Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77100
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Innovations in Management of Fiscal Equalisation: Decentralization Reform
Other Titles Інновації в управлінні фіскальним вирівнюванням: реформа децентралізації
Authors Petrushenko, Yurii Mykolaiovych  
Ventsel, V.
Garbuz, V.
Kolomiiets, U.
Duranowski, W.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-9902-7577
Keywords управління
інновації
фінансове вирівнювання
бюджет
дисбаланс
асиметрія
децентралізація
management
innovation
financial equalisation
budget
imbalance
asymmetry
decentralisation
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77100
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Petrushenko, Y., Ventsel, V., Garbuz, V., Kolomiiets, U., & Duranowski, W. (2020). Innovations in Management of Fiscal Equalisation: Decentralization Reform. Marketing and Management of Innovations, 1, 208-221. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-17
Abstract Стаття присвячена обгрунтуванню доцільності запровадження інноваційних підходів до підвищення ефективності системи фінансового вирівнювання та оперативного управління фінансовими дисбалансами територій в умовах реалізації реформи децентралізації. Проведене дослідження узагальнює результати наукового аналізу дієвості системи горизонтального фінансового вирівнювання як інструменту зменшення міжтериторіальних економічних та соціальних диспропорцій. Предметом дослідження є процеси управління системою фінансового вирівнювання в Україні в період з 2015 року, оскільки саме в цей час розпочалася реформа децентралізації, основою якої є перерозподіл фінансових ресурсів. Наявність низки невирішених практичних, а відтак і теоретико-методологічних завдань в процесі реалізації політики фінансового вирівнювання в Україні в період 2015-2020 років обумовило актуальність дослідження. Методичним інструментарієм дослідження став порівняльний аналіз діючої в Україні системи горизонтального фінансового вирівнювання з точки зору її ефективності щодо забезпечення зменшення міжтериторіальних фіскальних дисбалансів та оцінка ефективності запропонованих авторами інноваційних підходів до управління системою фінансового вирівнювання. Для верифікації отриманих результатів були використані статистичні та економетричні методи дослідження. Результати дослідження засвідчили, що існуючий підхід до фінансового вирівнювання диспропорцій у спроможності місцевих бюджетів України не ефективний та потребує вдосконалення. Розроблено нові управлінські підходи в системі фінансового менеджменту територій, що спрямовані на вдосконалення механізму горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів, зокрема, на зменшення кількості місцевих бюджетів, що отримують з державного бюджету базову дотацію, та на підвищення ефективності системи горизонтального вирівнювання з точки зору зменшення фінансових диспропорцій між місцевими бюджетами. З огляду на ці цілі проведено аналіз включення столиці (м. Київ) до загальнодержавної системи фінансового вирівнювання. У дослідженні також обгрунтовано необхідність перманентного моніторингу дієвості фінансового вирівнювання. Для більш чіткого розуміння того, наскільки ефективно функціонує система горизонтального вирівнювання фінансових доходів територій запропоновано здійснювати постійний (щорічний) аналіз показників стандартного відхилення та інших індикаторів, які характеризують її ефективність. Результати дослідження можуть бути корисними як для державних органів, що здійснюють планування та виконання державного бюджету, так і для реалізації локальної фінансової політики органами місцевого самоврядування.
The article summarises the results of scientific analysis of the effectiveness of the system of horizontal financial equalisation as a tool for reducing inter-territorial economic and social disparities. The primary purpose of this study is to substantiate innovative approaches to improving the efficiency of the system of financial equalisation and operational management of financial imbalances of territories in the context of decentralisation reform. The subject of the study is the processes of management of the financial equalisation system in Ukraine since 2015, as it was at this time that the decentralisation reform began, the basis of which was the redistribution of financial resources. The presence of several unresolved practical and, therefore, technical and methodological tasks in the process of implementing the financial equalisation policy in Ukraine in the period 2015-2020 has made the research relevant. The comparative analysis of the system of horizontal financial equalisation in Ukraine in terms of its effectiveness in reducing inter-territorial fiscal imbalances and assessing the effectiveness of the authors’ innovative approaches to managing the financial equalisation system became a methodological tool of the study. Statistical and econometric methods were used to verify the obtained results. The results of the study showed that the current approach to financial equalisation of disparities in the local budgets of Ukraine is not sufficient and needs improvement. New management approaches have been developed in the system of financial management of territories aimed at improving the mechanism of horizontal equalisation of local budgets, in particular, at reducing the number of local budgets, which receive essential subsidies from the state budget and improving the efficiency of the horizontal equalisation system in terms of reducing financial disparities between local budgets. Because of these goals, the analysis of the inclusion of the country’s capital (Kyiv) into the national financial equalisation system was carried out. The study also substantiates the need for permanent monitoring of financial equalisation effectiveness. For a better understanding of how effectively the system of horizontal equalisation of fiscal revenues of territories functions, it is proposed to carry out a constant (annual) analysis of standard deviation indicators and other indicators that characterise its effectiveness. The results of the study can be useful both for state bodies planning and implementing the state budget and for implementing local financial policies by local self-governments.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
3438059
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
41581
Italy Italy
1
Japan Japan
108707
Kazakhstan Kazakhstan
961835
Lithuania Lithuania
1
Morocco Morocco
1
Netherlands Netherlands
1
Nigeria Nigeria
1
North Macedonia North Macedonia
1
Poland Poland
6512
Romania Romania
1
South Africa South Africa
1
South Korea South Korea
1
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
64019504
United Kingdom United Kingdom
8390521
United States United States
598239920
Unknown Country Unknown Country
21340250
Vietnam Vietnam
1249

Downloads

China China
401623456
Czechia Czechia
1
France France
1
Germany Germany
401623456
India India
3501
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
108707
Japan Japan
1
Kazakhstan Kazakhstan
1
Latvia Latvia
1
Lithuania Lithuania
1
Morocco Morocco
1
Romania Romania
1
Singapore Singapore
1
South Africa South Africa
16026
Ukraine Ukraine
64019504
United Kingdom United Kingdom
8390522
United States United States
598239921
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Petrushenko_mmi_2020_1.pdf 490,86 kB Adobe PDF 1474025104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.