Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78202
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Система вправ для навчання англійської мови на старшому етапі
Other Titles Exercise system for teaching English at the senior stage
Authors Мисліченко, А.Ю.
Keywords система вправ
система упражнений
exercise system
мова
язык
language
метод
method
методика
methodology
лінгвосоціокультурний підхід
лингвосоциокультурный подход
linguistic and sociocultural approach
комунікативна компетенція
коммуникативная компетенция
communicative competence
навчальний процес
учебный процесс
educational process
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78202
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Мисліченко, А.Ю. Система вправ для навчання англійської мови на старшому етапі [Текст] : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 035 – філологія (германські мови та літератури (переклад включно) / А.Ю. Мисліченко; наук. керівник Л.В. Щигло. - Суми: СумДУ, 2020. – 31 c.
Abstract Мета: розроблення системи вправ для оволодіння англійською мовою на старшому етапі з урахуванням максимального підвищення ефективності процесу навчання. Теоретичне значення: полягає у розробленні практико-методичних засад навчання англійської мови на старшому етапі для підвищення ефективності навчального процесу. У бакалаврській роботі було обгрунтовано оптимальну систему вправ навчання англійської мови на старшому етапі. Використовувані вправи на заняттях з іноземної мови повинні, першочергово, бути спрямовані на досягнення основної мети, а саме – формування комунікативної компетенції. Завданням організаторів навчання є використання комбінації методів і засобів навчання іноземних мов, які забезпечать ефективність навчального процесу та формування комунікативної компетенції. Відбір системи вправ повинен виходити з низки вимог: спрямованість вправ на вирішення конкретного завдання, співвіднесені з кінцевою метою навчання; наявність чіткої установки на здійснення саме тих дій і операцій, які підлягають формуванню комунікативної компетенції; відповідність змісту вправ рівню навченості здобувачів освіти на старшому етапі; наявність інструктивної і виконавчої структури; забезпечення поетапності формування навичок і умінь; проблемний характер вправ, що сприяє активізації розумової діяльності здобувачів освіти на старшому етапі, більшого залучення їх до навчального процесу. Вибір системи вправ з усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, аудіювання, письма) залежить від рівня оволодіння іноземною мовою здобувачами. Кількість тих чи інших видів вправ передбачається викладачем, оскільки лише він може визначити темп, складність і необхідність більш ретельного відпрацювання видів мовленнєвої діяльності усередині конкретної групи здобувачів освіти на старшому етапі. Навчання іноземної мови здобувачами освіти на старшому етапі повинно здійснюватися на основі певних принципів, вимог та правил, які враховують потреби здобувачів, цілі і завдання освітнього процесу.
Цель: разработка системы упражнений для овладения английским языком на старшем этапе с учетом максимального повышения эффективности процесса обучения. Теоретическое значение: заключается в разработке практико-методических основ обучения английскому языку на старшем этапе для повышения эффективности учебного процесса. В бакалаврской работе было обосновано оптимальную систему упражнений обучения английскому языку на старшем этапе. Используемые упражнения на занятиях по иностранному языку должны, в первую очередь, быть направлены на достижение основной цели, а именно - формирование коммуникативной компетенции. Задачей организаторов обучения является использование комбинации методов и средств обучения иностранным языкам, которые обеспечат эффективность учебного процесса и формирования коммуникативной компетенции. Отбор системы упражнений должен исходить из ряда требований: направленность упражнений на решение конкретной задачи, соотнесены с конечной целью обучения; наличие четкой установки на осуществление именно тех действий и операций, подлежащих формированию коммуникативной компетенции; соответствие содержания упражнений уровню обученности соискателей образования на старшем этапе; наличие инструктивного и исполнительной структуры; обеспечение поэтапности формирования навыков и умений; проблемный характер упражнений, способствует активизации умственной деятельности соискателей образования на старшем этапе, большего привлечения их к учебному процессу. Выбор системы упражнений по всем видам речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) зависит от уровня овладения иностранным языком соискателями. Количество тех или иных видов упражнений предполагается преподавателем, поскольку только он может определить темп, сложность и необходимость более тщательной отработки видов речевой деятельности внутри конкретной группы соискателей образования на старшем этапе. Обучение иностранному языку соискателями образования на старшем этапе должно осуществляться на основе определенных принципов, требований и правил, учитывающих потребности соискателей, цели и задачи образовательного процесса.
The specific topic: development of a system of exercises for mastering the English language at the senior stage, taking into account the maximum efficiency of the learning process. Theoretical meaning: consists in the development of practical and methodological principles of teaching English at the senior stage to increase the efficiency of the educational process. In the bachelor's thesis we have substantiated the optimal system of exercises for learning English at the senior stage. The exercises used in foreign language classes at the university should, first of all, be aimed at achieving the main goal, namely - the formation of communicative competence. The task of the organizers of training is to use a combination of methods and tools for teaching foreign languages, which will ensure the effectiveness of the educational process and the formation of communicative competence. The selection of the system of exercises should be based on a number of requirements: the focus of the exercises on solving a specific task, correlated with the ultimate goal of training; the presence of a clear attitude to the implementation of precisely those actions and operations that are subject to the formation of communicative competence; compliance of the content of exercises with the level of education of students at the senior stage; availability of instructional and executive structure; ensuring the gradual formation of skills and abilities; problematic nature of exercises, which contributes to the activation of mental activity of students at the senior stage, their greater involvement in the learning process. The choice of a system of exercises for all types of speech activity (reading, speaking, listening, writing) depends on the level of mastery of a foreign language by applicants. The number of certain types of exercises is provided by the teacher, because only he can determine the pace, complexity and need for more careful practice of speech activities within a particular group of students at the senior stage. Learning a foreign language by students at the senior stage should be based on certain principles, requirements and rules that take into account the needs of students, goals and objectives of the educational process.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК)

Views

Austria Austria
1
China China
71
Germany Germany
1
Greece Greece
181
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
14833
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
8357

Downloads

Austria Austria
1
Czechia Czechia
1
Finland Finland
14831
France France
14823
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
14819
Norway Norway
177
Poland Poland
966
Portugal Portugal
1
Romania Romania
1
Slovakia Slovakia
1
Turkey Turkey
14828
Ukraine Ukraine
14835
United Kingdom United Kingdom
14827
United States United States
1880

Files

File Size Format Downloads
Myslichenko_Bachelous_paper.pdf 651,78 kB Adobe PDF 91993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.