Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81218
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Innovation in Leasing and Leasing of Innovation: A Meta-Analysis
Other Titles Інновації в лізингу та лізинг інновацій: мета-аналіз
Authors Zeynalov, Z.G.
Keywords інновації
лізинг
управління лізингом
інновації в лізингу
innovation
leasing
leasing management
innovation in leasing
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81218
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Zeynalov, Z. G. (2020). Innovation in Leasing and Leasing of Innovation: A Meta-Analysis. Marketing and Management of Innovations, 4, 202-218. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-16
Abstract У рамках даного дослідження проаналізовано та систематизовано науковий доробок щодо дослідження питань лізингу та інновацій в лізингу. Автор зазначив, що стрімкий розвиток Інтернету, розширення покриття мобільного Інтернету, розповсюдження інтернет-пристроїв, технологічні інновації в фінансовій та страховій сферах, а також розвиток економіки спільної участі провокують низку наукових дискусій щодо майбутнього інновацій у сфері фінансування та лізингу активів. Головною метою статті є визначення подальших напрямів дослідження питань лізингу інновацій та інновацій в лізингу на основі аналізу публікаційної тенденції науковців з означеної тематики. Емпіричне дослідження проведено з використанням інструментарію програмного забезпечення VOSviewer та наукових баз даних Scopus і Web of Science. Вихідні данні для дослідження були сформовані на основі аналізу 2513 наукових публікацій, опублікованих у наукових журналах, які індексуються базами даних Scopus (1915) та Web of Science (598). Вибірка дослідження не обмежена у часовому вимірі. Отримані результати свідчать про висхідну тенденцію публікаційної активності з досліджуваної проблематики. Зокрема, встановлено, що темп росту публікацій у базі даних Scopus не є стабільним. Так, з 2000 до 2010 років спостерігається значне зростання публікаційної активності. При цьому у базі даних Web of Science, темп росту публікаційної активності становить 19,9%. Так, зростання кількості наукових публікацій з досліджуваної тематики на 412% у 2019 році, у порівнянні з 2010 роком, свідчить про актуальність дослідження даної проблематики серед широкого кола науковців. При цьому найбільша частка науковців була з США, Китаю, Великобританії та Німеччини. За результатами аналізу визначено, що у базі даних Scopus публікації з досліджуваної тематики представлені у різних предметних галузях, а саме: Медицина, Інженерія, Соціальні науки, Екологія, Бізнес, Комп’ютерні науки, Управління та облік. Зокрема, у 2019 році зросла кількість статей, опублікованих науковими журналами з високим імпакт-фактором, а саме: Land Use Policy, European Journal of Operational Research, Ecology and Society. Таким чином, автор приходить до висновку, що питання лізингу інновацій та інновацій в лізингу є популярним напрямом досліджень в економіці спільної участі. За результатами бібліографічного аналізу визначено шість кластерів, які свідчать про спрямованість наукових публікацій. Таким чином, найбільший кластер сформований за наступними ключовими словами: сталий розвиток, вплив на навколишнє природне середовище, охорона навколишнього природного середовища, енергетична політика, землекористування, управління земельними ресурсами, управління риболовним господарством, закони та законодавство, оцінка ризиків, тощо. Другий за розміром кластер свідчить про напрям досліджень в галузі інформаційних систем та програмного забезпечення в лізингу. Наступні три кластери мають тісний зв’язок та пов’язані між собою такими ключовими словами як: "лізинг – юридичний аспект – управління охороною здоров’я/управління медичною справою – лікарняне обладнання/інформаційні системи лікарень", тощо. Шостий кластер сформований за наступними ключовими словами: фінансовий менеджмент, податки, фінансування капіталовкладень, лізинг – власність, капітальні витрати, облік, правові аспекти, менеджмент, тощо.
The paper deals with the analysis of the approaches in defining the main research directions in the field of leasing of innovations and innovations in leasing. Developing the Internet and expansion of mobile Internet, the advent of the Internet of Devices, Fintech, Insurtech and development of sharing economy provokes many debates about the future of innovation within the asset finance and innovation in the leasing of assets. This paper aimed to determine the scientific publication tendencies in the field investigating the issues on leasing of innovations and innovations in leasing to identifying prospective research areas. The methodological instruments of this paper are bibliographic tool VOSviewer, Scopus and Web of Science (WoS) databases. The study sample is 2513 scientific documents, published in the scientific journals indexed by Scopus (1915 documents) and WoS (598 documents) databases. The study has no limit time sample. The obtained results by Scopus and WoS tools showed the growing publication tendencies on the investigated issues. Besides, the number of papers in Scopus database had a growing tendency with a variable rate. There is a significant increase in the number of papers that occurred from 2000 to 2010. In turn, the number of paper in journals indexed by WoS had been regular rising during the analyzed period with a growth rate of 19,9%. Thus, this database shows a considerable growth of publications from 2010 to 2019. In 2019 the number of articles in the field of leasing of innovations and innovations in leasing increased by 412% compared to 2010. Therefore, the investigated issues remain popular in investigations of the great string of the scientists. In the Scopus database, mostly the issues on leasing of innovations and innovations in leasing were investigated under the subject area as follows: Medicine, Engineering, Social Sciences, Environmental Science, Business, Management and Accounting, Computer Science. The author noted that the most significant part of the scientists which analyzed the leasing of the innovations and innovations in leasing was from the USA, China, United Kingdom and Germany. Herewith, in 2019, the number of papers devoted to investigated issues enhanced in scientific journals with high impact factors such as Land Use Policy, European Journal of Operational Research, Ecology and Society. Therefore, it indicates that investigated issues are actually in the trends of sharing economy. The obtained results by VOSviewer analysis allowed identifying six clusters of the scientific publications scrutinized the leasing of the innovations and innovations in leasing from different perspectives. It worth to mention that three out of six clusters have a close connection. The first biggest cluster links the keywords as follows: sustainable development, environmental impact, environmental protection, energy policy, land use, land management, fishery management, laws and legislation, risk assessment, etc. In turn, the second cluster indicated on the investigations in the sphere of information system and software in leasing. Three clusters (the third, fourth and fifth) are connected by the words "leasing – legal aspect – health care/medical practice management – hospital equipment/hospital information system", etc. The keywords such as financial management, taxes, capital financing, leasing – property, capital expenditure, accounting, legal aspect, management and tax connected them with the sixth cluster.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Australia Australia
1
Azerbaijan Azerbaijan
1
Bulgaria Bulgaria
1
Cameroon Cameroon
1
Canada Canada
1
China China
3933
Colombia Colombia
1
Germany Germany
1226
Greece Greece
1
Indonesia Indonesia
1
Lithuania Lithuania
1
Morocco Morocco
1
Poland Poland
48231
Tanzania Tanzania
1
Ukraine Ukraine
237
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
48235
Vietnam Vietnam
9353

Downloads

Algeria Algeria
244
Bangladesh Bangladesh
1
China China
3940
Germany Germany
3943
India India
1
Indonesia Indonesia
1
Poland Poland
1
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
233
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
48234
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Zeynalov_mmi_2020_4.pdf 1,46 MB Adobe PDF 56601

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.