Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80931
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз факторів впливу на смертність, спричинену захворюванням на COVID-19
Other Titles Analysis of factors of influence on mortality caused by COVID-19
Authors Bielova, Inna Valeriivna  
Diakonova, Iryna Ivanivna
Taraniuk, Leonid Mykolaiovych
Demikhov, Oleksii Ihorovych  
Keywords оцінка
рівень економічного розвитку
смертність
екологія
COVID-19
assessment
level of economic development
mortality
ecology
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80931
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Аналіз факторів впливу на смертність, спричинену захворюванням на COVID-19 [Текст] / І.В. Бєлова, І.І. Д’яконова, Л.М. Таранюк, О.І Деміхов // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2020. – № 3. – С. 164-173. – DOI: 10.21272/1817-9215.2020.3-18.
Abstract Велике значення в умовах сьогодення має оцінка деструктивних факторів впливу на рівень смертності хворих на COVID-19, адже даний аналіз може бути необхідним для формування дорожньої карти дії урядів країн, яка орієнтована на попередження та зниження наслідків поширення COVID-19. Метою наукового дослідження є проведення аналізу факторів впливу на смертність, спричинену захворюванням на COVID19, на основі даних по країнах світу та на національному рівні. Серед таких факторів виділено вплив екологічної складової. Методологія та наукові підходи: порівняльний аналіз - при встановленні середнього рівня показників для груп країн в залежності від індексу людського розвитку HDI, а також для основних показників для характеристики рівня екологічного «навантаження» на рівні регіонів України, метод синтезу – при економічному обґрунтовані отриманих результатів аналізу середнього рівня показників для груп країн в залежності від індексу людського розвитку HDI, метод узагальнення – при формуванні загальних висновків дослідження, статистичні методи (кореляції та метод середніх) – при оцінці впливу чинників на смертність від COVID-19. Результати дослідження: в статті проведено дослідження щодо аналізу факторів впливу на смертність, спричинену захворюванням на COVID-19. Визначено показники, які беруть участь у аналізі факторів впливу на смертність від COVID-19. Відзначено основні індикатори оцінки рівня життя та здоров’я населення, які використовують у світі. Розраховані середні рівні показників для груп країн в залежності від індексу людського розвитку HDI та економічно обгрунтовано залежності даних показників та їх вплив на рівень смертності на COVID-19. У розрізі областей України проведено аналіз впливу показників, які впливають на рівень смертності від COVID-19, використовуючи окремі складові екологічного "навантаження". Проведено аналіз основних показників для оцінки наслідків поширення COVID-19 та проаналізовано їх значення на регіональному рівні. Можливість використання результатів в подальших дослідженнях може стосуватися формування економічної моделі факторів впливу на смертність, спричинену захворюванням на COVID-19, що дозволить спрогнозувати різні сценарії впливу деструктивних факторів на рівень смертності від COVID-19 в залежності від впровадження заходів протидії поширенню даної хвороби серед населення урядами країн. Практичне значення дослідження полягає в тому, що на основі проведеного аналізу результатів дослідження є можливість формування дієвих управлінських рішень урядами країн з метою протидії поширенню COVID-19 на міжнародному і на національному рівнях. Соціальні наслідки містять соціальні ефекти, які виникають в ході отриманих результатів даного аналізу через прийняття дієвих рішень в сфері охорони здоров’я з боку урядів країн, що можуть вплинути на зниження рівня смертності серед населення від COVID-19.
Of great importance in today's conditions is the assessment of destructive factors influencing the mortality rate of patients with COVID-19, because this analysis may be necessary to form a roadmap for governments, which aims to prevent and reduce the spread of COVID-19. The aim of the research is to analyze the factors influencing mortality caused by COVID-19, based on data from countries around the world and at the national level. Among such factors, the influence of the environmental component is highlighted. Methodology and scientific approaches: comparative analysis - in establishing the average level of indicators for groups of countries depending on the human development index HDI, as well as for key indicators to characterize the level of environmental "load" at the level of regions of Ukraine, synthesis method - economically justified analysis results average level of indicators for groups of countries depending on the human development index HDI, the method of generalization - in forming the general conclusions of the study, statistical methods (correlations and the method of averages) - in assessing the impact of factors on mortality from COVID-19. The results of the study: the article conducted a study on the analysis of factors influencing mortality caused by COVID-19. Indicators that participate in the analysis of factors influencing mortality from COVID-19 are identified. The main indicators of the standard of living and health of the population used in the world are marked. The average levels of indicators for groups of countries depending on the human development index HDI are calculated and the dependences of these indicators and their impact on the mortality rate on COVID-19 are economically substantiated. In terms of regions of Ukraine, an analysis of the impact of indicators that affect the mortality rate from COVID-19, using some components of the environmental "load". The analysis of the main indicators for the assessment of the consequences of the spread of COVID-19 is carried out and their significance at the regional level is analyzed. The possibility of using the results in further research may relate to the formation of an economic model of factors influencing mortality caused by COVID-19, which will predict different scenarios of destructive factors on mortality from COVID-19 depending on the implementation of measures to combat the spread of the disease among governments countries. The practical significance of the study is that based on the analysis of the results of the study there is the possibility of forming effective management decisions by governments to counter the spread of COVID-19 at the international and national levels. The social consequences include the social effects that result from the results of this analysis through effective health care decision-making by national governments, that may reduce the mortality rate among the population from COVID-19.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Ukraine Ukraine
38

Downloads

Ukraine Ukraine
37

Files

File Size Format Downloads
Bielova_ COVID_19.pdf 415,58 kB Adobe PDF 37

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.