Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77085
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Does Fiscal Decentralization Influence on Management Efficiency of Country Innovative Development?
Other Titles Чи впливає фінансова децентралізація на ефективність управління інноваційним розвитком країни?
Authors Molotok, Ihor Fedorovych  
Keywords видатки місцевого бюджету
доходи місцевого бюджету
інноваційний розвиток
територіальна громада
фінансова децентралізація
fiscal decentralization
innovation development
local budget expenditures
local budget revenue
local community
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77085
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Molotok, I. (2020). Does Fiscal Decentralization Influence on Management Efficiency of Country Innovative Development? Marketing and Management of Innovations, 1, 54-62. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-04
Abstract У статті узагальнено аргументи та контраргументи в рамках наукової дискусії про вплив фіскальної децентралізації на управління інноваційним розвитком місцевої громади та країни в цілому. Основна мета дослідження – перевірити гіпотезу про те, що децентралізація витрат та децентралізація доходів позитивно впливають на менеджмент інноваційного розвитку країни. Тестування гіпотези передбачає реалізацію регресійного аналізу панельних даних і складається з декількох етапів, таких як: 1) усунення мультиколінеарності змінних управління на основі кореляційного аналізу; 2) ідентифікація специфікації регресійної моделі (модель з фіксованими чи випадковими ефектами) за допомогою тесту Хаусмана; 3) реалізація регресійного аналізу та характеристика його результатів (підтвердження або відхилення гіпотези). Слід також зазначити, що вибірка країни складається з 12 унітарних європейських країн (Чехія, Данія, Естонія, Франція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія та Україна). Часовий горизонт – 2008-2018. Глобальний індекс інновацій обрано як кількісна характеристика інноваційного розвитку країни, тоді як відношення доходів місцевого бюджету до доходів консолідованого бюджету, відношення витрат місцевих бюджетів до витрат консолідованого бюджету, відношення податкових надходжень місцевих бюджетів до валових доходів місцевих бюджетів є вимірниками фінансової децентралізації у даному дослідженні. Також у роботі обрано набір контрольних змінних, які часто використовуються в моделях економічного зростання та відображають макроекономічні перспективи розвитку країни, що імплементуються задля посилення точності результатів моделювання. Практична реалізація вищезазначених етапів дозволила визначити, що специфікація моделі з фіксованими ефектами є більш доцільною (за тестом Хаусмана) для всіх трьох вимірників фінансової децентралізації. Реалізований регресійний аналіз панельних даних дозволив підтвердити гіпотезу про позитивний вплив децентралізації доходів на інноваційний розвиток країни та негативний вплив децентралізації видатків на неї. У свою чергу, не існує статистично значимого зв’язку між співвідношенням доходів місцевого бюджету до доходів консолідованого бюджету та Глобальним індексом інновацій. Ці висновки з точки зору реалізації реформи фінансової децентралізації можуть бути застосовані з позиції забезпечення балансу між перерозподілом владних повноважень (видатків) від центральних до місцевих органів влади та фінансовими можливостями місцевого бюджету. У свою чергу, з точки зору інноваційного розвитку країни отримані результати слід враховувати наступним чином: відсутність фінансових ресурсів місцевого бюджету для покриття всіх перерозподілених повноважень центрального уряду робить неможливим вкладення коштів у розвиток інновацій, однак збільшення фінансових можливостей місцевого самоврядування створює можливості не лише для фінансування основних функцій, а також фінансування розширених функцій, таких як інноваційний розвиток.
This paper summarizes the arguments and counterarguments within the scientific discussion on the influence of fiscal decentralization measures on the management of innovative country development. The main purpose of the research is to test the hypothesis that expenditure and revenue decentralizations have a positive impact on the management of innovative country development. Testing the hypothesis considers realization of panel data regression analysis, and consists of several stages, such as: 1) elimination of control variables multicollinearity based on the correlation analysis; 2) identification of the regression model specification (fixed or random effects model) with the help of Hausman test; 3) realization of the regression analysis and characteristic of its results (confirmation or rejection of the hypothesis). It also should be noted that country sample consists of 12 unitary European countries (Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Poland, Slovak Republic, Slovenia, and Ukraine). Time horizon – 2008-2018. Global Innovation Index is a measure of innovative country development. At the same time, the ratio of local budget revenue to consolidated budget revenue, the rate of domestic budget expenditure to consolidated budget expenditure, the proportion of local budget tax revenue to gross local budget revenue are measures of fiscal decentralization in the research. There are also selected a set of control variables that often used in economic growth models and reflect macroeconomic perspectives of country development. However, the practical realization of the stages, as mentioned above, allow identifying that fixed effect specification of the model is more appropriate in all three cases (for three different measures of fiscal decentralization). Panel data regression analysis allows confirming the hypothesis on the positive impact of revenue fiscal decentralization and the negative impact of expenditure decentralization on innovative country development. In turn, there is no statistically significant cohesion between ratio of local budget tax revenue to gross local budget revenue and Global Innovation Index. These findings in terms of fiscal decentralization reform might be considered in order to ensure a balance between power (expenditures) redistribution from central to sub-central governments and local budget financial capacity. While in terms of innovative country development, it should be considered that the lack of local budget financial resources to cover all redistributed from central government level powers makes it impossible to invest in the development of innovation. However, the increase of local government financial capacity creates opportunities not just for essential functions financing but also advanced features investment such as innovative development.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

China China
460
Germany Germany
1
Indonesia Indonesia
4845
Ireland Ireland
1
Japan Japan
462
Lithuania Lithuania
1
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
226
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
19380
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
9690

Downloads

Canada Canada
1
China China
1
Colombia Colombia
19379
Germany Germany
3691
Indonesia Indonesia
4846
Ireland Ireland
1
Slovakia Slovakia
1
South Africa South Africa
1
Spain Spain
6
Ukraine Ukraine
227
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
19381
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Molotok_mmi_2020_1.pdf 307,33 kB Adobe PDF 47537

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.