Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72740
Title: Management of Innovations in Georgian Higher Educational Institutions: Key Problems with Teaching Economic Science
Other Titles: Інноваційний менеджмент у діяльності закладів вищої освіти Грузії: головні проблеми викладання економічних дисциплін
Authors: Lekashvili, E.
Keywords: підприємництво
економіка галузевих ринків
інноваційний менеджмент
ринок
entrepreneurship
industrial economics
management of innovations
market
Issue Year: 2019
Publisher: Sumy State University
Citation: Lekashvili, E. Management of innovations in Georgian higher educational institutions: key problems with teaching economic science [Текст] = Інноваційний менеджмент у діяльності закладів вищої освіти Грузії: головні проблеми викладання економічних дисциплін / E. Lekashvili // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2019. - № 1. - С. 281-293. - DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.1-23
Abstract: У статті систематизовано передумови трансформації освітнього процесу економічних спеціальностей у закладах вищої освіти Грузії. На основі результатів аналізу наукової літератури авторами встановлено, що протягом трансформаційного періоду в Грузії питання щодо ефективності та ролі уряду в навчальному процесі не розглядались вченими у повній мірі. У першу чергу, це обумовлено безпрецедентно високим рівнем контролю влади у період соціалістичноавторитарної системи та неефективністю сформованої економічної системи, що підтверджено науковими доробками низки вчених. По-друге, домінуючий того часу економічний устрій у Грузії, був спрямований на розповсюдження неоліберальних ідей, що тим самим обмежувало роль уряду в економіці. Окрім цього, низка необгрунтованих та суб’єктивних рішень того часу щодо проведення системних реформ призвели до появи конфліктів у всіх секторах економіки. Так, наслідки трансформаційного процесу актуалізують подальші дослідження щодо реформування системи освіти. При цьому автором наголошено на необхідності формування нових критеріїв оцінювання потенційних кандидатів при працевлаштуванні їх на ключові державні посади, враховуючі наступні фактори: наявність навичок узгодження нових обставин (таких як новий геополітичний простір, економічні зв’язки, членство в організаціях, відкритість економіки, тощо) та навичок державного управління (таких як узгоджена взаємодія, тимчасова сумісність, тощо). На основі результатів дослідження встановлено, що реалізація даного процесу неможлива без трансформації освітнього процесу економічних спеціальностей на основі принципів інноваційного менеджменту. При цьому автор зазначає, що ефективна підготовка здобувачів вищої освіти потребує впровадження міждисциплінарних курсів, викладання історії економічного розвитку, економіки галузевих ринків, підприємництва та сучасних інформаційно-технологічних компонентів. Автор зазначає, що управління трансформацією освітнього процесу має бути спрямоване на підготовку конкурентоспроможних державних службовців, які спроможні досягти успіху як в теоретичній, так і в прикладній економіці. Отримані результати проведеного дослідження можуть бути використані у процесі стратегічного та оперативного планування.
The paper has summarized the arguments for improvement of economic education in Georgia's High Educational Institutions. Systematization literary sources and approaches of research shows that in the period of transformation in Georgia the question on the role of government and the effectiveness has not been raised due to a number of factors, in particular, unprecedentedly high level of participation of the state during the socialist authoritarian system and the inefficient economic system, which as a negative experience is critically, discussed the academic circles and political elite; Dominant economic order in the world and in Georgia too, which aimed at spreading neoliberal ideas and thus restricted the role of government in the economy; Non-qualified and subjective judgments of the systemic reforms. Transformation process and its theory require revision and impartial evaluations; employment of public servants in key government positions who lack the skills of matching new circumstances (such as new geopolitical space, economic ties, membership in organizations, economic openness, etc.) and public governance skills (such as coordination, time-related compatibility) etc. Investigation of the topic brought to the conclusion that among the challenges of management of innovations in teaching economic science the important one is the issue of exploring and learning pluralist economic theories, offering interdisciplinary courses, teaching economic history, industrial economics, entrepreneurship and the modern information technological components, without which effective integration with the world market is unlikely. The process of implementing the innovative approach to teaching economic science should be aimed at preparing competitive employees who can perform successfully in the areas of both theoretical and applied economics. The results of the research can be useful for policymakers and conductors in the strategic and operational planning process.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72740
Type: Article
Appears in Collections:Маркетинг і менеджмент інновацій

Views
Other16
Downloads
Other5


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Lekashvili_ММІ_01_2019.pdf543.63 kBAdobe PDF5Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.