Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82761
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Impact of Politically Generated Shocks on Monetary Performance: a Cross-country Comparison
Authors Makarenko, Mykhailo Illich
Zhuravka, Fedir Oleksandrovych  
Keywords політично генеровані шоки
политически генерированные шоки
politically generated shocks
макроекономічна нестабільність
макроэкономическая нестабильность
macroeconomic instability
грошово-кредитна політика
денежно-кредитная политика
monetary policy
інфляційне таргетування
инфляционное таргетирование
inflation targeting
Аргентина
Argentina
Туреччина
Turkey
Україна
Украина
Ukraine
Турция
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82761
Publisher Business perspectimes
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Makarenko M. I., Zhuravka F.O. Impact of Politically Generated Shocks on Monetary Performance: a Cross-country Comparison // Banks and Bank Systems. 2019. Vol. 14. №3. Pp. 99-112. – URL: https://businessperspectives.org/banks-and-bank-systems/issue-328/impact-of-politically-generated-shocks-on-monetary-performance-a-cross-country-comparison
Abstract У період після Великої рецесії макроекономічна стабільність все частіше стала порушуватися потрясіннями соціально-економічного характеру, зумовленими зростанням невдоволення населення високим рівнем безробіття та бідності, активізацією радикальних партій і рухів та загостренням геополітичного протистояння у світі. Залежно від виду та глибини таких потрясінь вони набувають форми політично генерованих шоків і справляють своєрідну дію на монетарну сферу як складову макроекономічного середовища, яке, з одного боку, може абсорбувати виниклу турбулентність, а з іншого - навпаки, посилити її через збурення адаптивних очікувань господарських суб’єктів. У статті досліджено три види політично генерованих шоків та специфіка їх впливу на монетарну сферу. Встановлено, що шоки, породжені політичним популізмом, характеризуються фіскальним домінуванням в економіці, використанням монетарних заходів при фінансуванні бюджетного дефіциту на догоду політичній кон’юнктурі, а також тривалим періодом їх подолання через необхідність неухильної болісної зміни суспільних настроїв і очікувань. Шоки, що виникли з причини застосування міжнародних санкцій до певних країн, мають зовнішнє походження і виражаються насамперед у підвищенні волатильності національних валютних ринків. Макроекономічна і, зокрема, монетарна нестабільність через участь країни у військовому конфлікті є результатом найбільш важких для економіки шоків, глибина і тривалість яких зумовлюється характером кризових явищ. Зазначені види політично генерованих шоків проаналізовані на прикладах таких країн, як Аргентина, Туреччина та Україна, які свого часу запровадили режим інфляційного таргетування в грошово-кредитній політиці, але змушені були допустити його видозміну під впливом політико-економічної нестабільності.
В период после Великой рецессии макроэкономической стабильности все чаще угрожали социально-экономические потрясения из-за роста общественного недовольства высоким уровнем безработицы и бедности, активизации радикальных партий и движений и обострения геополитического противостояния в мире. В зависимости от типа и глубины таких шоков они становятся шоками политического характера и, в частности, влияют на денежно-кредитную сферу. В статье исследуются три типа политически генерируемых шоков и их влияние на денежно-кредитную сферу. Выявлено, что шоки, порождаемые политическим популизмом, характеризуются фискальным доминированием в экономике, использованием монетарных мер при финансировании бюджетного дефицита. Шоки, возникающие после применения международных санкций против определенных стран, имеют внешнее происхождение и в первую очередь вызывают повышение волатильности национальных валютных рынков. В целом макроэкономическая и особенно монетарная нестабильность является результатом сильных потрясений для экономики, глубина и продолжительность которых определяются характером кризиса, в частности, когда страна участвует в военном конфликте. Вышеупомянутые типы политически генерируемых шоков анализируются на основе опыта таких стран, как Аргентина, Турция и Украина, которые в свое время ввели режим таргетирования инфляции в денежно-кредитной политике, но были вынуждены изменить его под влиянием политической и экономической нестабильности.
During the post-Great Recession period, macroeconomic stability had more often been threatened by socioeconomic shocks due to the rising of public discontent with the high unemployment rate and poverty, the activation of radical parties and move¬ments, and the aggravation of the geopolitical confrontation in the world. Depending on the type and depth of such shocks, they become politically generated shocks and, in particular, affect the monetary sphere. The article investigates three types of politically generated shocks and their impact on the monetary sphere. It has been found out that the shocks generated by political populism are characterized by fiscal domination in the economy, the use of monetary measures in the budget deficit financing. Shocks arising after the use of international sanctions against certain countries have an ex¬ternal origin and primarily cause the increase in national exchange markets volatility. On the whole, macroeconomic and, especially, monetary instability is the result of the great shocks for the economy, the depth and duration of which are determined by the nature of the crisis, particularly, when country participates in the military conflict. The aforementioned types of politically generated shocks are analyzed based on the expe¬rience of countries such as Argentina, Turkey, and Ukraine, which at one time intro¬duced the regime of inflation targeting in monetary policy, but were forced to modify it influenced by political and economic instability.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
France France
1
Iran Iran
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
51
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
22
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1653
Vietnam Vietnam
373

Downloads

Germany Germany
213
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
19
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2108
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Makarenko_monetary.pdf 486,01 kB Adobe PDF 2343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.