Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77234
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Функційний аналіз привілеїв в документно-комунікаційній системі оборонної політики м.Львів династії Ягеллонів у період його доджерельного існування (інформаційний потенціал архівних фондів ЦДІАЛ України)
Other Titles Функциональный анализ привилегий в документно-коммуникационной системе оборонной политики г.Львов династии Ягеллонов в период его доисточникового существования (информационный потенциал архивных фондов ЦГИАЛ Украины)
Authors Білущак, Т.М.
Keywords документно-комунікаційна система
династія Ягеллонів
середньовічний Львів
оборонні укріплення
архівні джерела
привілеї
функційний аналіз
документо-коммуникационная система
династия Ягеллонов
средневековый Львов
оборонительные укрепления
архивные источники
привилегии
функциональный анализ
document-communication system
Jagiellonian dynasty
medieval Lviv
defense fortifications
archival sources
privileges
functional analysis
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77234
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Білущак, Т.М. Функційний аналіз привілеїв в документно-комунікаційній системі оборонної політики м.Львів династії Ягеллонів у період його доджерельного існування (інформаційний потенціал архівних фондів ЦДІАЛ України) [Текст] / Т.М. Білущак // Сумський історико-архівний журнал. - 2019. - № XXXIIІ. - С. 24-32. - DOI: doi.org/10.21272/shaj.2019.i33.p.24.
Abstract Здійснено аналіз фондів Центрального державного історичного архіву України, м.Львів (ЦДІАЛ України). Виявлено, що до найбільш значних за інформаційним потенціалом щодо оборонної політики династії Ягеллонів належать: ф.52, 131. Досліджено один із видів документів, створених в королівській канцелярії, а саме привілеї як результат діяльності документно-комунікаційної системи оборонної політики м. Львів династії Ягеллонів. На основі їх здійснено аналіз функцій, які вони виконували у період їхнього доджерельного існування. З’ясовано наступні функції: інформаційну, соціальну, комунікативну, управлінську, правову, а також історичну, яких набули привілеї після своєї оперативної дієвої ролі і були відправленні до ЦДІАЛ України на збереження. Під час опрацювання систематизовано привілеї за їх змістом як такі, що були видані для відновлення обороноздатності міста, для захисту від нападів турецько- татарських військ та від усунення природних катаклізм. В роботі наведено приклади привілеїв династії Ягеллонів та динаміку їх видачі. У результаті проведеного дослідження встановлено, що міські привілеї, надані монархами у різні часи, є основним джерелом дослідження політики королів щодо зміцнення обороноздатності Львова. А також з аналізу змісту королівських привілеїв можна прослідкувати становлення Львова як важливого оборонно-стратегічного центру. Міські укріплення вперше згадуються у привілеях Владислава II Ягайла. За правління наступників Владислава II Ягайла – Казимира IV і Яна Ольбрахта завершувалось масштабне зведення нових укріплень, мурів та веж. Привілеї королів-наступників Ягайла типологічно схожі і надавались з цією ж самою метою, що й самим Владиславом II Ягайлом.
Осуществлен анализ фондов Центрального государственного исторического архива Украины во Львове (ЦГИАЛ Украины). Выявлено, что к наиболее значительным по информационному потенциалу по оборонной политикединастии Ягеллонов принадлежат: ф. 52, 131. Исследован один из видов документов, созданных в королевской канцелярии, а именно, привилегии как результат деятельности документо-коммуникационной системы оборонной политики г.Львов династии Ягеллонов. На основе их осуществлен анализ функций, которые они выполняли в период их до исходного источника существования. Определены следующие функции: информационная, социальная, коммуникативная, управленческая, правовая, а также историческая, которые получили привилегии после своей оперативной действенной роли и были отправлены в ЦГИАЛ Украины на хранение. Во время обработки систематизированы привилегии по их содержанию как такие, которые были выданы с целью восстановления обороноспособности города, для защиты от нападений турецко-татарских войск и от устранения природных катаклизмов. В работе приведены примеры привилегий династии Ягеллонов и динамика их выдачи. В результате проведенного исследования установлено, что городские привилегии, предоставленные монархами в разное время, являются основным источником исследования политики королей по укреплению обороноспособности Львова. А также из анализа содержания королевских привилегий можно проследить становление Львова как важного оборонно-стратегического центра. Городские укрепления впервые упоминаются в привилегиях Владислава II Ягайло. В правление преемников Владислава II Ягайло – Казимира IV и Яна Ольбрахта закончилось масштабное строительство новых укреплений, стен и башен. Привилегии королей-преемников Ягайло типологически схожи и предоставлялись с этой же целью, что и самим Владиславом II Ягайло.
The funds of the Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv have been analyzed. It is turned out that the most significant information potential regarding the Jagiellonian dynasties Lviv defense policy is fund: 52, 131. One of the types of documents created by the Royal Chancellery, namely privileges as a result of the activity of the document-communication system of the defense policy of Lviv of the Jagiellonian dynasty, was researched. During the document processing, privileges in the content have been systematized as those issued for the restoration of the city’s defense capability, for protection against attacks by Turkish-Tatar troops and for natural disasters elimination. On the basis of them, the analysis of the functions they performed during their pre-source existence was made. The analysis of documents in the period of its pre-source existence makes it possible to consider it as a real phenomenon, and as a fact of the historical process. Another benefit of this research is that, depending on the role that privileges have played in the past, its significance in the source base is largely determined. The more significant the primary social function of the source (the impact on subsequent historical events, processes, phenomena, breadth of scope, etc.), the more important the value of the source as the information bearer. Thus, the following functions were clarified as informational, social, communicative, administrative, legal, and historical functions, which acquired privileges after their operational acting role and were sent to Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv for preservation. The paper gives examples of the Jagiellonian dynasty privileges and the dynamics of their issuance during the defense capabilities and fortifications construction enhancement in Lviv for natural disasters or enemy attack protection. The study found that the urban privileges granted by monarchs at different times were the main research source into the kings’ policy to strengthen Lviv’s defense capabilities. The informative value of the sources consists of the possibility to trace the emergence of Lviv as an important defense and strategic center by analyzing the document content. The city fortifications are first mentioned in the privileges of Vladislav II Jagiello. During the reign of the successors of Vladislav II Jagiello – Casimir IV and Jan Olbracht, a large-scale construction of new fortifications, walls and towers was completed. The privileges of the successor kings Jagiel are typologically similar and granted for the same purpose as Vladislav II Jagiel himself.
Appears in Collections: Сумський історико-архівний журнал

Views

Ukraine Ukraine
10

Downloads

Ukraine Ukraine
11

Files

File Size Format Downloads
Biluschak_shaj_2019_33.pdf 743,07 kB Adobe PDF 11

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.