Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71064
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Importance of foreign direct investment in financing for innovative development of the Republic of Belarus
Other Titles Роль прямих іноземних інвестицій у фінансування інноваційного розвитку Республіки Білорусь
Authors Hrechyshkina, O.
Samakhavets, M.
Keywords innovative development
innovative activity
financing
foreign investment
foreign direct investment
investment climate
technological mode
інноваційний розвиток
інноваційна діяльність
фінансування
іноземні інвестиції
прямі іноземні інвестиції
інвестиційний клімат
технологічний уклад
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71064
Publisher Sumy State University
License
Citation Hrechyshkina, O., & Samakhavets, M. (2018). Importance of Foreign Direct Investment in Financing for Innovative Development of the Republic of Belarus. Marketing and Management of Innovations, 4, 339-348. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-29
Abstract The 21st-century trend is the acceleration of scientific and technical progress in conditions of the amplifying competition between producers for free market niches and between countries for leadership. The ideal development model of the modern state is the economy based on knowledge and innovations. At the same time the human potential and other factors of competitive advantages, new technologies are actively involved in this economy. So, conditions for economic growth and life quality improvement are created. Innovative development demands an adequate financial base. Insufficient financing will cause difficulties in the realization of ideas which connected with the introduction of innovative technologies, the release of hi-tech production, the realization of scientific and technical state capacity. Finally, it may lead to technological lag against the increasing level of knowledge intensity in the word. Therefore, the problem of search for adequate innovative development financing becomes important both from the point of view of theoretical judgment and in practice. The purpose of the article is the identification of the place, role and value of the direct foreign investment of innovative development financing of the Republic of Belarus. The carriedout analysis has shown that foreign direct investments inflows differ in considerable fluctuations from year to year. Debt tools prevail in foreign direct investments inflows structure and the investment climate of the Republic of Belarus needs improvement. Dynamic of foreign direct investment inflows are presented in branch and regional section. It is offered to concentrate efforts on foreign direct investments attraction to the hi-tech sector development which is based on V and VI technological modes. It will allow not only to improve investment potential of Belarus but to carry out structural economic transformation on the innovative way. Authors connect further research prospects with studying how to activate scientific and technical international cooperation of the Republic of Belarus with foreign countries. The main interest is cooperation with leading countries in technological development to find out the opportunities of successful experience application in the organization of innovative development financing of the Republic of Belarus, including foreign direct investment inflows.
Прискорення темпів науково-технічного прогресу в умовах посилення конкуренції між виробниками за вільні ніші на ринку та країнами за лідерство стають трендами XXI століття. Ідеальною моделлю розвитку сучасної держави стає економіка, яка базується на знаннях та інноваціях, при умові ефективного виростання людського потенціалу та конкурентних переваг. Так, впровадження нових технологій створює умови для забезпечення економічного зростання та підвищення якості життя населення. Інноваційний розвиток вимагає адекватної фінансової бази, адже недостатнє фінансування буде викликати труднощі в реалізації заходів, пов'язаних із впровадженням інноваційних технологій, випуском високотехнологічної продукції, реалізацією науково-технічного потенціалу держави в цілому, і в кінцевому підсумку призведе до технологічного відставання держави на тлі збільшення рівня наукоємності в світі. Тому завдання пошуку адекватного фінансування інноваційного розвитку стає важливим як з точки зору теоретичного осмислення, так і на практиці. Метою статті є виявлення місця, ролі та значення прямих іноземних інвестицій у фінансування інноваційного розвитку Республіки Білорусь. Проведений аналіз показав, що надходження прямих іноземних інвестицій відрізняються значними коливаннями за роками, в їх структурі переважають боргові інструменти, а інвестиційний клімат Республіки Білорусь потребує удосконалення. У статті наведено динаміку надходжень прямих іноземних інвестицій у галузевому та регіональному розрізах. Авторами запропоновано сконцентрувати зусилля із залучення прямих іноземних інвестицій у розвиток високотехнологічного сектора, що базується на виробництвах V та VI технологічних укладів. Це дозволить не тільки покращити використання інвестиційного потенціалу Республіки Білорусь, але й здійснити структурну трансформацію економіки на шляху до інноваційного розвитку. Перспективи подальших досліджень автори поєднують з вивченням напрямів активізації міжнародного науково-технічного співробітництва Республіки Білорусь із зарубіжними країнами, в першу чергу країнами-лідерами у технологічному розвитку та можливостями застосування успішного досвіду цих країн в організації фінансування інноваційного розвитку Республіки Білорусь, у т.ч. в рамках залучення прямих іноземних інвестицій.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Finland Finland
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
121802
Lithuania Lithuania
1
Luxembourg Luxembourg
1
Netherlands Netherlands
571
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
175
United Kingdom United Kingdom
3044
United States United States
377965
Unknown Country Unknown Country
9
Vietnam Vietnam
8754

Downloads

Germany Germany
8750
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
162
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
377966
Unknown Country Unknown Country
8
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
А137-04-2018_Hrechyshkina.pdf 245,05 kB Adobe PDF 386890

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.