Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71642
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Innovation in public finance management of sustainable human development
Other Titles Інновації в управлінні публічними фінансами сталого людського розвитку
Authors Kozarezenko, L.
Petrushenko, Yurii Mykolaiovych
Tulai, O.
Keywords financial policy
budget policy
financial provision
budget costs
innovations
sustainable human development
фінансова політика
бюджетна політика
фінансове забезпечення
інновації
видатки бюджету
сталий людський розвиток
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71642
Publisher Sumy State University
License
Citation Kozarezenko, L., Petrushenko, Y., & Tulai, O. (2018). Innovation in Public Finance Management of Sustainable Human Development. Marketing and Management of Innovations, 4, 191-202. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-17
Abstract is proved that peculiarities of countries with the social-oriented economy are defined by either sufficient costs for the social sphere maintenance and development, or also by their essential influence on the citizens’ welfare, as evidenced by the human development index, which is calculated on the basis of the citizens’ material situation indicators and social and demographic indicators. Countries with Scandinavian and Western European social and economic development models are in the category with the highest level of human development. It has been revealed that although the state provides great financial support for the social sphere in these countries, financing sources diversification of projects and programs in the educational and medical branches is growing, the insurance medicine and accumulative level of the pension system are being developed. In general, innovative approaches to the financing of social programs are often used. The reasonability to use the integral system of the economy financial control, further improvement of assumptions regarding institutional mechanisms to provide sustainable human development, which are purposefully used by state institutions, is proved. The proposed model and calculations help to prove marginal conditions of the social costs’ regulation of the State and local budgets of Ukraine, oriented to the human development. It is justified, that 10% is an optimal marginal norm of the annual rates regarding the relevant costs growth over the five years. Therefore, the annual decrease of the financing amounts over 10% of the financing amounts from the previous years are not accepted. It is emphasized that the financial management system of the sustainable human development has to be improved taking into account the public development priorities, economic cyclicity, the financial system transformations and the leading experience of the countries with the developed and transformational economy, in the first place in the application of innovative financial instruments of human development.
Доведено, що особливості країн з соціально-орієнтованою економікою визначаються як достатнім обсягом видатків на утримання та розвиток соціальної сфери, так і їх суттєвим впливом на добробут громадян, про що свідчить індекс людського розвитку, який розраховується на основі сукупності показників матеріального становища населення та соціально- демографічних індикаторів. У категорії з найвищим рівнем людського розвитку традиційно перебувають країни з скандинавською та західноєвропейською моделями соціально-економічного розвитку. Виявлено, що, незважаючи на значні обсяги державного фінансового забезпечення галузей соціальної сфери в даних країнах посилюється диверсифікація джерел фінансування проектів і програм у освітній та медичній галузі, відбувається розвиток страхової медицини та накопичувального рівня пенсійної системи. Доведено доцільність використання цілісної архітектоніки фінансового регулювання економіки, подальше удосконалення положень щодо інституційних механізмів фінансового забезпечення сталого людського розвитку, які цілеспрямовано застосовуються державними інститутами. За допомогою запропонованої моделі та розрахунків доведено граничні умови управління соціальними видатками Державного та місцевих бюджетів України, що спрямовуються на людський розвиток. Обґрунтовано, що 10% є оптимальною граничною нормою щорічних темпів зростання відповідних видатків на п’ятирічному зрізі. При цьому встановлено недопустимість щорічного зменшення обсягів фінансування більше, ніж на 10% від обсягів фінансування попередніх років. Наголошено, що вдосконалення системи фінансового регулювання сталого людського розвитку має здійснюватися з урахуванням пріоритетів суспільного розвитку, економічної циклічності, перетворень фінансової системи та провідного досвіду країн з розвинутою та трансформаційною економікою.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
393
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

Ukraine Ukraine
394
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Kozarezenko_mmi_4_2018.pdf 323,69 kB Adobe PDF 400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.