Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79642
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Features of the transmission mechanism of viral hepatitis C in Ukraine
Other Titles Особливості механізму передачі вірусного гепатиту С в Україні
Authors Halushko, Nataliia Anatoliivna  
Трецька, Тамара Олександрівна
Tretska, Tamara Oleksandrivna
Halushko, A.V.
ORCID http://orcid.org/0000-0003-1332-703X
Keywords Hepatitis C
Гепатит С
epidemic process
епідемічний процес
dental procedures
стоматологічні процедури
laboratory blood sampling
лабораторний забір крові
sexual transmission
статевий шлях передачі
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79642
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Halushko, N.A. Features of the transmission mechanism of viral hepatitis C in Ukraine [Текст] = Особливості механізму передачі вірусного гепатиту С в Україні / N.A. Halushko, T.O. Tretska, A.V. Halushko // Східноукраїнський медичний журнал. — 2020. — Т. 8, № 2. — P. 161-175. - DOI: https://doi.org/10.21272/eumj.2020;8(2):161-175.
Abstract Вступ/мета. Значна кількість осіб молодого віку вструктурі вірусного гепатиту С (ГС/ HCV-інфекція), суттєві масштаби прихованих випадків цієї інфекції та відсутність специфічної профілактики можуть ускладнити епідемічну ситуацію щодо цієї інфекції в Україні в найближчі роки. Ми побудували математичну модель епідпроцесу ГС для встановлення найбільш значущих факторів передачі цієї інфекції в країні. Матеріали та методи. Дослідження засновано на проведенні кореляційно-регресійного аналізу взаємозв'язків між залежними (або результативними) та пояснюючими змінними (або факторними, або предикторами). Всього в аналіз включено 3 залежних змінних y1, y2, y3, що відповідають щорічній кількості випадків захворювань на гострий, хронічний ГС і кількості серопозитивних до вірусу ГС осіб, та 17 предикторів x1–х17, серед яких кількість осіб, які отримали етіотропне лікування, кількість осіб з розладами психіки та поведінки через вживання наркотичних речовин, включаючи опіоїди, кількість хворих на інфекції, що передаються статевим шляхом, кількість відвідувань стоматологів, число осіб, що отримали зубні протези; кількість хірургічних операцій, гемотрансфузій, ендоскопічних обстежень, лабораторних аналізів крові, гемодіалізів тощо. Кількість спостережень (n) залежних і пояснюючих змінних дорівнює 25, що відповідає кількості адміністративно-територіальних одиниць в Україні (24 області та м. Київ).Якість регресійних моделей оцінювали за допомогою множинних коефіцієнтів кореляції (R), коефіцієнтів детермінації (R2) та ко-ефіцієнтів регресії (b0, b1, b2). Статистичну значущістьR2визначали за F-статистикою, коефіцієнтів регресії –за стандартними помилками (m), t-критерієм, p-значенням і діапазоном 95% довірчих інтервалів (ДІ). Для порівняння ступеню впливу факторних змінних на залежну змінну у двохфакторної регресійної моделірозраховували стандартизовані коефіцієнти регресії (bст ).Надійність регресійних моделей оцінювали за статистикою тестів Дарбіна–Уотсона (DW), Бреуша–Годфрі (BG) і Уайта (W). Ретроспективно визначали величину відносного ризику (RR) інфікування ГС осіб згруп поведінкового та медичного ризику. Результати. При математичному моделюванні епідемічного процесу гострого ГС доведена статистична значущість ефекту лише однієї змінної –річної кількості відвідувань стоматологів. Отрима-не рівняння регресії має наступний вигляд:y1= 0,000021 х5–11,353,де y1–щорічна кількість людей з гострим ГС; х5–річна кількість відвідувань стоматологів. Статистична характеристика моделі: R= 0,892; R2= 0,796; F-статистика: 89,9 для 1 і 23 ступенів свободи, статистична значущість F: 0,0000000021; коефіцієнти регресії: b1= 0,000021 (m= ±0,0000023; t = 9,48, tкрит= 1,71; p= 0,0000000021; 95% ДІ [0,000017; 0,000026]), b0= -11, 353 (m= ± 3,982; t= 2,85, tкрит= 1,71; p= 0,009; 95% ДІ [-19,59; -3,116]).Моделювання епідемічного процесу хронічного ГС (тобто залежності змінної y 2 від усіх пояснюючих змінних) не виявило статистично значущих коефіцієнтів регресії, що може бути пов’язане з неповною реєстрацією випадків хронічного ГС.