Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83179
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз інструментів маркетингу впливу: світовий досвід
Authors Khomenko, Liliia Mykolaivna  
Keywords маркетинг впливу
маркетинг влияния
influencer marketing
служба крові
служба крови
blood service
маркетингові інструменти
инструменты маркетинга
marketing tools
просування
продвижение
promotion
інфлюенс маркетинг
инфлюенс маркетинг
Type Conference Papers
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83179
Publisher Національний фармацевтичний університет
License Copyright not evaluated
Citation Хоменко, Л.М. Аналіз інструментів маркетингу впливу: світовий досвід [Текст] / Л.М. Хоменко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали IX міжнар. наук.-практ. дистанційної конф. (м. Харків, 18 березня 2021 р.) / редкол.: В.В. Малий та ін. – Харків: Нац. фармац. ун-т, 2021. – С. 486-488.
Abstract Через перенасичення рекламною інформацією стає все складніше впливати на прийняття рішення споживачами, як в комерційній, так і некомерційній сферах. Метою роботи є аналіз досвіду застосування маркетингу впливу в провідних закладах служби крові світу. Було проаналізовано офіційні сайти, сторінки в соціальних мережах, канал на Youtube Національної служби крові Великобританії та сайт некомерційної організації AVIS (Італія) для розуміння можливих форматів взаємодії. Враховуючи існуючий досвід, служба крові може використовувати такі форми взаємодії центру крові з блогерами: пост в блозі про візит до центру крові; запрошення до центру крові для здачі крові, запис на відео цього процесу та фотографування його; відеоролик на Youtube з показом процесу здачі крові, задоволених облич донорів, багато позитиву; прямий ефір з центру крові з блогером; сувенірна продукція центру крові в акаунті блогера з відміткою та рекомендацією; ведення акаунту центру крові в соціальних мережах протягом одного тижня чи місяця; запрошення блогера на внутрішні заходи центру крові або організація прес-туру в різних центрах крові країни з публікацією фото-звіту про дані заходи; проведення разом з блогером конкурсу в соціальних мережах з врученням сувенірних призів за найбільшу кількість репостів та лайків, за підписку; ведення однієї рубрики на сторінці центру крові в соціальних мережах протягом одного місяця; запис разом з блогером вірусного ролику, що створює додаткові можливості для ефективної взаємодії зі споживачами, привернення їх уваги, формування цінності продукту, підвищення ефективності інформування цільових споживачів. Таким чином, маркетинг впливу – один із найпотужніших та ефективних сучасних digital-каналів просування, що дозволяє не лише посилити впізнаваємість брендів, але і допомагає у вирішенні соціальних питань.
Из-за перенасыщения рекламной информации становится все сложнее влиять на принятие решения потребителями, как в коммерческой, так и некоммерческой сферах. Цель работы - анализ опыта использования маркетинга влияния в ведущих учреждениях службы крови мира. Были проанализированы официальные сайты, страницы в социальных сетях, канал на Youtube Национальной службы крови Великобритании и сайт некоммерческой организации AVIS (Италия) для понимания возможных форматов взаимодействия. Учитывая существующий опыт, служба крови может использовать такие формы взаимодействия с блогерами: пост в блоге о визите в центр крови, приглашение в центр для сдачи крови, запись на видео этого процесса и фотографирование его, видеоролик на Youtube с демонстрацией процесса сдачи крови, довольных лиц доноров, много позитива; прямой эфир из центра крови с блогером; сувенирная продукция центра крови в аккаунте блогера с отметкой и рекомендацией; ведение аккаунта центра крови в социальных сетях в течение одной недели или месяца; приглашение блогера на внутренние мероприятия центра крови или организация пресс-тура в различных центрах крови страны с публикацией фото-отчета о данных мероприятиях; проведение совместно с блогером конкурса в социальных сетях с вручением сувенирных призов за наибольшее количество репостов и лайков, за подписку; ведение одной рубрики на странице центра крови в социальных сетях в течение одного месяца; запись вместе с блогером вирусного ролика, что создает дополнительные возможности для эффективного взаимодействия с потребителями, привлечение их внимания, формирование ценности продукта, повышения эффективности информирования целевых потребителей. Таким образом, маркетинг влияния - один из самых мощных и эффективных современных digital-каналов продвижения, позволяет не только усилить узнаваемость брендов, но и помогает в решении социальных вопросов.
With an excess of advertising information, it is becoming increasingly difficult to influence consumer decision-making, in both commercial and non-commercial fields. The purpose of the work is to analyze the experience of using influencer marketing in the successful institutions of world blood service. We analyzed the official websites, pages on social networks, the YouTube channel of the British National Blood Service, and the website of the non-profit organization AVIS (Italy) to understand the possible formats of interaction. Taking into account the existing experience, the blood service can use the following forms of interaction with bloggers: a blog post about a visit to a blood center, an invitation to a blood donation center, video recording of this process and photographing it, a video on Youtube demonstrating the blood donation process, satisfied persons donors, a lot of positive; live broadcast from the blood center with a blogger; souvenirs from the blood center in the blogger's account with a mark and recommendation; maintaining a blood center account on social networks for one week or a month; inviting a blogger to internal events of a blood center or organizing a press tour in various blood centers in the country with the publication of a photo report on these events; orginizing together with a blogger a contest in social networks with the presentation of souvenir prizes for the largest number of reposts and likes, for a subscription; maintaining one heading on the blood center page in social networks for one month; recording a viral video together with a blogger, which creates additional opportunities for effective interaction with consumers, attracting their attention, shaping the value of the product, increasing the effectiveness of informing target consumers. Thus, influencer marketing is one of the most powerful and effective modern digital promotion channels, it allows not only to increase brand awareness but also helps in solving social issues.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
3

Downloads

Files

File Size Format Downloads
Khomenko_marketing_tools.pdf 950,49 kB Adobe PDF 0

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.