Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81768
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Актуалізація метафор і метонімій у промовах Вінстона Черчилля: перекладацький аспект
Authors Шишкін, М.І.
Keywords метафора
metaphor
метонімія
метонимия
metonymy
політичний дискурс
политический дискурс
political discourse
проблеми перекладу
проблемы перевода
translation problems
експліцитний переклад
эксплицитный перевод
explicit translation
збереження контексту в мові перекладу
сохранение контекста в языке перевода
context saving in target language
концептуальний і семантичний підходи
концептуальный и семантический подходы
conceptual and semantic approaches
Type Masters thesis
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81768
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Шишкін, М. І. Актуалізація метафор і метонімій у промовах Вінстона Черчилля: перекладацький аспект : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 035 - філологія / наук. кер. М. В. Черник. Суми : СумДУ, 2020. 70 с.
Abstract Тема: Актуалізація метафор і метонімій у промовах Вінстона Черчилля: перекладацький аспект Мета: виявлення особливостей ораторського мистецтва В. Черчилля і розгляд проблем перекладу стилістичних засобів із позицій когнітивної лінгвістики та семантики, а також визначення основних перекладацьких проблем та стратегій їх вирішення. Теоретичне значення: теоретичне значення роботи пов'язане із виділенням набору лінгвістичних засобів вираження метафори та метонімії, які застосовуються у політичному дискурсі й містять ознаки аргументації. Наукова новизна одержаних результатів та висновків полягає у тому, що в англійській мові, спираючись на політичні промови В. Черчилля досліджено мовні засоби вираження тактик метафори та метонімії, а також особливості збереження смислового навантаження при перекладі метафор та метонімій із мови оригіналу. Отримані результати дослідження дозволяють прогнозувати подальше лексико-семантичне навантаження промови політика й сприяють розумінню мовленнєвих механізмів впливу політичного дискурсу на суспільство, які можуть бути використані в подальшому дослідженні засобів впливу на аудиторію під час політичних виступів.
Тема: Актуализация метафор и метонимий в речах Уинстона Черчилля: переводческий аспект Цель: выявление особенностей ораторского искусства У. Черчилля и рассмотрение проблем перевода стилистических средств с позиций когнитивной лингвистики и семантики, а также определение основных переводческих проблем и стратегий их решения. Теоретическое значение: теоретическое значение работы связано с выделением набора лингвистических средств выражения метафоры и метонимии, которые применяются в политическом дискурсе и содержат признаки аргументации. Научная новизна полученных результатов и выводов заключается в том, что в английском языке, опираясь на политические речи У. Черчилля, исследованы языковые средства выражения тактик метафоры и метонимии, а также особенности сохранения смысловой нагрузки при переводе метафор и метонимий с языка оригинала. Полученные результаты исследования позволяют прогнозировать дальнейшую лексико-семантическую нагрузку речи политика и способствуют пониманию речевых механизмов влияния политического дискурса на общество, которые могут быть использованы в дальнейшем исследовании способов воздействия на аудиторию во время политических выступлений.
Title: Metaphors and Metonymies in Winston Churchill's Speeches: Translation Aspect. Goal: W. Churchill's oratory peculiarities highlighting and consideration of translation problems of stylistic means from the standpoint of cognitive linguistics and semantics, as well as main translation problems identification and strategies for their resolving. Theoretical significance: the theoretical significance of the work is related to the expression of the linguistic means of metaphor and metonymy, which are used in political discourse and contain signs of argumentation. The scientific novelty of the obtained results is that in the English language based on W. Churchill’s political speeches the linguistic means of metaphor and metonymy tactics expression are studied. The features of saving the semantic load have been studied during the translation of metaphors and metonymies from the source language. The obtained results of the research allow predicting the further lexical and semantic load of the politician’s speech and contributing to the understanding of speech mechanisms of political discourse, influence on society, which can be used in further research of means of influencing the public during political speeches.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК)

Views

China China
1
Germany Germany
54128
Greece Greece
11615
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
558
Sweden Sweden
4530
Ukraine Ukraine
4539
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
32875

Downloads

Canada Canada
32888
Czechia Czechia
1
Finland Finland
32877
France France
32879
Germany Germany
32880
Japan Japan
1973
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Norway Norway
1
Poland Poland
11624
Romania Romania
1
Russia Russia
1
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
54130
United Kingdom United Kingdom
32874
United States United States
54131

Files

File Size Format Downloads
Shyshkin_mag_rob.pdf 746,02 kB Adobe PDF 286263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.