Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79625
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Research on the incidence of malignant testicular tumors in Ukraine and Sumy region
Other Titles Дослідження захворюваності на злоякісні пухлини яєчка в Україні та Сумській області
Authors Brusovtsov, Dmytro Olehovych  
Lyndin, Mykola Serhiiovych  
Sikora, Vladyslav Volodymyrovych  
Hyriavenko, Nataliia Ivanivna  
Romaniuk, Anatolii Mykolaiovych  
Keywords рак яєчка
testicular cancer
захворюваність
incidence
онкопатологія
oncopathology
статистика
statistics
семінома
seminoma
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79625
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Research on the incidence of malignant testicular tumors in Ukraine and Sumy region [Текст] = Дослідження захворюваності на злоякісні пухлини яєчка в Україні та Сумській області / D. Brusovtsov, M. Lуndіn, V. Sikora [et al.] // Східноукраїнський медичний журнал. — 2020. — Т. 8, № 2. — P. 145-152. - DOI: https://doi.org/10.21272/eumj.2020;8(2):145-152.
Abstract Актуальною медико-соціальною проблемою Україні та в світі є онкологічна захворюваність на рак яєчка. Незважаючи на відносно невеликий рівень захворюваності на дану патологію, вона має принципове значення для клініцистів, так як це найпоширеніший тип злоякісних пухлин у молодих чоловіків працездатного віку (15–45 років). Зокрема, в Сумській області показник захворюваності на ракяєчка дещо відрізняється від середніх по країні. Саме тому, метою нашого дослідження стало проведення аналізу рівня неоплазій яєчка серед населення Сумщини та України в період 2011–2019 ро-ків, а також їх порівняння. Базуючись на отриманих даних, Сумська область входить до групи областей України з надпороговим рівнем захворюваності на рак яєчок. Аналіз статистичних даних показав тенденцію до зниження загального рівня захворюваності на рак яєчка серед дорослого населення в Україні у досліджуваний період (в середньому 2,55 на 100 тис. населення). У той же час, у Сумській області відмічалось поступове зростання частоти випадків даної онкопатології у чоловіків з досягненням найвищих показників у 2017 році (4,33 на 100 тис. населення). Відтак, по Україні на дану патологію хворіли чоловіки переважно у віці 35–39 років. Проте, варто відмітити, що віковий діапазон захворюваності в Сумській області був дещо ширшим та переважно вражав населення віком 30–39 років, а в деяких роках і чоловіків 20–29 років. Встановлено, що рак яєчка також вражає дитяче населення, хоча і зустрічається вкрай рідко. Враховуючи те, що найчастіше серед усіх пухлин яєчок зустрічається семінома, ми зупинились на більш детальному вивченні її морфологічних особливостей. В результаті аналізу статистичних даних виявлено зв'язок між захворюваністю на рак яєчка та віком чоловічої частини населення. Важливим елементом дослідження залишається вивчення етіопатологічних факторів, які впливають на зростання рівня ураження даною патологією.
Oncological incidence of testicular cancer is thecurrent medical and social problem in Ukraine and in the world. Despite the relatively low incidence rate for this pathology, it is of fundamental importance for clinicians, since it is the most common type of malignant tumors in young men of working age (15–45 years). In particular, the incidence of testicular cancer in Sumy region slightly differs from the national average. That is why the objective of our study was to analyze the level of testicular neoplasia among the population of Sumy region and Ukraine in 2011–2019, as well as tocompare them. Based on the obtained data, Sumy region is included in the group of regions of Ukraine with an over-threshold incidence of testicular cancer. Statistical data analysis showed a tendency to a decrease of the overall incidence of testicular cancer among the adult population in Ukraine during the study period (on average, 2.55 per 100,000 population). At the same time, in Sumy region, there was a gradual increase in the frequency of cases of this oncopathology in men with the highest indicators reached in 2017 (4.33 per 100,000 population). Consequently, in Ukraine, this pathology affected men mainly at the age of 35–39. However, it is should be noted that the age range of morbidity in Sumy region was somewhat broader and mainly affected the population aged 30–39, and, in some years –men at the age of 20–29. It was established that testicular cancer affects the pediatric population, although it is extremely rare. Considering that seminoma is the most common type of testicular tumors, we focused on an in-depth study of its morphological features. Statistical data analysis revealed a link between the incidence of testicular cancer and the age of the male population. An important element of the research is the study of etiopathological factors that affect the growth of the degree of involvement, caused by this pathology.
Appears in Collections: Східноукраїнський медичний журнал

Views

China China
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
544
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2926
Vietnam Vietnam
1464

Downloads

Ukraine Ukraine
1462
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2927
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Brusovtsov_testicular_cancer.pdf 365,73 kB Adobe PDF 4391

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.