Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80296
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Державний фінансовий контроль в Україні
Authors Ніколаєнко, Д. Д.
Keywords фінансовий контроль
финансовый контроль
inancial control
перевірка
проверка
audit
дослідження
исследование
research
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80296
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Ніколаєнко, Д.Д. Державний фінансовий контроль в Україні [Текст]: робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра; спец.: 072 - Фінанси, банківська справа та страхування / Д.Д. Ніколаєнко; науковий кер. І.В. Білоус. – Суми: СумДУ, 2020. – 34 с.
Abstract У роботі досліджуються методи фінансового контролю притаманні державі, та принципаи фінансового контролю. Проаналізовано систему фінансового контролю з боку Рахункової палати та Державної аудиторської служби. Систематизовано інформацію про результати перевірки суб’єктів, що фінансуються з державного бюджету, та зроблені висновки. Узагальнено інформацію про те, яких критеріїв та вимог слід дотримуватися для того щоб, покращити фінансовий контроль в державі та які заходи потрібно виконувати для мінімізації впливу людського фактору в системі державного фінансового контролю.
В работе исследуются методы финансового контроля присущи государству, и принципате финансового контроля. Проанализирована система финансового контроля со стороны Счетной палаты и Государственной аудиторской службы. Систематизирована информация о результатах проверки субъектов, финансируемых из государственного бюджета, и сделаны выводы. Обобщена информация о том, каких критериев и требований следует придерживаться для того чтобы, улучшить финансовый контроль в государстве и какие меры нужно выполнять для минимизации влияния человеческого фактора в системе государственного финансового контроля.
The paper examines the methods of financial control inherent in the state, and the principles of financial control. The system of financial control by the Accounting Chamber and the State Audit Office is analyzed. The information on the results of the inspection of the subjects financed from the state budget is systematized and the conclusions are made. The information on what criteria and requirements should be met in order to improve financial control in the state and what measures should be taken to minimize the impact of the human factor in the system of public financial control is summarized.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (КІ)

Views

Ukraine Ukraine
166

Downloads

Ukraine Ukraine
167

Files

File Size Format Downloads
Nikolaienko_financial control.pdf 769,62 kB Adobe PDF 167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.