Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82542
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз захворюваності на колоректальний рак серед жителів Cумської області
Other Titles Analysis of the incidence rate of colorectal cancer among residents of the Sumy Region
Authors Kostiuchenko, Vitaliia Viktorivna  
Moskalenko, Yuliia Vasylivna  
Tarasenko, Svitlana Viktorivna  
Vynnychenko, Oleksandr Ihorovych  
Shevchenko, Volodymyr Volodymyrovych
Vynnychenko, Ihor Oleksandrovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-7301-0945
http://orcid.org/0000-0002-5398-0298
http://orcid.org/0000-0002-4829-0559
http://orcid.org/0000-0001-5651-0323
http://orcid.org/0000-0002-2339-6509
Keywords колоректальний рак
colorectal cancer
рак ободової кишки
rectal cancer
рак прямої кишки
rectal cancer
захворюваність
incidence rate
поширеність
prevalence
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82542
Publisher Сумський державний університет
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation В. В. Костюченко, Ю. В. Москаленко, С. В. Тарасенко, О. І. Винниченко, В. В. Шевченко, & І. О. Винниченко. (2020). АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК СЕРЕД ЖИТЕЛІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Східноукраїнський медичний журнал, 8(4), 407-423. https://doi.org/10.21272/eumj.2020;8(4):407-423
Abstract Вступ. До середини ХХ століття колоректальний рак (КРР) зустрічався рідко порівняно з іншими онкологічними захворюваннями. Суттєве збільшення поширеності даної патології почалося після цього періоду і супроводжувалося подвоєнням показників у кожну наступну декаду. До 2030 року очікується збільшення захворюваності на КРР на 60 % або більше ніж 2.2 мільйони нових випадків і 1.1 мільйони щорічних смертей. Така ситуація обумовлена розвитком країн з перехідною економікою до яких належить і Україна. Мета. Проаналізувати захворюваність на колоректальний рак серед жителів Сумської області впродовж 2009–2018 рр. Матеріали та методи. Первинним статистичним матеріалом виступили дані обласного канцер-реєстру та журнали реєстрації результатів біопсій патологоанатомічного відділення Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру. Для виявлення тенденцій у розвитку колоректального раку серед жителів Сумської області були використані аналіз середніх величин, для оцінки розкиду – стандартне відхилення. Результати. Середня захворюваність на КРР серед жителів Сумської області у період з 2009 по 2018рр. склала 23,02 на 100 000 населення. При цьому, якщо розглядати дане значення за окремими нозологічними одиницями показник для хворих на рак ободової кишки склав 22,76 випадки, прямої кишки – 23,28 випадки на 100 тис. населення, що на 7,4 % та 27 % відповідно більше, ніж середня захворюваність в Україні. На рак ободової кишки в зазначений період частіше хворіли жінки, середній вік яких склав 60.7 років. В той час, як на рак прямої кишки частіше хворіли чоловіки. Їх середній вік 66 років. Загалом найчастіше рак товстої кишки зустрічався у осіб старше 70 років (42,5 % усіх випадків). Слід зазначити, що за останні 10 років було виявлено 2 пацієнти вікової групи 20–29 рр., що захворіли на рак прямої кишки та 5 пацієнтів з раком ободової кишки. В ході проведеного аналізу також з’ясувалося, що ймовірність появи раку ободової кишки серед жителів області у 1,18 разів більше, ніж раку прямої кишки. За ступенем поширеності райони Сумської області розділилися наступним чином: м. Суми, Білопільський та Конотопський райони мали високий рівень поширеності раку ободової кишки (20,01 ‰ і вище). м. Суми, Буринський та Лебединський райони – високий рівень поширеності раку прямої кишки (24,01 ‰ і вище). Середня поширеність раку ободової кишки – 20,10 ± 1,55‰, коефіцієнт варіації – 7,73 %, прямої – 22,24 ± 1,89 ‰, коефіцієнт варіації – 8,48 %. Чіткої тенденції у динаміці показників (зниження чи підвищення) не прослідковується, варіація показників за 10 років є незначною (менше 10 %). Висновки. Дане дослідження дало можливість встановити загальні закономірності захворюваності на рак ободової та прямої кишки серед населення Сумської області та порівняти їх з аналогічними загальноукраїнськими та глобальними тенденціями та прогнозами. Так було встановлено, що середня захворюваність на рак ободової та прямої кишки серед жителів Сумської області вище ніж середня захворюваність в Україні. При цьому зберігається тенденція до превалювання раку прямої кишки над раком ободової кишки. Вікова структура для обох локалізацій не відрізняється від даних загальноукраїнської та світової статистики, але в той же час було виявлено особливість в гендерному розподілі хворих. Сумарна кількість випадків раку ободової та прямої кишки на 1.37 % більша серед жінок області, що потребує подальшого вивчення. В ході аналізу не вдалося виявити загальної закономірності в географічному розподілі обох патологій. Сумарно не зважаючи на глобальний прогноз, аналіз даних за останні 10 років не виявив чіткої тенденції до збільшення числа хворих на рак ободової та прямої кишки серед жителів області.
