Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84074
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Трансфер екологічно безпечних енергетичних інновацій під час розбудови розумних енергомереж
Other Titles Transfer of environmentally friendly energy innovations during the development of smart grids
Authors Vakulenko, Ihor Anatoliiovych  
Петренко, Н.О.
Keywords енергетика
інновації
трансфер технологій
energy
innovations
technology transfer
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84074
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Вакуленко, І. А., Петренко, Н. О. Трансфер екологічно безпечних енергетичних інновацій під час розбудови розумних енергомереж // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2020. № 2. С. 141−145. DOI: 10.21272/1817-9215.2020.2-23
Abstract У статті розглянуто умови, сформовані у різних країнах світу для реалізації процесів, які орієнтовані на модернізацію енергетичного сектору економіки шляхом широкого впровадження прогресивних іннноваційних технологій енергетичного спрямування. У роботі стверджується про наявність зв’язку між показниками економічного та соціального розвитку країн та результатами функціонування їх енергетичного сектору, а саме наявний вплив енергетики на позитивну динаміку економічних та соціальних індикаторів. Поширення енергетичних інновацій розглядається як ключовий фактор для модерннізації енергетичного господарства відповідно до сучасних вимог до виробництва, транспортування та розподілу енергії. Відповідно інвестиції безпосередньо у енергетичной сектор та науково-конструкторську діяльність, спрямованну на створення нових енергетичних технологій, розглядаються як важливий показник формування передумов для трансферу енергетичних технологій, у тому числі інноваційних. Одним з головних показників, які характеризують наявні та потенційні можливості продукування нових технологій, є кількість інноваційних підприємств. Відповідно одним із завдань, спрямованих на модернізацію та подільший розвиток енергетичної системи, має бути сприяння створенню та підтримка інноваційних підприємств. Це потребує створення нового або удосконналення наявного механізму формування сприятливого для інноваційної діяльності бізнес-середовища. Тому у статті зазначено про необхідність дослідження залежності між кількістю інноваційних підприємств у країні та обсягами державних видатків на науково-дослідні та конструкторські роботи. Для більш повного висвітлення питання у роботі представлена інформація щодо обсягу даних видатків у розрізі ВВП країн. Аналіз цієї інформації дозволив дійти висновку про відсутність зв’язку між кількістю інноваційних підприємств та обсягами державних видатків на здійснення НДДКР. Такий зв’язок є характерним для обмеженої кількості країн. У той же час, досвід низки країн засвідчує, що окрім державної підтримки інноваційної діяльності та трансферу інновацій, значну роль відіграють створені та функціонуючі ринкові механізми, які дозволяють досягти високого рівня інноваційного розвитку.
The article considers the conditions created in different countries of the world to implement processes that focus on the modernization of the energy sector of the economy through the widespread introduction of advanced innovative energy technologies. The paper argues that there is a link between economic and social development indicators and the results of the functioning of their energy sector, namely the existing impact of energy on the positive dynamics of economic and social indicators. The spread of energy innovations is a critical factor for the modernization of the energy sector following modern requirements for energy production, transportation, and distribution. Accordingly, investments directly in the energy sector and research and development activities aimed at creating new energy technologies are considered an essential indicator of the formation of preconditions for the transfer of energy technologies, including innovation. One of the leading indicators that characterize the existing and potential opportunities for new technologies is the number of innovative enterprises. Accordingly, one of the tasks aimed at modernization and further development of the energy system should be to promote the creation and support of innovative enterprises. It requires creating a new or improvement of the existing mechanism for creating a favorable business environment for innovation. Therefore, the article mentions the need to study the relationship between the number of innovative enterprises in the country and public spending on research and development. For complete coverage of the issue, the paper presents information on the volume of these expenditures in terms of GDP. The analysis of this information led to the conclusion that there is no connection between the number of innovative enterprises and the amount of public expenditure on R&D. This connection is typical of a limited number of countries. At the same time, the experience of some countries shows that in addition to state support for innovation and innovation transfer, a significant role is played by established and functioning market mechanisms that allow achieving a high level of innovation development.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

China China
1
France France
143
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
140
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1151

Downloads

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
579
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
135
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1439

Files

File Size Format Downloads
Vakulenko_energy.pdf 506,84 kB Adobe PDF 2157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.