesia
59599284
Iran Iran
1
Israel Israel
1
Italy Italy
1
Kenya Kenya
3772845
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
383134
Netherlands Netherlands
383123
Pakistan Pakistan
59599285
Ukraine Ukraine
934
United Kingdom United Kingdom
2077989
United States United States
357572933
Unknown Country Unknown Country
15091389
Vietnam Vietnam
3772851

Downloads

Australia Australia
1
Canada Canada
1
Colombia Colombia
1
Ghana Ghana
1
India India
3772848
Iran Iran
1
Kenya Kenya
357572929
New Zealand New Zealand
1
Portugal Portugal
1
South Africa South Africa
357572930
Sri Lanka Sri Lanka
1
Ukraine Ukraine
888
United Kingdom United Kingdom
88114
United States United States
357572934
Unknown Country Unknown Country
2077985
Vietnam Vietnam
178797851

Files

File Size Format Downloads
Cavico_mmi_4_2018.pdf 292,96 kB Adobe PDF 1257456487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.