При моделюванні епідемічного процесу HCV-інфекції з врахуванням щорічної кількості серопозитивних осіб встановлена статистична значущість двох предикторів –річної кількості лабораторних досліджень крові та річної кількості інфекційних захворювань, що реалізуються статевим шляхом. Аналітичний зв'язок змінних у даній моделі має наступний математичний вираз:y3= 4,563 x4+ 0, 0058 x15–36552,721,де y3–кількість HCV-серопозитивних осіб; x4–кількість захво-рювань, що передаються статевим шляхом, x15–кількість лаборато-рних аналізів крові. Статистична характеристика моделі: R= 0,92; R2= 0,842; F-статистика: 58,62 для 2 і 22 ступенів свободи, статистична значу-щість F: 0,00000000153; коефіцієнти регресії: b0= -36552,721 (m = ±10649,1; t = 3,43, tкрит= 1,71; p= 0,0024; 95% ДІ [-58637,63; -14467,81]); b1= 0,0058 (m= ± 0,00082; t= 7,1, tкрит= 1,71; p= 0,0000004; 95% ДІ [0,0041; 0, 0075]); b2= 4,563 (m = ± 1,526; t= 2,99, tкрит= 1,71; p= 0,0067; 95% ДІ [1,4; 7,73]); bстдля змінних х4та х15 становлять відповідно 0,3 та 0,7. У тестах Дарбіна-Уотсона та Бреуша-Годфрі не виявлено авто-кореляції залишків обох регресійних моделей: DWU< DWр< 4 –DWU; BG< χ2. Тест Уайта свідчить про відсутність гетероскедастичності обох моделей: W < χ2.Результати тестів свідчать про надійність обох регресійнихмоделей.Висновки. За нашими даними, щонайменше 84% випадків зараження вірусом ГС в Україні відбувається через статеві контакти та під час лабораторного забору крові, причому вплив останнього шляху передачі на поширення вірусу ГС є більш вираженим (стан-дартизовані коефіцієнти регресії становлять відповідно 0,3 та 0,7).Майже 80% випадків гострого ГС пов’язано з проведенням стоматологічних втручань.Етіотропне лікування хворих на ГС при існуючому рівні охоплення лікуванням може знизити частоту ускладнень і ризик смерті, однак як захід впливу на першу ланку епідпроцесу (джерело інфек-ції) є малоефективним.Особи, що вживають наркотики, мало впливають на інтенсивність епідпроцесу ГС в Україні у цілому, незважаючи на те, що відносний ризик захворювань на ГС серед цієї групи населення є досить високим (RR= 6,5; 95% ДІ [6,39; 6,63]).
Introduction/objective.The significant part of young people in the structure of hepatitis C virus (HC/HCV infection) incidence, a great deal of latent cases of this infection and the lack of specific prevention may complicate the epidemic situation regarding this infection in Ukraine in the coming years. The authors developed a mathematical model of the HC epidemiological process to determine the most significant factors in this infection transmission in the country.Materials and methods.The study is based on correlation-regression analysis of the relationship between dependent (or responding) and explanatory (factorial or predictors) variables. In total, the analysis involved 3 dependent variables y1,y2, y3,corresponding to the annual number of acute and chronic HC cases and the number of HC virus seropositive individuals, and 17 predictors x1 –x17,including patients who received etiotropic treatment; patients with mental and behavioral disorders due to narcotics use, including opioids; patients with sexually transmitted infections; the number of visits to dentists; the number of patients who had dentures placed; the number of surgical operations, blood transfusions, endoscopic examinations, laboratory blood tests, hemodialysis, etc. The number of observations (n) of dependent and explanatory variables was equal to 25, which corresponds to the number of administrative-territorial units in Ukraine (24 regions and Kyiv).The quality of regression models was evaluated using multiple correlation coefficients (R), determination coefficients (R2) and regression coefficients (b0, b1, b2). Statistical significance of R2was determined by F-statistics, regression coefficients –by standard errors (m), t-test, p-value, and the range of 95% confidence intervals (CI). To compare the degree of influence of factor