Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78211
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Формування компетенції в аудіюванні англійської мови
Other Titles The formation of competence in English listening skills
Authors Кашенко, П.В.
Keywords компетенція
компетенция
competence
аудіювання
аудирование
listening
навички
навыки
skills
вміння
умения
abilities
формування
формирование
formation
фактори
факторы
factors
аудіотекст
аудиотекст
audio text
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78211
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кашенко, П.В. Формування компетенції в аудіюванні англійської мови [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавр; спец.: 035 – філологія (германські мови та літератури (переклад включно) / П.В.Кашенко; наук. керівник О.А.Шуменко. – Суми: СумДУ, 2020 – 34 с.
Abstract Мета: зазначити етапи формування компетенції в аудіюванні, успішне просування у їх виконанні та правильне і результативне використання в роботі з учнями. Також мета полягає в узагальненні теоретичних та практичних знань з метою вирішення практичних проблем на уроках англійської мови, де проводяться перевірки учнів у форматі аудіювання. Теоретичне значення: може слугувати додатковим матеріалом у сучасних теоріях викладення іноземних мов, наукових концепцій, монографій та періодичних публікацій українських і зарубіжних учених. Також може бути використана з ціллю формування навичок в аудіюванні на уроках англійської мови. Актуальність теми зумовлена тим фактом, що на сучасному етапі розвитку особливе значення має підготовка розвинутих спеціалістів, які уміють навчатися, удосконалюватися, слідкують за змінами в тій області, в якій вони працюють, уміють обмінюватися досвідом зі своїми колегами з інших країн. Розглядається поняття аудіювання та його характерні особливості. Вказані та охарактеризовані основні етапи формування навичок аудіювання, визначені складності сприйняття інформації на слух і описані деякі способи вирішення цих проблем. Аналізуються фактори, які впливають на формування компетенції в аудіюванні англійської мови, зазначені основні етапи процесу організації прослуховування аудіотекстів та розглянуті їх найбільш характерні особливості. Об’єктом роботи була система аудіювання при вивченні іноземних мов учнями. Предмет роботи - формування компетенції аудіювання на уроках англійської мови. Методи формування аудитивної компетенції пов’язані за сприйняттям та розумінням стратегій, інтенцій автора тексту та продукуванням висловлювання, тобто стимуляції активної мовленнєвої діяльності учнів, розвиток внутрішньої потреби вживати змістовну та мовну правильність мовлення (вимовні, слухові уміння та навички в акцентуванні та інтонаційності, мовленнєво-граматичні та стилістичні навички), а також формування здатності до самоконтролю отриманих результатів діяльності мовлення. У роботі визначено основні складники компетенції в аудіюванні англійської мови. Також встановлено головні фактори, які зумовлюють успішне формування аудитивної компетенції. За результатами роботи зроблено висновки та пропозиції щодо використання вправ на формування компетенції в аудіюванні англійської мови. Зроблені висновки та рекомендації можуть бути реалізовані в педагогічній діяльності в практичній частині застосування наведених вправ для формування компетенції в аудіюванні англійської мови для забезпечення його успішного виконання.
Цель: указать этапы формирования компетенции в аудировании, их успешное продвижение при выполнении, а также правильное и результативное использование в работе с учениками. Цель заключается в обобщении теоретических и практических знаний с целью решения практических проблем на уроках английского языка, где проводятся проверки учеников в форме аудирования. Теоретическое значение: может служить дополнительным материалом в современных теориях преподавания иностранных языков, научных концепций, монографий и периодических изданий украинских и зарубежных ученых. Также работа может быть использована с целью формирования навыков в аудировании на уроках английского языка. Актуальность темы обусловлена тем фактом, что на современном этапе развития особое значение имеет подготовка развитых специалистов, умеют учиться, совершенствоваться, следят за изменениями в той области, в которой они работают, умеют обмениваться опытом со своими коллегами из других стран. Рассматривается понятие аудирования и его характерные особенности. Указанные и охарактеризованы основные этапы формирования навыков аудирования, определенные сложности восприятия информации на слух и описаны некоторые способы решения этих проблем. Анализируются факторы, влияющие на формирование компетенции в аудировании английского языка, указаны основные этапы процесса организации прослушивания аудиотекстов и рассмотрены их наиболее характерные особенности. Объектом работы была система аудирования при изучении иностранных языков учениками. Предмет работы – формирование компетенции аудирования на уроках английского языка. Методы формирования аудитивные компетенции связаны с восприятием и пониманием стратегий, интенций автора текста и производством высказывания, то есть стимуляции активной речевой деятельности учащихся, развитие внутренней необходимости принимать содержательную и языковую правильность речи (произносимые, слуховые умения и навыки в акцентировании и интонацийности, мовленнево- грамматические и стилистические навыки), а также формирование способности к самоконтролю полученных результатов деятельности речи. В работе указаны основные составляющие компетенции в аудировании английского языка. Также установлены главные факторы, которые обусловливают успешное формирование аудитивной компетенции. По результатам работы сделаны выводы и предложения по использованию упражнений для формирования компетенции в аудировании английского языка. Сделанные выводы и рекомендации могут быть реализованы в педагогической деятельности в практической части применения приведенных упражнений для формирования компетенции в аудировании английского языка для обеспечения его успешного выполнения.
Goal: indicate the stages of competence formation in listening, their successful promotion during implementation, as well as the correct and effective use in working with students. The goal is to generalize theoretical and practical knowledge in order to solve practical problems in English classes, where students are audited in the form of listening. Theoretical meaning: can serve as additional material in modern theories of teaching foreign languages, scientific concepts, monographs and periodicals of Ukrainian and foreign scientists. Also, the work can be used to build listening skills in English lessons. The urgency of the topic is due to the fact that at the present stage of development is of particular importance the training of advanced professionals who are able to learn, improve, monitor changes in the field in which they work, are able to share experiences with colleagues from other countries. The concept of listening and its characteristic features are considered. The basic stages of formation of listening skills are specified and characterized, difficulties of perception of the information on hearing are defined and some ways of the decision of these problems are described. The factors influencing the formation of competence in English listening are analyzed, the main stages of the process of organizing listening to audiotexts are indicated and their most characteristic features are considered. The object of the work was the listening system in the study of foreign languages by students. The subject of the work is the formation of listening competence in English lessons. Methods of forming auditory competence are related to the perception and understanding of strategies, intentions of the author of the text and production of expression, ie stimulation of active speech activity of students, development of internal need to use meaningful and linguistic correctness of speech (pronunciation, auditory skills in accentuation and intonation grammatical and stylistic skills), as well as the formation of the ability to self-control the results of speech. The paper indicates the main components of competence in listening to the English language. The main factors that determine the successful formation of audit competence are also identified. Based on the results of the work, conclusions and suggestions are made on the use of exercises to build competence in listening to English. The conclusions and recommendations made can be implemented in pedagogical activity in the practical part of the application of the above exercises to build competence in listening to the English language to ensure its successful implementation.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
China China
1
Greece Greece
1004
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
3476
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1985

Downloads

Belarus Belarus
1
Bulgaria Bulgaria
1
Canada Canada
1
Czechia Czechia
501
Finland Finland
526
France France
1995
Germany Germany
1002
Iraq Iraq
1001
Ireland Ireland
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Poland Poland
515
Spain Spain
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
3483
United Kingdom United Kingdom
473
United States United States
481

Files

File Size Format Downloads
Kashenko_Bachelous_paper.pdf 524,11 kB Adobe PDF 9986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.