Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79866
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Молченський Софроніївський монастир у матеріалах Білопільського повітового суду (1793 рік)
Other Titles Molchenskyy Sofroniyivskyy monastery in the materials of the Bilopillya povit (district) court (1793)
Authors Dehtiarov, Serhii Ivanovych  
Мельник, М.В.
ORCID http://orcid.org/0000-0002-0885-2721
Keywords церковна історія
Російська імперія
Путивль
Молченський Софроніївський монастир
секуляризація
повітовий суд
XVIII століття
church history
Russian Empire
Putivl
Molchensky Sofroniyivsky Monastery
secularization
povit (district, county) court
XVIII century
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79866
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Дегтярьов С.І., Мельник М.В. Молченський Софроніївський монастир у матеріалах Білопільського повітового суду (1793 рік) // Сумський історико-архівний журнал. №XXXIV. 2020. C.29-39. DOI: doi.org/10.21272/shaj.2020.i34.p.29
Abstract Дана робота присвячена маловідомим сторінкам історії Молченського Софроніївського монастиря, який знаходиться в околицях стародавнього міста Путивль. Протягом свого існування Молченський Софроніївський монастир неодноразово розорювався та відновлювався. У різні часи у його стінах перебували такі видатні історичні постаті, як Лжедмитрій І, один з перших бібліографів та релігійний письменник Симеон Медведєв (Сільвестр), Серафім Саровський та багато інших. Протягом XVII-XVIII ст. монастир сильно розрісся, мав великі володіння і матеріальні статки. Його покровителями були монархи Московської держави, серед яких Борис Годунов, Василь Шуйський, представники династії Романових, та інші меценати. До середини XVIII ст. путивльська обитель була дуже заможною. Їй належали великі земельні володіння та багато різної нерухомості. Володів монастир також великою кількістю селян. Статус Молченського Софроніївського монастиря різко змінився у результаті проведення в другій половині XVIII ст. церковної реформи. Це була так звана секуляризація монастирських володінь, ініційована указами імператриці Катерини ІІ. Внаслідок цієї реформи путивльська обитель була віднесена до числа монастирів 3-го класу. Таким монастирям держава виділяла у 2,5 рази менше коштів, ніж таким установам 1-го класу. Таких коштів було достатньо лише для утримання та харчування братії. Землі, що належали монастирям, конфісковувалися. А монастирські селяни разом із землями передавалися у розпорядження Колегії економії. Тепер вони ставали економічними селянами і згодом злилися з державними селянами. Автори презентують декілька документів 1793 року з Державного архіву Сумської області (Україна). Вони відносяться до категорії актових джерел. Це укази, рапорти, виписки з журналу засідань Білопільського повітового суду – всього 5 документів. Виявлені документи допомагають зрозуміти особливості реалізації церковної реформи кінця XVIII ст. і дослідити маловідомі сторінки історії Молченської Софроніївської пустині. Ці матеріали фіксують конфлікт, що виник внаслідок неправильного виділення земель виведеним з-під влади монастиря селянам. Вирішення цього питання було покладене на Білопільський повітовий суд Харківського намісництва, оскільки саме на території Білопільського повіту знаходилися спірні землі.
This work is devoted to the little-known pages of the history of the Molchensky Sofroniyivsky monastery, which is located near the ancient city of Putivl. During its existence, the Molchensky Sofroniyivsky Monastery was repeatedly ruined and rebuilt. At various times, its walls housed such prominent historical figures as Pseudo-Demetrius I, one of the first bibliographers and religious writer Simeon Medvedev (Sylvester), Seraphim of Sarov and many others. During the XVII-XVIII centuries the monastery grew strongly, had large holdings and material wealth. Its patrons were the monarchs of the Moscow state, including Boris Godunov, Vasily Shuisky, representatives of the Romanov dynasty, and other patrons. By the middle of the XVIII century Putivl monastery was very wealthy. He owned large land holdings and many different properties. The monastery also owned a large number of peasants. The status of the Molchensky Sofroniyivsky Monastery changed dramatically as a result of church reform in the second half of the 18th century. This was the so-called secularization of monastic possessions, initiated by decrees of Empress Catherine II. As a result of this reform, the Putivl monastery was included in the number of 3rd class monasteries. The state allocates 2.5 times less money to such monasteries than to such institutions of the 1st class. These funds were enough only to support and feed the monks. Lands belonging to monasteries were confiscated. And the monastery peasants together with the lands were transferred to the disposal of the Board of Economy. Now they became economic peasants and later merged with the state peasants. The authors present several documents from 1793 from the State Archives of Sumy region (Ukraine). They belong to the category of act sources. These are decrees, reports, extracts from the journal of sittings of the Bilopillya district court - only 5 documents. The discovered documents help to understand the peculiarities of the implementation of the church reform of the end of the 18th century and to explore the little-known pages of the history of the Molchenskaya Sofroniivska monastery. These materials highlight the conflict that arose as a result of the improper allocation of land to the peasants removed from the power of the monastery. The solution to this problem was assigned to the Bilopillya Povit (District) Court of the Kharkiv Governorate, as it was on the territory of Bilopillya County (Povit) that the disputed lands were located.
Appears in Collections: Сумський історико-архівний журнал

Views

Argentina Argentina
1
Belarus Belarus
1
China China
1
Greece Greece
229
Ireland Ireland
4424
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
151271
Norway Norway
1
Singapore Singapore
1
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
57220
United Kingdom United Kingdom
32172
United States United States
793190
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Germany Germany
171
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
151272
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
151270
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
547865

Files

File Size Format Downloads
Degtyarev_shaj_XXXIV_2020.pdf 564,69 kB Adobe PDF 850582

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.