Introduction. Before the middle of the 20th century, colorectal cancer (CRC) was a fairly rare disease. A significant increase in the prevalence of this pathology began after this period and was accompanied by a doubling of indicators in each subsequent decade. By 2030, the incidence rate of colorectal cancer is expected to increase by 60% or more than 2.2 million new cases and 1.1 million annual deaths. This situation is due to the development of countries with transitional economies, to which Ukraine also belongs. Purpose. To analyze the incidence rate of colorectal cancer among residents of the Sumy region during 2009–2018. Materials and methods. The primary statistical material was the data of the regional cancer registry and the journals of the results of biopsies of the pathological department of the Sumy regional clinical oncological dispensary. To identify trends in the development of colorectal cancer among residents of the Sumy region, the analysis of mean values ​​was used, to assess the spread we used the standard deviation. Results. The average incidence rate of CRC among residents of the Sumy region in the period from 2009 to 2018 was 23.02 per 100,000 people. At the same time, if we consider this value for individual pathologies, the indicator for patients with colon cancer was 22.76 cases, rectal cancer – 23.28 cases per 100 thousand people, which is 7.4% and 27%, respectively, more than the average morbidity in Ukraine. Colon cancer is more common among women, whose average age is 60.7 years, while rectal cancer is more common among men. Their average age is 66. In general, colon cancer occurs most often in people over 70 years of age (42.5% of all cases). It should be noted that over the past 10 years, 2 patients of the age group 20–29 had been identified, with rectal cancer and 5 patients with colon cancer. The analysis also revealed that the likelihood of colon cancer among the inhabitants of the region is 1.18 times higher than that of rectal cancer. In terms of prevalence, the districts of the Sumy region were divided as follows: Sumy, Belopolskyi and Konotopskyi districts had a high prevalence of colon cancer (20.01 ‰ and more). Sumy, Burinsky and Lebedinsky districts had high prevalence of rectal cancer (24.01 ‰ and more). The average prevalence of colon cancer is 20.10 ± 1.55 ‰, the coefficient of variation is 7.73%, the direct one is 22.24 ± 1.89 ‰, and the coefficient of variation is 8.48%. There is no clear trend in the dynamics of indicators (decrease or increase); the variation in indicators over 10 years is insignificant (less than 10%). Conclusions. The general patterns of the incidence rate of colon and rectal cancer among the population of the Sumy region were found and compared with similar Ukrainian and global trends and forecasts. It was found that the average incidence rate of colon and rectal cancer among residents of the Sumy region is higher than the average incidence in Ukraine. At the same time the tendency to prevalence of a rectum cancer over a colon cancer remains. The age structure for both localizations does not differ from the national and global trends, but a peculiarity in the gender distribution of patients was revealed. Total number of colon and rectal cancer is 1.37% higher among women, which requires further research. General pattern in the geographical distribution of both pathologies was not found during the analysis. In total, despite the global prognosis, data analysis over the past 10 years did not reveal a clear trend towards an increase in the number of patients with colorectal cancer among the residents of the region.
Appears in Collections: Східноукраїнський медичний журнал

Views

Brazil Brazil
1
China China
1900588710
Germany Germany
4388907
Greece Greece
3069
Ireland Ireland
2567139
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
22416
Serbia Serbia
1
Sweden Sweden
1534
Ukraine Ukraine
814794410
United Kingdom United Kingdom
11675982
United States United States
1900588708
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Brazil Brazil
1
France France
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
814794411
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1900588709

Files

File Size Format Downloads
Kostiuchenko_ colorectal_cancer.pdf 867,47 kB Adobe PDF -1579584171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.