Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81023
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Country Innovative Development: Impact of Shadow Economy
Other Titles Інноваційний розвиток національної економіки: вплив тінізації економіки
Authors Vysochyna, Alina Volodymyrivna  
Kryklii, Olena Anatoliivna  
Minchenko, Mariia Hennadiivna  
Aliyeva, A.A.
Demchuk, K.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-9490-1026
http://orcid.org/0000-0002-4825-3950
http://orcid.org/0000-0002-6768-1627
Keywords аналіз панельних даних
державний менеджмент інновацій
інноваційне економічне зростання
тіньова економіка
innovative economic growth
innovative state management
panel data analysis
shadow economy
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81023
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Vysochyna, A., Kryklii, O., Minchenko, M., Aliyeva, A. A., & Demchuk, K. (2020). Country Innovative Development: Impact of Shadow Economy. Marketing and Management of Innovations, 4, 41–49. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-03
Abstract У цій статті узагальнено аргументи та контраргументи в рамках наукової дискусії щодо визначення впливу незаконної економічної діяльності та розширення тіньової економіки на інноваційний розвиток країни. Систематизація наукових праць з вищезазначених проблем доводить, що у згаданих наукових працях немає комплексності та єдності, що, в свою чергу, доводить необхідність подальшого теоретичного та емпіричного пошуку в цій сфері. Таким чином, у роботі була висунута наукова гіпотеза про негативний вплив тіньової економіки на інноваційний розвиток країни. Для перевірки цієї гіпотези був розроблений науково-методологічний підхід, що складається з декількох етапів: 1) кореляційний аналіз з метою усунення проблеми мультиколінеарності між змінними управління; 2) аналіз описової статистики набору даних; 3) проведення тесту Хаусмана з метою уточнення специфікації моделі регресії (модель фіксованих або випадкових ефектів); 4) реалізація панельного регресійного аналізу даних для всієї вибірки країни та окремо для України, характеристика її результатів. Технічно всі етапи дослідження реалізуються за допомогою програмного забезпечення Stata 12/SE. Вибірка дослідження складається з 9 країн (Азербайджан, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словацька Республіка, Словенія та Україна). Часовий горизонт – 2008-2018. Запуск панельного регресійного аналізу даних (специфікація моделі – з фіксованими ефектами) дозволяє підтвердити гіпотезу дослідження для всієї вибірки країни (збільшення тіньової економіки негативно вплинуло на інноваційний розвиток країни: збільшення відношення тіньової економіки до ВВП на 1% призводить до зниження Глобального індексу інновацій на 0,5 бала), але для України це окремо не доведено. Це підводить нас до висновку, що інноваційний розвиток в Україні не залежить від масштабу тіньової економіки через те, що ми маємо більш значні перешкоди на шляху до впровадження інновацій (інституційна неефективність, недоліки регулювання тощо).
This article generalises arguments and counterarguments within the scientific discussion regarding the determination of the influence of illegal economic activity and expansion of the shadow economy on innovative country development. The systematisation of the scientific works on the above problems proves that there is no one no complexity and unity in the above-mentioned scientific findings, which, in turn, demonstrates the necessity of further theoretical and empirical search in this sphere. Thus, it was developed a scientific hypothesis about the negative influence of the shadow economy on innovative country development. In order to test this hypothesis it was developed a scientific and methodological approach that consists of several stages: 1) correlation analysis in order to eliminate multicollinearity problem between control variables; 2) analysis of dataset descriptive statistics; 3) running Hausman test in order to clarify specification of the regression model (fixed or random effects model); 4) realisation of the panel data regression analysis for the whole country sample and separately for Ukraine, characteristics of its results. Technically all stages of the research are realised with the help of Stata 12/S.E. software. The country sample consists of 9 countries (Azerbaijan, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovak Republic, Slovenia, and Ukraine). Time horizon – 2008-2018. Running of the panel data regression analysis (model specification – with fixed effects) allow confirming research hypothesis for the whole country sample (an increase of shadow economy negatively affected innovative country development: an increase of shadow economy to GDP ratio in 1 % leads to the decrease of the Global Innovation Index in 0.5 points). However, it was not proved for Ukraine separately. It leads to the conclusion that innovative development in Ukraine does not highly dependent on the shadow economy scale because of more significant obstacles on the way on innovation adoption (institutional inefficiency, regulatory drawbacks etc.).
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Australia Australia
888242723
Austria Austria
1
Azerbaijan Azerbaijan
888242702
Bangladesh Bangladesh
1
Cameroon Cameroon
2126385490
Canada Canada
1
China China
452484
Czechia Czechia
220927535
Egypt Egypt
105524
France France
-99422692
Germany Germany
-1628144194
Ghana Ghana
-148127087
Greece Greece
444338741
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
-71561817
India India
162794
Indonesia Indonesia
1891641573
Iran Iran
560435331
Ireland Ireland
296098824
Italy Italy
999280612
Jordan Jordan
128470
Kenya Kenya
1
Latvia Latvia
109409
Lithuania Lithuania
888638730
Malaysia Malaysia
888242718
Namibia Namibia
1
Nigeria Nigeria
1115401216
Oman Oman
-97408786
Pakistan Pakistan
116563
Romania Romania
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Slovenia Slovenia
209873
South Africa South Africa
199124
South Korea South Korea
45209455
Spain Spain
1
Sri Lanka Sri Lanka
1
Sweden Sweden
15190
Taiwan Taiwan
226676982
Tunisia Tunisia
1
Turkey Turkey
999280609
Ukraine Ukraine
1475091691
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
-1683624255
United States United States
-97408785
Unknown Country Unknown Country
968787963
Vietnam Vietnam
-397690769

Downloads

Algeria Algeria
1
Australia Australia
1
Azerbaijan Azerbaijan
1115401221
Belgium Belgium
1
Belize Belize
1
Brazil Brazil
1
Bulgaria Bulgaria
1
Cameroon Cameroon
1115401215
Canada Canada
1
China China
2126385488
Egypt Egypt
1
Germany Germany
888242721
Ghana Ghana
-198845384
Greece Greece
2111099361
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
149546
Indonesia Indonesia
-71561819
Iran Iran
1891641575
Ireland Ireland
1
Italy Italy
999280613
Japan Japan
1
Latvia Latvia
1
Lithuania Lithuania
560435335
Malaysia Malaysia
1217238170
Netherlands Netherlands
1
Pakistan Pakistan
-97408782
Romania Romania
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Slovakia Slovakia
1116976
South Africa South Africa
111216
Sri Lanka Sri Lanka
1
Switzerland Switzerland
1
Taiwan Taiwan
220927530
Tunisia Tunisia
2111099362
Turkey Turkey
999280610
Ukraine Ukraine
-97408781
United Arab Emirates United Arab Emirates
-1189842262
United Kingdom United Kingdom
999280608
United States United States
2111099362
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
888242682

Files

File Size Format Downloads
Vysochyna_mmi_2020_4.pdf 358,96 kB Adobe PDF 521497397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.