Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77093
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Investment Management of Business Digital Innovations
Other Titles Інвестиційний менеджмент цифрових інновацій бізнесу
Authors Sotnyk, Iryna Mykolaivna  
Zavrazhnyi, Kostiantyn Yuriiovych
Kasianenko, Volodymyr Oleksiiovych
Roubík, H.
Sidorov, O.
Keywords автоматизація
бізнес
екологізація
ефективність
інвестиційний менеджмент
інновація
інформаційні технології
проект
цифровізація
ERP
automation
business
digitalisation
efficiency
greening
information technology
innovation
investment management
project
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77093
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Sotnyk, I., Zavrazhnyi, K., Kasianenko, V., Roubík H. & Sidorov O. (2020). Investment Management of Business Digital Innovations. Marketing and Management of Innovations, 1, 95-109. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-07
Abstract У статті розглядаються питання інвестиційного менеджменту цифрових інновацій сучасного бізнесу. Основною метою дослідження є розроблення підходів до інвестиційного менеджменту інноваційних процесів цифровізації компаній та обгрунтування економічної ефективності інвестиційних проектів з використання інноваційних інформаційних технологій у контексті їх взаємозв'язку з існуючими інформаційними рішеннями управління підприємствами. Актуальність дослідження полягає у необхідностізміни методів ведення й управління сучасним бізнесом з урахуванням досягнень Третьоїта Четвертої промислових революцій, які формують інноваційну бізнес-філософію, засновану на інформатизації та цифровізації процесів виробництва і постачання продукції. Імплементація інноваційних цифрових технологій у бізнес-процеси вимагає значних витрат, що актуалізує питання їх мінімізації. Систематизація літературних джерел та підходів до інвестиційного менеджменту промислової цифровізації виявила відсутність комплексних рішень цієї проблеми. У зв’язку з цим, на основі порівняльного аналізу авторами виявлено особливості розвитку бізнесу в умовах Четвертої промислової революції й обгрунтовано необхідність інтеграції сучасних інформаційних систем управління діяльністю підприємств на платформі цифровізації бізнеспроцесів. З метою створення карти цифрових інновацій бізнесу запропоновано застосовувати теорію обмежень системи, що дозволяє визначити, з якої з функціонуючих інформаційних систем підприємства (бізнес-аналітика, Business intelligence – BI; система планування ресурсів підприємства, Enterprise Resource Planning – ERP; система управління виробничими процесами, Manufacturing Execution System – MES; Промисловий Інтернет речей, Industrial Internet of Things – IIoT) варто розпочати цифрову трансформацію. На підставі використання структурного підходу у статті сформовано етапи розроблення проекту цифрової трансформації компанії. Економічне обгрунтування вибору таких альтернативних проектів виконано на основі оцінки трудових витрат на реалізацію двох варіантів цифрової інновації суб’єкта господарювання: комплексного проекту автоматизації з попереднім моделюванням та інтеграційного проекту автоматизації з поступовим впровадженням нової інформаційної системи. Результати оцінки засвідчили економічні переваги імплементації інтеграційного проекту, що забезпечує в 1,58 рази менше трудовитрат і може бути реалізований із використанням універсальних пакетних рішень типу Business Automaton Software (BAS). Аналіз результатів впроваджених і потенціалу запланованих проектів цифровізації бізнесу в Україні та світі дозволив узагальнити ефекти від їх імплементації і підтвердив необхідність подальшого розвитку механізмів інвестиційного менеджменту цифрових інновацій у компаніях.
This paper considers the issue of investment management of digital innovations in modern business. The main purpose of the research is the development of approaches to the investment management of the innovative digitalisation processes of the enterprises and justification of the economic efficiency of investment projects on innovative information technologies use in the context of their relationship with existing information solutions for enterprise management. The relevance of the research is the necessity to change the methods of doing and managing the modern business, taking into account the achievements of the Third and Fourth Industrial Revolutions, which form innovative business philosophy based on informatisation and digitalisation of manufacturing and delivery processes. The implementation of innovative digital technology in business processes requires significant costs and it raises the issue on their minimization. Systematization of literary sources and approaches for the investment management of industrial digitalisation indicates the absence of complex solutions for this problem. In this regard, based on a comparative analysis, the authors have revealed the features of business development in the conditions of the Fourth Industrial Revolution and justified the need for modern information systems integration for enterprise management on the platform of business processes digitalisation. In order to create the road map of business digital innovations, it is suggested that the Theory of Constraints should be used to determine which of the operating information systems of the enterprise (Business intelligence – BI; Enterprise Resource Planning – ERP; Manufacturing Execution System – MES; Industrial Internet of Things – IIoT) is to begin the digital transformation with. The stages of the project development for the digital transformation of an enterprise are designed based on the structural approach. The economic justification for the selection of alternative digitalisation projects is based on an assessment of the labour costs for implementing two variants of digital innovation of a business entity: a complex automation project with upfront modelling and an integration automation project with the gradual implementation of a new information system. The assessment results have shown the economic benefits of implementing the integration project as it provides 1.58 times fewer labour costs and can be realized by use of universal package solutions such as Business Automaton Software (BAS). The analysis of the results of the implemented business digitalisation projects in Ukraine and the world as well as the potential of planned ones has allowed generalising the effects of their implementation and confirmed the need for further development of the mechanisms for the investment management of business digital innovations.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Australia Australia
36869802
Bahrain Bahrain
1
China China
1796788569
Czechia Czechia
5309814
France France
627842367
Germany Germany
-571570800
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
925613
India India
36869809
Indonesia Indonesia
1796788583
Lithuania Lithuania
-571570810
Malaysia Malaysia
1796788581
Netherlands Netherlands
1796788597
Nigeria Nigeria
4748
Norway Norway
1
Pakistan Pakistan
209609205
Philippines Philippines
-571570808
Poland Poland
681
Portugal Portugal
925624
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Serbia Serbia
1
Singapore Singapore
5309813
South Africa South Africa
1796788577
South Korea South Korea
1
Sweden Sweden
1
Switzerland Switzerland
4759
Taiwan Taiwan
1
Thailand Thailand
1796788586
Turkey Turkey
1796788592
Ukraine Ukraine
1796788595
United Kingdom United Kingdom
-571570806
United States United States
-571570801
Unknown Country Unknown Country
209609207
Vietnam Vietnam
1

Downloads

Australia Australia
1
Belgium Belgium
1
Chile Chile
1
China China
1796788570
Denmark Denmark
1
Egypt Egypt
1
France France
1
Germany Germany
1796788589
Ghana Ghana
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
-571570802
India India
1796788582
Indonesia Indonesia
675
Italy Italy
1
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
925623
Mexico Mexico
1
Pakistan Pakistan
5309793
Philippines Philippines
1796788590
Romania Romania
1
Serbia Serbia
1
Singapore Singapore
1
South Africa South Africa
1796788568
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
1796788596
United Kingdom United Kingdom
36869810
United States United States
-571570805

Files

File Size Format Downloads
Sotnyk_mmi_2020_1.pdf 384,94 kB Adobe PDF 1090761212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.