Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79152
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Асоціація змін психологічного статусу жінок з артеріальною гіпертензією, ожирінням і діастолічною дисфункцією лівого шлуночка серця зі ступенем метаболічних розладів
Authors Kyrychenko, Nataliia Mykolaivna
Keywords психологічний статус
психологический статус
psychological status
цукровий діабет
сахарный диабет
diabetes
жінки
женщины
women
ожиріння
ожирение
obesity
тривожність
тревожность
anxiety
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79152
Publisher Українська медична стоматологічна академія
License
Citation Кириченко Н.М. Асоціація змін психологічного статусу жінок з артеріальною гіпертензією, ожирінням і діастолічною дисфункцією лівого шлуночка серця зі ступенем метаболічних розладів / Н.М. Кириченко // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 4, том 2. – С. 102-107.
Abstract Цукровий діабет 2 типу є одним з найпоширеніших хронічних неінфекційних захворювань. У ряді досліджень показано, що стать тісно пов'язана з появою симптомів тривоги і депресії, причому у жінок розлади психологічного статусу спостерігаються в середньому втричі частіше, проте механізми цих асоціацій залишаються до кінця не вивченими. Метою дослідження було вивчення психологічного статусу жінок з АГ, ожирінням і діастолічної дисфункцією лівого шлуночка серця з різним ступенем метаболічних розладів. Матеріали та методи. Обстежено 125 пацієнток віком 40-60 років з АГ і ДДЛШ. Когорта пацієнтів зі 100 осіб була поділена на групи в залежності від ІМТ і наявності ЦД. Групи 1, 2 і 3 склали пацієнтки без ЦД зі ступенями ожиріння I, II і III відповідно. До групи 4 потрапили пацієнтки з різним ступенем ожиріння і супутнім ЦД. Ще 25 пацієнток з нормальними показниками ІМТ без ЦД склали групу контролю. Для оцінки психологічного статусу використовувались шкали депресії Бека і тривожності Спілбергера-Ханіна. Результати опитування інтерпретувалися відповідно до встановлених рекомендацій. Статистична обробка даних проводилася з використанням пакету програм Statistica for Windows версії 6.0. Результати. Встановлено збільшення рівнів реактивної та особистісної тривожності, а також кількості балів за ШДБ, в залежності від збільшення ІМТ. За результатами опитувальника Бека не було виявлено в групах порівняння жодного пацієнта, який набрав більше 19 балів (значна депресія). В групі з супутнім ЦД відзначалося збільшення в 1,2 рази кількості пацієнтів, які набрали від 10 до 18 балів. У жінок з ЦД спостерігалося збільшення кількості хворих з помірним ступенем особистісної тривожності в 1,2 рази в порівнянні з групою без ЦД. Пацієнток, які набрали від 31 до 45 балів (помірна ступінь) за ШРТ в групі з ЦД було в 1,5 рази більше, ніж в групі без супутнього ЦД, також визначалося збільшення числа пацієнток з високим ступенем реактивної тривожності в групі з супутнім ЦД в порівнянні з особами без ЦД в 1,3 рази. Висновки. Жінки з АГ, ожирінням і ДДЛШ серця характеризуються підвищенням рівнів реактивної та особистісної тривожності, а також збільшенням кількості балів за шкалою депресії Бека, ступінь яких збільшується по мірі наростання метаболічних розладів. У жінок з АГ, ОЖ і ДДЛШ наявність супутнього ЦД 2 типу асоціюється зі збільшенням частоти помірної і високої ступенів тривожності і підвищеною кількістю балів за шкалою депресії Бека в порівнянні з хворими, які не мають супутнього ЦД.
Сахарный диабет 2 типа является одним из самых распространённых хронических неинфекционных заболеваний. В ряде исследований показано, что пол тесно связан с появлением симптомов тревоги и депрессии, причем у женщин расстройства психологического статуса наблюдаются в среднем в три раза чаще, однако механизмы этих ассоциаций остаются до конца не изученными. Целью исследования было изучение психологического статуса женщин с АГ, ожирением и диастолической дисфункцией левого желудочка сердца с разной степенью метаболических расстройств. Материалы и методы. Обследовано 125 пациенток в возрасте 40-60 лет с АГ и ДДЛЖ. Когорта пациентов из 100 человек была разделена на группы в зависимости от ИМТ и наличия СД. Группы 1, 2 и 3 составили пациентки без СД со степенями ожирения I, II и III соответственно. В группу 4 попали пациентки с разной степенью Ожирение и сопутствующим СД. Еще 25 пациенток с нормальными показателями ИМТ без СД составили группу контроля. Для оценки психологического статуса использовались щкалы депрессии Бека и тревожности Спилбергера-Ханина. Результаты опросников интерпретировались согласно установленным рекомендациям. