Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78204
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Тестові завдання як засіб контролю у навчанні іноземної мови
Other Titles Test tasks as a means of control in learning a foreign language
Authors Меньшова, А.О.
Keywords тест
test
тестові завдання
тестовые задания
test tasks
контроль знань
контроль знаний
knowledge of control
тестовий контроль
тестовый контроль
test control
валідність
валидность
validity
інтерактивність
интерактивность
interactivity
аудіювання
аудирование
listening
мікронавики
микронавыки
micro skill
макронавики
макронавыки
macro skill
дистрактор
the distractor
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78204
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Меньшова, А.О. Тестові завдання як засіб контролю у навчанні іноземної мови [Текст] : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 035 – філологія (германські мови та літератури (переклад включно) / А.О. Меньшова; наук. керівник Л.В. Щигло. - Суми: СумДУ, 2020. – 31 c.
Abstract Мета: розгляд та аналіз тестових завдань як засобу контролю у навчанні іноземної мови. Теоретичне значення: полягає у систематизації теоретичних передумов тестування як засобу перевірки різних видів мовленнєвої діяльності. У бакалаврській роботі було здійснено аналіз тестових завдань як засобу контролю у навчанні іноземної мови. Нами було визначено, що тест – це система завдань, виконання яких дозволяє перевірити рівень володіння тим чи іншим предметом з допомогою спеціально розробленої системи оцінки набутих знань. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Метою даної бакалаврської роботи є розгляд та аналіз тестових завдань як засобу контролю у навчанні іноземної мови. Теоретична значущість полягає у систематизації теоретичних передумов тестування як засобу перевірки різних видів мовленнєвої діяльності. Аналіз теоретичних джерел показав, що тестові завдання повинні відповідати кільком критеріям. По-перше, тестове завдання має бути коротким і технологічним. По-друге, тестове завдання має бути сформульовано логічно і однозначно. По-третє, правила оцінки відповіді і інструкції до виконання повинні бути однаковими для всіх випробовуваних. При застосуванні тестування для закріплення мовленнєвих знань робиться висновок про те, що і граматика, і лексика будуть краще засвоєні, що в свою чергу дасть можливість вчителю скоригувати і спланувати подальший навчальний процес відповідно до результатів проведених тестів і приділити більшу увагу погано засвоєному матеріалу. Відсутність витратної за часом перевірки письмових робіт дозволяє досить часто проводити тести і створює в учнів відчуття тотального контролю знань і позбавлення від психологічних проблем, пов'язаних з особистими відносинами учня і вчителя, які не завжди можуть бути позитивними, тобто така форма контролю знань позбавляє від суб'єктивізму. Недоліки цього методу полягають в наступному: 1. При виконанні тестів є ймовірність вгадування. 2. Складання тестів часто базується на психічній функції – впізнавання. 3. Часто зустрічається суб'єктивізм у формуванні змісту самих тестів, в їхньому відборі та інструкцій до тестових завдань, багато також залежить від конкретної тестової системи, від часу, який відводиться на контроль знань і т.д. 4. Є небезпека автоматичних помилок. 5. Відсутність можливості розкрити індивідуальність при наявності стандартних завдань. Етапи конструювання тестів можна представити у вигляді такої схеми: 1. Постановка мети. 2. Складання завдань і підготовка інструментарію. 3. Встановлення валідності. 4. Встановлення надійності. 5. Встановлення ефективності. 6. Встановлення інтерактивності. 7. Виконання завдання учнями. 8. Інтерпретація результатів. Тож, проведення різних видів тестів дозволяє розвивати лексичні та граматичні вміння та вміння аудіювання та читання. Типи завдань і їх кількість визначаються педагогом, але в кожному разі необхідно прагнути до того, щоб підсумкові завдання, які застосовуються для контролю рівня сформованості умінь, як можна суворіше відповідали запропонованим до таких завдань вимогам, що можливо в разі точного дотримання правил розробки тестових завдань.
Цель: рассмотрение и анализ тестовых заданий как средства контроля в обучении иностранного языка Теоретическое значение: заключается в систематизации теоретических предпосылок тестирования как средства проверки различных видов речевой деятельности. В бакалаврской работе был осуществлен анализ тестовых заданий как средства контроля в обучении иностранного языка. Нами было определено, что тест – это система заданий, выполнение которых позволяет проверить уровень владения тем или иным предметом с помощью специально разработанной системы оценки приобретенных знаний. Работа состоит из вступления, двух разделов, выводов, списка использованных источников и дополнений. Целью данной бакалаврской работы является рассмотрение и анализ тестовых заданий как средства контроля в обучении иностранного языка. Теоретическая значимость заключается в систематизации теоретических предпосылок тестирования как средства проверки различных видов речевой деятельности. Анализ теоретических источников показал, что тестовые задания должны отвечать нескольким критериям. Во-первых, тестовое задание должно быть кратким и технологическим. Во-вторых, тестовое задание должно быть сформулировано логично и однозначно. В-третьих, правила оценки ответы и инструкции к решению