Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80036
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Innovative Approaches in the Accounting and Audit of the Book Value of Assets: Bibliometric Analysis
Other Titles Інноваційні підходи в обліку та аудиті балансової вартості активів: бібліометричний аналіз
Authors Ismayilov, N.
Keywords балансова вартість
вартість активів
звітність
фінансова звітність
аудит
інноваційні підходи
book value
asset value
accounting
financial accounting
audit
innovative approaches
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80036
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Ismayilov, N. (2020). Innovative Approaches in the Accounting and Audit of the Book Value of Assets: Bibliometric Analysis. Marketing and Management of Innovations, 3, 319-331. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-23
Abstract Ця стаття присвячена аналізу наукового доробку щодо дослідження питань інноваційних підходів в обліку та аудиті балансової вартості активів. Автор відмітив, доцільність впровадження нового або удосконаленого стандарту бухгалтерського обліку та звітності для врахування балансової вартості активів, особливо в умовах фінансової кризи. Головною метою статті є визначення майбутніх напрямків досліджень питань обліку та аудиту балансової вартості активів на основі бібліометричного аналізу тенденції наукових публікацій з означеної тематики. Емпіричне дослідження проведено на основі панельних даних, сформованих для вибірки з 714 публікацій. Для аналізу панельних даних автором використано інструментарій програмного забезпечення VOSviewer та Scopus. За результатами дослідження виявлено висхідну тенденцію публікаційної активності досліджуваних публікацій з 1997 по 1999 роки, з 2007 по 2009 роки та з 2014 по 2017 роки. Крім того, наголошено на зміні тематики наукових досліджень від загальних питань до питань реальної вартості активів, впровадження модифікуючих стандартів звітності та бухгалтерського обліку. Аналіз результатів засвідчив, що у 2018 році кількість наукових публікацій у базі даних Scopus зросла на 1225% порівняно до 1997 року. При цьому найбільшу кількість публікацій було присвячено аналізу інноваційних підходів в обліку та аудиті балансової вартості активів у наступних галузях знань: Бізнес, управління та бухгалтерський облік; Економіка, економетрика та фінанси; Соціальні науки; Технології. Крім того, найбільша частка вчених, які досліджували дані питання були представниками США, Великобританії, Австралії та Китаю. За результатами встановлено, що у 2019 році значну кількість досліджуваних документів було опубліковано у журналах з високим імпакт-фактором, а саме: "Contemporary Accounting Research", "Accounting Review", "International Journal Of Accounting", "Managerial Finance", "Accounting And Business Research", тощо. У ході дослідження автор приходить до висновку, що тематика інноваційних підходів в обліку та аудиті балансової вартості активів насправді відповідає поточним тенденціям сучасного обліку, фінансів, управління та аудиту. Результати проведеного бібліометричного аналізу за допомогою інструментарію VOSviewer дозволили визначити 6 кластерів тематичної близькості досліджуваних публікацій. Зокрема, найбільші з них включають наступні ключові слова: 1) бухгалтерська інформація, реальна вартість, фінансова звітність, облік реальної вартості, фірма, вартість, нематеріальні активи, інтелектуальний капітал, тощо; 2) витрати, облік витрат, метод бухгалтерського обліку, вартість активів, оцінка активів, амортизація, аналіз витрат та вигод, баланс, тощо; 3) кримінальних аспекти релевантності вартості, балансова вартість, балансова вартість власного капіталу, оцінка власного капіталу, прибуток, дивіденди, тощо. Враховуючи отримані результати дослідження, автором зроблено висновок, щодо актуальності проведення подальших досліджень питань процесу прийняття фінансових та управлінських рішень на основі порівнянні балансової та ринкової вартостей для прогнозування майбутньої (реальної) вартості активів або навіть організації.
The paper deals with the analysis on the innovative approaches in the accounting and audit of the book value of assets. The results of analyses proved that of the book value of assets in the accounting and audit, especially in the context of financial crises, implementation of the new or modified standard of accounting and reporting becomes an important part of the issues. Herewith, financial and management decision, which compare book and market value, trying to predict the future (fair) value of assets or even a company (firm). The main goal of the paper is analysed of the tendency in the scientific literature on the accounting and audit of the book value of assets to identify future research directions. For the analysis, the VOSviewer and Scopus tools were used. This study reviews 714 papers from the Scopus database. The time for analysis was all timeline of the Scopus database. The results showed the growing tendency in publishing the documents in the Scopus database focused on the accounting and audit of the book value of assets issues. It began to increase from 1997 to 1999, from 2007 to 2009, and from 2014 to 2017. Moreover, the focus of investigation moved from general issues to problem of the fair value of assets, implementation of modifying standards of reporting and accounting. In 2018, the number of documents increased by 1225% compared to 1997. It was the year with the biggest number of paper devoted to analysing the innovative approaches in the accounting and audit of the book value of assets. Mostly the innovative approaches in the accounting and audit of the book value of assets were analysed under the subject area as follows: Business, Management and Accounting; Economics, Econometrics and Finance; Social Sciences; Engineering. Besides, the biggest share of the scientists which investigated issues the innovative approaches in the accounting and audit of the book value of assets was from the USA, United Kingdom, Australia and China. In 2019 papers focused on analyses of the innovative approaches in the accounting and audit of the book value of assets were published in journals with high impact factor as follows: Contemporary Accounting Research, Accounting Review, International Journal of Accounting, Managerial Finance, Accounting And Business Research. Such results proved that theme on the innovative approaches in the accounting and audit of the book value of assets is actually in the ongoing trends of the modern accounting, finance, management and audit. The findings from VOSviewer identified 6 clusters of the papers which investigated innovative approaches in the accounting and audit of the book value of assets from the different points of views. The first most significant cluster merged the keywords as follows: accounting information, fair value, financial reporting, fair value accounting, firm value, intangible assets, intellectual capital etc. The second biggest cluster merged the keywords as follows: costs, cost accounting, accounting method, assets value, assets valuation, depreciation, cost-benefit analyse, balance sheet etc. The third biggest cluster focused on criminal aspects of value relevance, book value, the book value of equity, equity valuation, earnings, dividend etc. Such tendency allows making a conclusion, financial and management decision, which compare book and market value, trying to predict future (fair) value of assets or even a company (firm) are very close and popular in different issues.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

China China
169
Iran Iran
1
Iraq Iraq
1
Ukraine Ukraine
163
United States United States
1

Downloads

China China
165
Iraq Iraq
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
164
United States United States
171

Files

File Size Format Downloads
Niyazi_Ismayilov_mmi_3_2020.pdf 1,2 MB Adobe PDF 502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.