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ Statistica for Windows Версии 6.0. Результаты. Установлено повышение уровня реактивной и личностной тревожности, а также количества баллов по ШДБ, в зависимости от увеличения ИМТ. По результатам опросника Бека не было обнаружено в группах сравнения ни одного пациента, который набрал более 19 баллов (значительная депрессия). В группе с сопутствующим СД отмечалось увеличение в 1,2 раза количества пациентов, которые набрали от 10 до 18 баллов. У женщин с СД наблюдалось увеличение количества больных с умеренной степенью личностной тревожности в 1,2 раза по сравнению с группой без СД. Пациенток, набравших от 31 до 45 баллов (умеренная степень) по ШРТ в группе с СД было в 1,5 раза больше, чем в группе без сопутствующего СД, также определялось увеличение числа пациенток с высокой степенью реактивной тревожности в группе с сопутствующим СД по сравнению с лицами без СД в 1,3 раза. Выводы. Женщины с АГ, ожирением и ДДЛЖ сердца характеризуются повышением уровней реактивной и личностной тревожности, а также увеличением количества баллов по шкале депрессии Бека, степень которых увеличивается по мере нарастания метаболических расстройств. У женщин с АГ, ожирением и ДДЛЖ наличие сопутствующего СД 2 типа ассоциируется с увеличением частоты умеренной и высокой степени тревожности и повышенным количеством баллов по шкале депрессии Бека по сравнению с больными, у которых нет сопутствующего СД.
Type 2 diabetes is one of the most common chronic non-infectious disease. Studies have shown that gender is closely associated with the onset of symptoms of anxiety and depression. Moreover, in women, psychological status disorders are observed on average three times more often, however, the mechanisms of these associations are still not fully understood. The aim was to study the psychological status of women with hypertension, obesity and left ventricular diastolic dysfunction with varying degrees of metabolic disorders. Materials and methods. 125 patients aged 40-60 years with hypertension and LVDD were examined. The patients cohort of 100 people was divided into groups depending on BMI and the presence of diabetes. Groups 1, 2 and 3 consisted of patients without diabetes with degrees of obesity I, II and III, respectively. Group 4 included patients with varying degrees of obesity and concomitant diabetes. Another 25 patients with normal BMI without diabetes made up the control group. To assess the psychological status, the scales of Beck's depression and Spielberger-Hanin's anxiety were used. Questionnaire results were interpreted according to recommendations. Statistical data processing was performed using the Statistica for Windows Version 6.0 software package. Results. An increase in the level of reactive and personal anxiety, as well as the number of points on the SDB, depending on the increase in BMI, was established. According to the results of the Beck questionnaire, no patient was found in the comparison groups who scored more than 19 points (significant depression). In the group with concomitant diabetes there was a 1.2-fold increase in the number of patients who scored from 10 to 18 points. Women with diabetes showed an increase in the number of patients with a moderate degree of personal anxiety by 1.2 times compared with the group without diabetes. Patients who scored from 31 to 45 points (moderate) for SRA in the group with diabetes were 1.5 times more than in group without concomitant diabetes, an increase in the number of patients with a high degree of reactive anxiety in the group with concomitant diabetes was also compared with people without diabetes 1.3 times. Conclusions. Women with hypertension, obesity, and diastolyc dysfunction are characterized by increased levels of reactive and personal anxiety, as well as an increase in the number of points by Beck depression scale, the degree of which increases with increasing metabolic disorders. In women with hypertension, obesity, and LVDD, the presence of type 2 diabetes is associated with an increase in the frequency of moderate and high anxiety and an increased number of points on the Beck depression scale compared with patients who do not have concomitant diabetes.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
20
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Downloads

Ukraine Ukraine
20
United Kingdom United Kingdom
1

Files

File Size Format Downloads
Kyrychenko_anxiety.pdf 462,4 kB Adobe PDF 21

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.