должны быть одинаковыми для всех испытуемых. При применении тестирования для закрепления речевых знаний делается вывод о том, что и грамматика, и лексика будут лучше усвоены, что в свою очередь даст возможность учителю скорректировать и спланировать дальнейший учебный процесс в соответствии с результатами проведенных тестов и уделить большее внимание плохо усвоенному материалу. Отсутствие затратной по времени проверки письменных работ позволяет достаточно часто проводить тесты и создает у учащихся ощущение тотального контроля знаний и избавления от психологических проблем, связанных с личными отношениями ученика и учителя, которые не всегда могут быть положительными, то есть такая форма контроля знаний избавляет от субъективизма. Недостатки этого метода заключаются в следующем: 1. При выполнении тестов вероятность угадывания. 2. Составление тестов зачастую базируется на психической функции – узнавании. 3. Часто встречается субъективизм в формировании содержания самих тестов, в их отборе и инструкций к тестовым заданиям, многое также зависит от конкретной тестовой системы, от времени, которое отводится на контроль знаний и т.д. 4. Есть опасность автоматических ошибок. 5. Отсутствие возможности раскрыть индивидуальность при наличии стандартных задач. Этапы конструирования тестов можно представить в виде такой схемы: 1. Постановка цели. 2. Составление заданий и подготовка инструментария. 3. Установка валидности. 4. Установка надежности. 5. Установление эффективности. 6. Установка интерактивности. 7. Выполнение задания учениками. 8. Интерпретация результатов. Поэтому, проведение различных видов тестов позволяет развивать лексические и грамматические умения и умения аудирования и чтения. Типы заданий и их количество определяются педагогом, но в каждом случае необходимо стремиться к тому, чтобы итоговые задания, которые применяются для контроля уровня сформированности умений, как можно строже соответствовали предложенным к таким задачам требованиям, что возможно в случае точного соблюдения правил разработки тестовых заданий.
The specific topic: review and analysis of test tasks as a means of control in learning a foreign language. Theoretical meaning: consists in systematization of theoretical prerequisites for testing as a means of checking various types of speech activity. In the bachelor's work, the analysis of test tasks as a means of control in learning a foreign language was carried out. We have determined that the test is a system of tasks that allows you to check the level of proficiency in a particular subject using a specially developed system for evaluating the acquired knowledge. The work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of sources used, and appendices. The purpose of this bachelor's work is to review and analyze test tasks as a means of control in learning a foreign language. The theoretical meaning lies in the systematization of theoretical prerequisites for testing as a means of checking various types of speech activity. Analysis of theoretical sources has shown that test tasks must meet several criteria. First, the test task should be brief and technological. Secondly, the test task must be formulated logically and unambiguously. Third, the rules for evaluating responses and instructions for solutions should be the same for all subjects. The disadvantages of this method are as follows: 1. When running tests, the probability of guessing. 2. the preparation of tests is often based on the mental function-recognition. 3. often there is subjectivism in the formation of the content of the tests themselves, in their selection and instructions for test tasks, much also depends on the specific test system, on the time that is allocated to control knowledge, etc. 4.there is a danger of automatic errors. 5. the lack of opportunities to reveal the individual in the presence of standard tasks. The stages of designing tests can be represented in the form of the following scheme: 1. Goal setting. 2. Compilation of tasks and preparation of tools. 3. Establishing validity. 4. Establishing reliability. 5. Establishing efficiency. 6. Establishing interactivity. 7. Students complete the task. 8. Interpretation of results. Therefore, conducting various types of tests allows you to develop lexical and grammatical skills, listening and reading skills. The types of tasks and their number are determined by the teacher, but in each case it is necessary to strive to ensure that the final tasks that are used to control the level of formation of skills meet the requirements proposed for such tasks as strictly as possible, which is possible if the rules for developing test tasks are strictly observed.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК)

Views

China China
1
Finland Finland
1
Greece Greece
90
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
74
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
170

Downloads

Belarus Belarus
80
Denmark Denmark
1
Finland Finland
341
France France
1
Germany Germany
347
Ireland Ireland
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
95
Poland Poland
1
Romania Romania
340
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
353
United Kingdom United Kingdom
84
United States United States
340
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Menshova_Bachelous_paper.pdf 425,33 kB Adobe PDF 1988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.