variables over dependent variables in the two-factor regression model, standardized regression coefficients were calculated.The reliability of regression models was evaluated by the statisticsof Durbin–Watson (DW), Breusch–Godfrey (BG) and White (W) tests. The relative risk (RR) of HC infection was retrospectively determined in the individuals from behavioral and medical risk groups.Results. In mathematical model of the epidemic process of acuteHC, statistical significance was demonstrated for only one variable effect –annual number of dentist visits. The obtained regression equation was as follows:y1= 0.000021 x5–11.353,where y1= annual number of patients with acute HC; х5= annual number of dentist visits. Statistical characteristics of the model: R = 0.892, R2= 0.796; F-test: 89.9 for 1 and 23 degrees of freedom, statistical significance for F: 0.0000000021; regression coefficients: b1= 0.000021 (m= ±0.0000023; t = 9.48, tcrit= 1.71; p= 0.0000000021; 95% CІ [0.000017; 0.000026]), b0= -11.353 (m= ±3.982; t= 2.85, tcrit= 1.71; p= 0.009; 95% CІ [-19.59; -3.116]).When developing a model of the epidemic process of acute HC taking into account the annual number of seropositive individuals, statistical significance was demonstrated only for two variables: annual number of the sexually transmitted infections and annual number of laboratory blood tests. The analytical relationship of variables in this model had the following mathematical expression:y3= 4.563 x4+ 0.0058 x15–36552.721,where y3= number of HCV-seropositive individuals; x4= number of sexually transmitted diseases, x15= number of laboratory blood tests. Statistical characteristics of the model: R = 0.92, R2= 0.842; F-test: 58.62 for 2 and 22 degrees of freedom, statistical significance for F: 0.00000000153; regression coefficients: b0= -36552.721 (m= ±10649.1; t = 3.43, tcrit= 1.71; p= 0.0024; 95% CІ [-58637.63; -14467.81]), b1= 0.0058; m = ±0.00082; t= 7.1, tcrit= 1.71; р= 0.0000004; 95% CІ [0.0041; 0.0075]; b2= 4.563; m= ±1.526; t= 2.99, tcrit= 1.71; р = 0.0067; 95% CІ [1.4; 7.73]. The Durbin–Watson and Breusch–Godfrey tests did not reveal autocorrelation of residues for both regressionmodels: DWU< DWр< 4 –DWU; BG < χ2. White's test shows no heteroscedasticity for both models: W < χ2. The test results indicate the reliability of both regression models.Conclusions. According to our data, at least 84% of HC virus infection cases in Ukraine occur through sexual contact and during laboratory blood sampling, and the role of the latter route of transmission in the HC virus spread was even more significant (standardized regression coefficients are 0.3 and 0.7, respectively).Almost 80% of acute HC cases are associated with dental interventions.Etiotropic treatment of patients with HC at the current level of treatment coverage can reduce the incidence of complications and the risk of death, but it is ineffective as a measure of influence on the first stage of the epidemiological process (source of infection).Drug users have little effect on the intensity of the HC epidemiological process in Ukraine as a whole, despite the fact that the relative risk of HC among this population is quite significant (RR = 6.5; 95% CI [6.39; 6.63]).
Appears in Collections: Східноукраїнський медичний журнал

Views

Canada Canada
1
China China
968
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
597266
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
276
Serbia Serbia
1
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
2353
Ukraine Ukraine
74897094
United Kingdom United Kingdom
2994646
United States United States
299175152
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
4708

Downloads

Canada Canada
1
Germany Germany
220677832
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
18827578
United Kingdom United Kingdom
964
United States United States
299175153
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Halushko_Hepatitis _C.pdf 399,09 kB Adobe PDF 538681532

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.