Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77931
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title STEM-освіта на уроках англійської мови
Authors Пономаренко, А.М.
Keywords STEM-освіта
STEM-образование
STEM education
сторітелінг
сторителлинг
storytelling
проектний метод
проектный метод
project method
інтегровані уроки
интегрированные уроки
integrated lessons
міжпредметні зв’язки
межпредметные связи
cross-disciplinary links
подкаст
podcasts
інтелектуальні карти
интеллектуальные карты
mind maps
мовні уміння та навички
языковые умения и навыки
language skills
модернізація освіти
модернизация образования
modernization of education
критичне та креативне мислення
критическое и креативное мышление
critical and creative thinking
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77931
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Пономаренко, А.М. STEM-освіта на уроках англійської мови [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 035 - філологія / А.М. Пономаренко; наук. керівник О.В. Назаренко. - Суми: СумДУ, 2020. - 42 с.
Abstract У бакалаврській роботі розглянуто ефективність використання STEM-освіти на уроках англійської мови, а також визначено методи формування та розвиток мовних умінь та навичок серед учнів середньої школи. Встановлено, що оновлення та реформування сучасної освіти України вимагає модернізації підходів до її напрямків навчання. Робота складається з 2 розділів: розділ 1 – Теоретичні принципи впровадження STEM-орієнтованого підходу в умовах модернізації сучасного освітнього простору, розділ 2 – Імплементація STEM-освіти на уроках англійської мови; висновків; списку використаних джерел. У вступі обумовлено актуальність та практичне значення обраної теми; визначено тему, мету та завдання; встановлено об’єкт та предмет нашого дослідження. У першому розділі ми розглянули теоретичні засади впровадження та використання STEM-орієнтованого підходу в навчальний процес. У ході дослідження ми встановили, що Міністерство освіти та науки України сприяє розвитку STEM-освіти, що сприяє підвищенню мотивації до навчання в учнів та розвитку умінь та навичок необхідних у ХХІ столітті. Проведене дослідження виявило, що STEM-освіта має різновекторне спрямування та сприяє інноваційному розвитку не тільки природничого, а і гуманітарного профілю. Основою STEM-навчання є інтегровані уроки, сутність яких полягає у встановленні міжпредметних зв’язків, що допомагають сформувати в школярів системний та цілісний світогляд, актуалізувати інтелектуальну діяльність та зацікавленість до питань, що обговорюються на уроці. У другому розділі ми провели практичне дослідження щодо формування та використання мовних умінь та навичок при вивченні англійської мови в межах STEM-орієнтованого підходу серед учнів середньої школи. Завдяки інтегрованим зв’язкам STEM-орієнтованого підходу вивчення англійської мови мотивує дітей до самостійних досліджень, удосконалює їх навички, а бачення цілісної картини світу сприяє використанню отриманих знань в реальному житті. Проведене нами дослідження показало, що в рамках STEM-освіти ефективними методами у формуванні мовних умінь та навичок при вивченні англійської мови є проектний метод, створення інтелектуальних карт, сторітелінг та використання подкастів. У процесі дослідження було зроблено висновки та зазначено практичну цінність нашої роботи. У списку використаних джерел подається література, яка становить теоретичну базу нашого дослідження.
В бакалаврской работе рассмотрена эффективность использования STEM-образования на уроках английского языка, а также определены методы формирования и развития языковых умений и навыков среди учеников средней школы. Установлено, что переориентация и реформирование современного образования Украины требует модернизации подходов к ее направлениям обучения. Работа состоит из 2 разделов: раздел 1 - Теоретические принципы внедрения STEM-ориентированного подхода в условиях модернизации современного образовательного процесса, раздел 2 - Имплементация STEM-образования на уроках английского языка; выводов; списка использованных источников. Во введении обусловлено актуальность и практическое значение выбранной темы; определена тема, цель и задачи; установлено объект и предмет нашего исследования. В первой главе мы рассмотрели теоретические основы внедрения и использования STEM-ориентированного подхода в учебный процесс. В ходе исследования мы установили, что Министерство образования и науки Украины способствует развитию STEM-образования, способствует повышению мотивации к обучению в учащихся и развития умений и навыков необходимых в XXI веке. Проведенное исследование показало, что STEM-образование имеет разновекторное направления и способствует инновационному развитию не только естественного, а и гуманитарного профиля. Основой STEM-обучения является интегрированные уроки, цель которых заключается в установке межпредметных связей, которые помогают сформировать у школьников системное и целостное мировоззрение, интеллектуальную деятельность и интерес к обсуждаемым темам на уроке. Во второй главе мы провели практическое исследование касаемо формирования и использования языковых умений и навыков при изучении английского языка в пределах STEM-ориентированного подхода в среди учащихся средней школы. Благодаря интегрированным связям STEM-ориентированного подхода, дети проявляют интерес к изучению английского языка и самостоятельным исследованиям, совершенствуются их навыки, а видение целостной картины мира способствует использованию полученных знаний в реальной жизни. Проведенное нами исследование показало, что в рамках STEM-образования эффективными методами в формировании языковых умений и навыков при изучении английского языка является проектный метод, создание интеллектуальных карт, сторителлинг и использования подкастов. В процессе исследования были сделаны выводы и указано практическую ценность нашей работы. В списке использованных источников подается литература, которая составляет теоретическую базу нашего исследования.
The bachelor's thesis considers the effectiveness of the use of STEM-education in English lessons, as well as identifies methods of language skills formation and development among secondary school students. It is determined that the renewal and reform of modern education in Ukraine requires the modernization of approaches to its areas of study. The work consists of 2 sections: section 1 - Theoretical principles of STEM-based approach in the modernization of modern educational system, section 2 - Implementation of STEM-education in English lessons; conclusions; list of sources used. The introduction deals with the relevance and practical significance of the chosen topic; definition of the theme, the purpose and tasks; establishment of the object and subject of our research. In the first section, we considered the theoretical foundations of the introduction and use of STEM-based approach to the educational process. In the course of the research we found that the Ministry of Education and Science of Ukraine promotes the development of STEM-education, which helps to increase students' motivation to learn and develop the skills needed in the XXI century. The study discovered that STEM-education has a diverse orientation and contributes to the innovative development of not only natural but also humanitarian specialty. The basis of STEM-learning is integrated lessons, the essence of which is to establish interdisciplinary links that help students to form a systematic and holistic worldview, actualize intellectual activity and interest in the issues discussed in the lesson. In the second section, we conducted a practical study on the formation and use of language skills in learning English within the STEM-based approach among secondary school students. Due to the integrated connections of the STEM-based approach, learning English motivates children to independent research, improves their skills, and observing a holistic picture of the world contributes to the use of acquired knowledge in real life. Our research showed that within STEM-education, effective methods in the formation of language skills in learning English are the project method, the creation of mind maps, storytelling and the use of podcasts. In the research process conclusions were made and the practical value of our work was noted. The list of used sources provides literature that forms the theoretical basis of our thesis.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК)

Views

Austria Austria
9114
France France
634
Germany Germany
747974
Greece Greece
2243922
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
9117
Poland Poland
180963
Russia Russia
180966
Slovakia Slovakia
180978
Sweden Sweden
747971
Ukraine Ukraine
92382855
United Kingdom United Kingdom
28612426
United States United States
28612428
Vietnam Vietnam
2243930

Downloads

Austria Austria
1
China China
1
Finland Finland
1
France France
653
Germany Germany
747969
Norway Norway
654
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
92382857
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
92382856
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Ponomarenko_Bachelous_paper.pdf 1,27 MB Adobe PDF 185514995

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.