Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77702
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Participation of Ukraine in International Cooperation against Corruption
Other Titles Участь України у міжнародному співробітництві у сфері протидії корупції
Authors Bondarenko, Olha Serhiivna  
Bondaenko, Olha Sergeevna
Rieznik, Oleh Mykolaiovych  
Garmash, Y.
Andriichenko, Nadiia Serhiivna  
Stohova, Olha Volodymyrivna  
Keywords корупція
коррупция
corruption
антикорупційне законодавство
антикоррупционное законодательство
anti-corruption legislation
міжнародне співробітництво
международное сотрудничество
international cooperation
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77702
Publisher Universidad de la Amazonia
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Bondarenko, O., Reznik, O., Yevgen, G., Andriichenko, N., & Stohova, O. (2020). Participation of Ukraine in International Cooperation against Corruption. Amazonia Investiga, 9(29), 407-416. https://doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.45
Abstract Стаття присвячена важливій та актуальній темі – участі України у міжнародному співробітництві у сфері протидії корупції. Автори наголошують, що задля ефективної, комплексної та всеохоплюючої протидії цьому деструктивному явищу, заходів, які вживаються виключно на внутрішньодержавному рівні – недостатньо. Саме тому, такого важливого значення набуває міжнародні співпраця у сфері протидії корупції. Автори аналізують позицію наукової доктрини щодо сутності та значення міжнародного співробітництва. З’ясовано, що єдиного уніфікованого підходу стосовно визначення, місця та значення міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції серед вчених немає. У статті використовувалися загальнонаукові та спеціально-наукові методи пізнання, що забезпечило об’єктивний аналіз мети дослідження. Методи дослідження використовувалися в статті у взаємозв’язку і взаємозалежності, що забезпечило всебічність і повноту дослідження, істинність отриманих наукових результатів. Пропонується проаналізувати участь України у міжнародному співробітництві у сфері протидії корупції крізь призму міжнародно-правових актів антикорупційного спрямування. У першу чергу автори зосереджують увагу на Конвенції ООН проти корупції. Потім аналізують документи, прийняті в рамках діяльності Ради Європи, а також Групи держав проти корупції (GRECO). Зокрема, Кримінальна конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 173), Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 174), Конвенція Ради Європи про маніпулювання спортивними змаганнями (CETS 215), Рекомендації про кодекси поведінки державних посадових осіб (Рекомендація № R (2000)10), Рекомендації про загальні правила боротьби з корупцією під час фінансування політичних партій та виборчих кампаній (Рекомендація Rec (2003) 4). Особливу увагу зосереджено на Антикорупційній ініціативі ЄС (EUACI), що фінансується Європейським Союзом та співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії. Ця ініціатива існує для сприяння антикорупційним реформам. Аналізується угода «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні – фаза ІІ», укладена між Урядом України та Європейською Комісією. Робиться висновок про необхідність та важливість міжнародної співпраці у сфері протидії корупції. Однак, зазначається, що для ефективної протидії корупції важливим є й врахування історичного досвіду конкретної держави.
Статья посвящена важной и актуальной теме - участии Украины в международном сотрудничестве в сфере противодействия коррупции. Авторы подчеркивают, что для эффективного, комплексного и всеобъемлющего противодействия этому деструктивному явлению, мер, принимаемых исключительно на внутригосударственном уровне - недостаточно. Именно поэтому, столь важного значения приобретает международные сотрудничество в сфере противодействия коррупции. Авторы анализируют позицию научной доктрины относительно сущности и значения международного сотрудничества. Выяснено, что единого унифицированного подхода по определению, места и значения международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции среди ученых нет. В статье использовались общенаучные и специально-научные методы познания, обеспечило объективный анализ цели исследования. Методы исследования использовались в статье во взаимосвязи и взаимозависимости, что обеспечило всесторонность и полноту исследования, истинность полученных научных результатов. Предлагается проанализировать участие Украины в международном сотрудничестве в сфере противодействия коррупции сквозь призму международно-правовых актов антикоррупционного направления. В первую очередь авторы сосредоточены на Конвенции ООН против коррупции. Затем анализируют документы, принятые в рамках деятельности Совета Европы, а также Группы государств против коррупции (GRECO). В частности, Уголовное конвенции о борьбе с коррупцией (ETS 173), Гражданская конвенция о борьбе с коррупцией (ETS 174), Конвенция Совета Европы о манипулировании спортивными соревнованиями (CETS 215), Рекомендации о кодексах поведения государственных должностных лиц (Рекомендация № R (2000) 10), Рекомендации об общих правилах борьбы с коррупцией при финансировании политических партий и избирательных кампаний (Рекомендация Rec (2003) 4). Особое внимание сосредоточено на Антикоррупционной инициативе ЕС (EUACI), финансируемого Европейским Союзом и финансируется и внедряется Министерством иностранных дел Дании. Эта инициатива существует для содействия антикоррупционным реформам. Анализируется соглашение «Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине - фаза II», заключенное между Правительством Украины и Европейской Комиссией. Делается вывод о необходимости международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции. Однако, отмечается, что для эффективного противодействия коррупции важен и учет исторического опыта конкретного государства.
The article deals with an important and relevant topic – Ukraine's participation in international cooperation in the field of combating corruption. The authors emphasize that measures taken solely at the domestic level are not sufficient to effectively and comprehensively counteract this destructive phenomenon. The authors analyzed the scientific doctrine on the nature and importance of international cooperation. The authors used general scientific and special scientific methods, which provided an objective analysis of the research purpose. The research methods ensured the comprehensiveness and completeness of the study, the validity of the scientific results. It is proposed to analyze Ukraine's participation in international cooperation against corruption through the prism of international anti-corruption legal acts. First, the authors focus on the UN Convention against Corruption. The documents adopted within the framework of the activities of the Council of Europe and the Group of States against Corruption (GRECO) are then analyzed. In particular, the Criminal Law Convention on Corruption (ETS 173), the Civil Law Convention on Corruption (ETS 174), the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions (CETS 215), Recommendations on Codes of Conduct for Public Officials (Recommendation No. R (2000) 10), Recommendations on common rules against corruption in the funding of political parties and electoral campaigns (Recommendation Rec (2003) 4). Particular attention is paid to the EU Anti-Corruption Initiative (EUACI), funded by the European Union and co-financed and implemented by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark. This initiative exists to promote anti-corruption reforms. The EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine (Phase II) agreement concluded between the Government of Ukraine and the European Commission is analyzed. The conclusion is drawn about the need and importance of international cooperation in combating corruption. However, it is noted that the effective fight against corruption requires taking into account the historical experience of a particular state.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
China China
221
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
38491
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
108
Norway Norway
1
Sweden Sweden
599
Ukraine Ukraine
38477
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
391247
Unknown Country Unknown Country
38482
Vietnam Vietnam
1201

Downloads

Germany Germany
1
Ireland Ireland
1
Israel Israel
1
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
38478
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
391246
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Bondarenko_Uchast_Ukraini.pdf 318,57 kB Adobe PDF 429732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.