Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83630
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Management of Innovation Development: Critical Evaluation of the International Economic Relations
Other Titles Управління інноваційним розвитком: критична оцінка міжнародних економічних відносин
Authors Huseynov, I.A.
Illiashenko, Tetiana Oleksiivna  
Petroke, I.
Keywords міжнародні економічні відносини
інвестиції
експорт
імпорт
зовнішньоторговельний оборот
країни СНД
регресійний аналіз
структурне моделювання
international economic relations
investments
export
import
foreign trade turnover
CIS countries
regression analysis
structural modelling
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83630
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Huseynov, I. A., Illiashenko, T., & Petroke, I. (2021). Management of Innovation Development: Critical Evaluation of the International Economic Relations. Marketing and Management of Innovations, 1, 266-277. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-20
Abstract Геополітична стабільність країни завжди була основою забезпечення сталого економічного розвитку. При цьому процеси трансформації, зумовлені науково-технічним прогресом, інтенсивністю глобальних інновацій та тенденціями глобалізації, спонукали країни перейти на новий рівень розвитку. У цій статті узагальнено аргументи та контраргументи в рамках наукової дискусії щодо ролі та можливостей країн СНД у формуванні основи для інноваційного розвитку. Автори зазначили, що країни СНД та їх найближчі сусіди є міжнародними центрами, через які проходять важливі транспортні та комунікаційні шляхи з Азії до Європи. Виходячи з цього, забезпеченість широким спектром різноманітних запасів сировини привертає увагу світової спільноти до побудови окремого вектору економічних відносин із цими країнами. Основною метою дослідження є підтвердження гіпотези про функціональні зв'язки між зовнішньою торгівлею, інвестиційною діяльністю країн та рівнем інноваційного розвитку країни відповідно до рівня економічного розвитку. Методологічним інструментарієм дослідження є методи кореляційно-регресійного аналізу та одночасні структурні рівняння, що дозволяють формалізувати як явні, так і приховані взаємозв'язки між досліджуваними об'єктами. Періодом дослідження є 2011-2018 рр., оскільки для цього періоду доступні необхідні статистичні дані для проведення аналізу. У рамках дослідження, масив вхідних даних представлений у формі регресорів, які визначають рівень країн, що інноваційно розвиваються, а також трьох залежних змінних (регресантів), які вказують на динаміку зовнішньоторговельного обороту, ведення бізнесу та загальні внутрішньоекономічні умови. Для побудови структурної моделі застосовано як залежні, так і незалежні змінні кожного визначеного блоку. Результати дослідження можуть бути корисними для інноваційних агентств, створених при Міністерстві транспорту, зв'язку та високих технологій цих країн, що сприяють придбанню сучасних технологій та технологічних рішень місцевими суб'єктами господарювання.
The problem of the geopolitical stability of the country has always been the basis of sustainable economic development. CIS countries and their closest neighbours are the international centres where important transport and communication routes from Asia to Europe intersect. They have a wide range of various raw material reserves, which focuses the world community's attention and builds a separate vector of economic relations. The transformation processes that have taken place in recent years in countries have been due to scientific and technological progress, the intensity of global innovation, and globalization trends, which encourage the country to move to a new level of development. This article summarizes the arguments and counterarguments within the scientific discussion on the place and prospects of CIS countries' international economic position in the formation of the basis for innovative development. The main purpose of the study is to confirm the hypothesis about the functional links between foreign trade and investment activities of countries and the level of innovative development of the country according to the level of economical development. The study's methodological tools were the methods of correlation-regression analysis and simultaneous structural equations, which allow formalizing both explicit and latent relationships between the studied objects. The study period was chosen from 2011 to 2018 because of statistical data availability. In this regard, the array of input data is presented in the form of regressors which identify the level of innovation development countries and three dependent variables (regressands) which indicate the dynamics of foreign trade turnover, doing business and total internal economic conditions. Besides, the variables from each defined block participate as both dependent and independent variables during the construction of the structural model. The results of the study could be useful for The Innovation Agencies, which are established under the Ministry of Transport, Communications and High Technologies of these countries that assist local business entities in acquiring modern technologies and technological solutions.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

China China
1
France France
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
506
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
250
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
8373
Vietnam Vietnam
2536

Downloads

Burkina Faso Burkina Faso
1
Canada Canada
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
8370
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
8372
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Huseynov_mmi_2021_1.pdf 515,45 kB Adobe PDF 16747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.