Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77704
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title До питання про шляхи оптимізації діяльності державного концерну «Укроборонпром»
Authors Bondarenko, Olha Serhiivna
Пилипенко, Є.С.
Keywords корупція
коррупция
corruption
Державний концерн «Укроборонпром»
Государственный концерн «Укроборонпром»
State Concern Ukroboronprom
оборонно-промисловий комплекс України
оборонно-промышленный комплекс Украины
defense-industrial complex of Ukraine
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77704
Publisher "Молодий вчений"
License
Citation Бондаренко, О.С. До питання про шляхи оптимізації діяльності державного концерну «Укроборонпром» / О.С. Бондаренко, Є.С. Пилипенко // Молодий вчений. — 2020. — №4. — С. 449–452. — DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-94
Abstract 10 років тому, у результаті адміністративної реформи 2010-2011 років, було створене потужне об’єднання фінансово-промислових кампаній, багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України. Об’єднання мало вигляд Державного концерну «Укроборонпром». Формування концерну повинно було створити умови для організації в оборонно-промисловому комплексі України єди- ного інноваційного циклу «наука-техніка-технології-виробництво-реалізація». До складу концерну уві- йшли наукові та промислові підприємства дев’яти оборонних галузей промисловості, а саме: авіаційної промисловості, суднобудівної промисловості, оборонної промисловості (наукові установи і підприємства, які забезпечують створення, виробництво, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння і військової тех- ніки), радіоелектронної промисловості, галузей приладобудування і засобів зв'язку, боєприпасної галузі, галузі спеціальної хімії. Головними принципами діяльності концерну повинні бути надійність, пасіонар- ність, інноваційність, результативність, відкритість та прозорість. Саме цих постулатів не вистачало в ситуації, що склалася в оборонній промисловості до переходу на ринкові відносини в управлінні оборонно-промислового комплексу та створення Державного концерну. Наразі, в рамках концерну, «відбувається втілення у життя» багатьох реформ. Зокрема, створюються вертикально та горизонтально інтегровані науково-виробничі об'єднання за галузевим принципом, так звані кластери. В майбутньому, це дозволить вдосконалити систему управління підпорядкованими підприємствами, створити максимально можливі замкнуті технологічні цикли виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки, продукції цивільного призначення та подвійного використання. Але, ситуація, на момент сьогодення, залишає бажати кращого: «Укроборонпром» потерпає від численних проблем, серед яких: не кваліфікованість кадрового забезпечення, заборгованість окремих підприємств, корупція, відсутність інвесторів та бюрократія. Державний концерт оточений численними чутками про реформацію, реструктуризацію та оптимізацію. Авторам наукової статті вдалося сформувати та висловити новітні ідеї по перетворенню механізму роботи оборонної системи країни. Також, у статті здійснене дослідження зарубіжного досвіду, у контексті прикладу злагодженої роботи оборонної сфери.
10 лет назад в результате административной реформы 2010-2011 годов было создано мощное объединение финансово-промышленных кампаний, многопрофильных предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины. В состав концерна вошли научные и промышленные предприятия девяти оборонных отраслей промышленности, а именно: авиационной промышленности, судостроительной промышленности, оборонной промышленности (научные учреждения и предприятия, которые обеспечивают создание, производство, ремонт, модернизацию и утилизацию вооружения и военной техники), радиоэлектронной промышленности, отраслей приборостроения и средств связи, боеприпасной отрасли, области специальной химии. Главными принципами деятельности концерна должны быть надежность, пасионарность, инновационность, результативность, открытость и прозрачность. Именно этих постулатов не хватало в ситуации, сложившейся в оборонной промышленности к переходу на рыночные отношения в управлении оборонно-промышленного комплекса и создание Государственного концерна. Сейчас в рамках концерна, «происходит воплощение в жизнь» многих реформ. В частности, создаются вертикально и горизонтально интегрированные научно-производственные объединения по отраслевому принципу, так называемые кластеры. В будущем, это позволит усовершенствовать систему управления подчиненными предприятиями, создать максимально возможные замкнутые технологические циклы производства вооружения, военной и специальной техники, продукции гражданского назначения и двойного использования. Но, ситуация, на момент настоящего, оставляет желать лучшего: «Укроборонпром» страдает от многочисленных проблем, среди которых: недостаточная квалификация кадрового обеспечения, задолженность отдельных предприятий, коррупция, отсутствие инвесторов и бюрократия. Государственный концерт окружен многочисленными слухами о реформации, реструктуризацию и оптимизацию. Авторам научной статьи удалось сформировать и выразить новейшие идеи по превращению механизма работы оборонной системы страны. Также, в статье осуществлено исследование зарубежного опыта в контексте примера слаженной работы оборонной сферы.
10 years ago, as a result of the administrative reform of 2010-2011, a powerful unification of financial- industrial campaigns, multidisciplinary enterprises of various defense industries of Ukraine was created. The merger was like the state concern "Ukroboronprom". The formation of the concern was to create conditions for the organization of a single innovation cycle "science-technology-production-realization" in the defense-industrial complex of Ukraine. The group includes scientific and industrial enterprises of nine defense industries, namely: aviation industry, shipbuilding industry, defense industry (scientific institutions and enterprises providing creation, production, repair, modernization and utilization of weapons and military equipment), radioelectronic industries, instrumentation and communications, ammunition, specialty chemistry. The main principles of the concern should be reliability, passion, innovation, efficiency, openness and transparency. These postulates were not enough in the situation in the defense industry before the transition to market relations in the management of the defense-industrial complex and the creation of the State Concern. Many reforms are currently being implemented within the Group. In particular, vertically and horizontally integrated industry- based associations, the so-called clusters, are created. In the future, this will improve the management system of subordinate enterprises, create the maximum possible closed technological cycles of production of weapons, military and special equipment, civilian products and dual use. However, the situation at the moment leaves much to be desired: Ukroboronprom suffers from numerous problems, including: lack of staffing skills, indebtedness of individual enterprises, corruption, lack of investors and bureaucracy. The state concert is surrounded by numerous rumors of reformation, restructuring and optimization. The authors of the scientific article were able to formulate and express new ideas on transforming the mechanism of work of the country's defense system. Also, the article examines foreign experience in the context of a coordinated defense work.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
127

Downloads

Ukraine Ukraine
125

Files

File Size Format Downloads
Bondarenko_Ukroboronprom.pdf 1,24 MB Adobe PDF 125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.