Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81022
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Innovations in Knowledge Management Perspectives: An Empirical Study in the Jordanian Commercial and Islamic Banks
Other Titles Інновації в управління знаннями: емпіричне дослідження на прикладі комерційних та ісламських банків Йорданії
Authors Alomari, K. A. K.
Aljawarneh, N. M.
Alomari, Z. S.
Albdareen, R.
Alawneh, A.
Keywords процеси пізнання
перспективи знань
збалансована система показників
knowledge processes
knowledge perspectives
balanced scorecard
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81022
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Alomari, K. A. K., Aljawarneh, N. M., Alomari, Z. S., Albdareen, R., & Alawneh, A. (2020). Innovations in Knowledge Management Perspectives: An Empirical Study in the Jordanian Commercial and Islamic Banks. Marketing and Management of Innovations, 4, 102-119. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-08
Abstract Метою статті є аналіз системи управління знаннями з метою виколремлення напрямиів підвищення ефективності роботи банків Йорданії. У рамках розробленої системи, авторами проаналізувано блоки показників, що оцінюють процеси пізнання, перспективи використання знань. Емпіричне дослідження проведено на основі панельних даних, сформованих для вибірки з 327 співробітників (директори, генеральні директори, заступники, помічники менеджерів і керівників), які працюють в шести комерційних та ісламсько-комерційних банках Йорданії. При цьому детермінована вибірка дослідження сформована на основі відповідей 193 респондентів. Практичну реалізацію усіх етапів дослідження здійснено з використанням програмного забезпечення AMOS. За отриманими результатами пат-аналізу встановлено, що оптимальна модель дослідження виключає процес діагностики знань з процесів пізнання. Встановлено, що рівень організаційної культури є модеруючою змінною, що опосередковнао впливає на ефективність системи управілння в банках Йорданії. Враховуючи отримані результати, авторами виявлено відмінності в ефективності системи управління знаннями для підвищення продуктивності в йорданських комерційних та ісламських банках. Таким чином, результати дослідження свідчать про наявність тісного зв'язку між інформаційними технологіями, управлінням знаннями та корпоративними цінностями. У ході дослідження встановлено, що керівництво банків не було зацікавлене в кооперації з університетами та дослідницькими центрами. Так, вони покладались на наявні знання, які розробляли на експериментальній основі або переймали досвід інших фінансових установ. Результати дослідження підтверджують, що практика управління знаннями сприяє підвищенню ефективності та розвитку людських ресурсів в наукомістких галузях з надання. Доведено, що ефективна система управління знаннями в банках Йорданії обумовлює підвищення рівня задоволеність співробітників роботою в операційному бізнесі і якістю отриманих знань. У свою чергу, це провокує підвищення якості надання банківських послуг та рівня довіри до банків. За результатами дослідження виокремлено низку рекомендацій для керівництва банків, а саме: розробляти та оновлювати банківські системи; залучати висококваліфікованих професіоналів для підвищення кваліфікації працівників; співпрацювати з експертами та дослідниками у даній сфері; застосовувати моделі, які спрямовані на своєчаснй діагностику знань людських ресурсів. Менеджменту банків доцільно приділяти увагу підвищенню рівня банківських знань та удосконалення процесів управління знаннями.
This research study aims at developing a knowledge management system to enhance Jordanian Banks Performance. The authors developed the system by examining three variables: knowledge processes, knowledge perspectives and balanced scorecard. The research sample included all 327 bank employees (directors, general directors, deputies, assistant managers & chairpersons) working in six commercial and Islamic-commercial Jordanian banks, from which 193 completed the study questionnaire. AMOS software was used to treat and organize the collected data. Path analysis proved that the optimal study model excludes the process of knowledge diagnose from knowledge processes, and considers organizational culture perspective as the best moderating variable through which the system can be applied in Jordanian banks. There is a difference in the effect level of the knowledge management system to enhance performance in the Jordanian commercial and Islamic banks. The obtained results indicate that there is a strong relationship between information technology, knowledge management and high business values. Banks managements were not keen to share knowledge with universities and research centres. They depended on existing knowledge, developed knowledge by experiments, or borrowed it from other financial institutions. This study confirmed that knowledge management practice contributes to increasing efficacy and experience, contributing in turn in enhancing human capital in knowledge-intensive business service in Spain. Knowledge management use in Jordan banks increased employee’s satisfaction toward using operating business and the quality of knowledge obtained. As a result, banking services and trust in banks increased. Based on the research results, it is recommended that banks managements develop, equip, and update banks systems, recruit professional employees and to seek experts and researcher’s assistance in this regard. Banks managements should adopt models that replace diagnosis from the knowledge processes with organizational culture. Besides, management should develop banking knowledge and pay attention to other knowledge management processes.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Ukraine Ukraine
75

Downloads

Ukraine Ukraine
77

Files

File Size Format Downloads
Alomari_mmi_2020_4.pdf 930,47 kB Adobe PDF 77

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.