Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75863
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Лукашева синергія у заяві про місію
Authors Гранкіна, Ю.
Ushchapovska, Iryna Vasylivna  
Keywords бренд
brand
мова бренду
язык бренда
brand language
місія
миссия
mission
бачення
видение
vision
цінності
ценности
values
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75863
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Гранкіна, Ю. О. Лукашева синергія у заяві про місію / Ю.О. Гранкіна, І.В. Ущаповська // Матеріали сьомої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 18–19 квітня 2019 р.) / уклад. : О.М. Євтушенко. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – С. 100-103.
Abstract Лукашева синергія у заяві про місію Мова бренду – це система знаків та символів, що використовується для спілкування бренду зі своєю аудиторією (споживачами). Вона є полікодовою, оскільки реалізується різними засобами комунікації, тобто використовує різні семіотичні системи: вербальну, візуальну, аудіальну та сенсорну. Структура мови бренду представлена семіотичними системами різного походження, що об’єднані в комунікативних блоки зі специфічними лексико-семантичними характеристиками. Інтенціонально-аксіологічний вербальний блок містить затвердження намірів та визначення цінностей. Блок об’єднує такі елементи, як заява про місію (mission statement), бачення (vision) та цінності (values).
Лукашева синергия в заявлении про миссию Язык бренда - это система знаков и символов, используемый для общения бренда со своей аудиторией (потребителями). Она является поликодовой, поскольку реализуется различными средствами коммуникации, то есть использует различные семиотические системы: вербальную, визуальную, аудиальную и сенсорную. Структура языка бренда представлена ​​семиотическими системами различного происхождения, объединенных в коммуникативных блоки со специфическими лексикосемантическими характеристиками. Интенционально-аксиологический вербальный блок содержит утверждения намерений и определение ценностей. Блок объединяет такие элементы, как заявление о миссии (mission statement), видение (vision) и ценности (values).
Lukash synergy in the mission statement Brand language is a system of signs and symbols used to communicate a brand with its audience (consumers). It is polycodic because it is implemented by different means of communication, i. e. it uses different semiotic systems: verbal, visual, audial and sensory. The structure of the brand language is represented by semiotic systems of different origins, which are combined into communication blocks with specific lexical and semantic characteristics. Intentional-axiological verbal block contains an affirmation of intentions and definition of values. The unit integrates elements such as mission statement, vision, and values.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Germany Germany
1
Netherlands Netherlands
265
Ukraine Ukraine
117
United Kingdom United Kingdom
529
United States United States
132
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

Ukraine Ukraine
116
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Grankina_Ushchapovska.pdf 241,58 kB Adobe PDF 119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.