Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84189
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Scarcity marketing as an effective marketing tool (on the example of Clubhouse)
Authors Павленко, М.С.
Khomenko, Liliia Mykolaivna  
Keywords маркетинг дифіциту
маркетинг дифицита
scarity marketing
просування
продвижение
promotion
маркетингові інструменти
маркетинговые инструменты
marketing tool
deficit marketing
Type Conference Papers
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84189
Publisher ОДАБА
License Copyright not evaluated
Citation Pavlenko M. S, Khomenko L. M Scarcity marketing as an effective marketing tool (on the example of Clubhouse) // Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали IV міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Одеса, 21 квітня 2021 р. Одеса : ОДАБА, 2021. C. 318-321.
Abstract Через надлишок товарів та активний розвиток цифрового середовища люди стали вибагливішими. Тому виникає необхідність в пошуку більш ефективних маркетингових інструментах. Одним з них є маркетинг дифіциту. Основним його принципом є страх, а страх спонукає до дії. Однією з причин, чому маркетинг дифіциту працює і настільки сильний, є те, що це створює відчуття ексклюзивності, певне відчуття соціальної переваги в одній групі людей і абсолютної неповноцінності. Найбільш вдалий приклад маркетингу дефіциту останніх років - це нашумілий Clubhouse. Мається на увазі, що маркетинг дефіциту спрацьовує лише тоді, коли все робиться правильно. Якщо ви створюєте дефіцит для товару з низькою вартістю або широкою доступністю, весь маркетинг залучатиме клієнтів до інших торгових точок. Але якщо товар обраний правильно, то маркетинг дефіциту лише збільшить інтерес та вартість. Люди захочуть приєднатися до обмеженого продукту чи послуги; люди за це боротимуться. В роботі проаналізовані переваги і недоліки маркетингу дефіциту, представлена порівняльна характеристика показників ефективності Clubhouse та інших соціальних мереж та месенджерів. Отже, дефіцитний маркетинг може бути таким же ефективним маркетинговим інструментом, як і традиційний та цифровий маркетинг. Він дозволяє працювати з існуючим попитом, наявною аудиторією та створювати нові ринки.
Из-за избытка товаров и активного развития цифровой среды люди стали требовательнее. Поэтому возникает необходимость в поиске более эффективных маркетинговых инструментов. Одним из них является маркетинг дефицита. Основным его принципом является страх, а страх побуждает к действию. Одной из причин, почему маркетинг дефицита работает и настолько силен, является то, что создается ощущение эксклюзивности, определенное чувство социального превосходства в одной группе людей и абсолютной неполноценности. Наиболее удачный пример маркетинга дефицита последних лет - это нашумевший Clubhouse. Имеется в виду, что маркетинг дефицита срабатывает только тогда, когда все делается правильно. Если вы создаете дефицит для товара с низкой стоимостью или широкой доступностью, весь маркетинг привлекать клиентов к другим торговым точкам. Но если товар выбран правильно, то маркетинг дефицита только увеличит интерес и стоимость. Люди захотят присоединиться к ограниченному продукту или услуге, будут за это бороться. В работе проанализированы преимущества и недостатки маркетинга дефицита, представлена сравнительная характеристика показателей эффективности Clubhouse и других социальных сетей и мессенджеров. Таким образом, дефицитный маркетинг может быть таким же эффективным маркетинговым инструментом, как и традиционный и цифровой маркетинг. Он позволяет работать с существующим спросом, имеющейся аудиторией и создавать новые рынки.
Due to the oversupply of goods and the digital environment's active development, people have become choosier. That's why it is necessary to find more effective marketing tools. One of these is scarcity marketing. The basic principle of scarcity marketing is fear, and fear motivates action. One of the reasons why the marketing scarcity works and is so strong is that it creates a sense of exclusivity. It makes a certain sense of social superiority in one group of people and absolute inferiority. The best example of scarcity marketing last time is the sensational Clubhouse. Keep in mind that scarcity marketing will only work when everything works right. If you create a scarcity for a product with a low cost or widely available, all marketing will attract customers to other retail outlets. But if the product is chosen correctly, then scarcity marketing will only increase interest and value. People will want to join a limited product or service; people will fight for it. The paper analyzes the advantages and disadvantages of scarity marketing, presents a comparative characteristic of the performance indicators of Clubhouse and other social networks and messengers. So, scarcity marketing can be as effective a marketing tool as other traditional and digital marketing. It allows you to work with existing demand, existing audiences and create new markets.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Austria Austria
613903854
Belgium Belgium
1
Canada Canada
1841258520
China China
1242421
Egypt Egypt
1242426
France France
1
Germany Germany
1841258522
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
613903855
India India
1
Indonesia Indonesia
1841258524
Iran Iran
1242420
Japan Japan
1242425
Latvia Latvia
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Netherlands Netherlands
32649
Russia Russia
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Spain Spain
1242428
Sweden Sweden
1
Syria Syria
1
Taiwan Taiwan
1090
Turkey Turkey
18956332
Ukraine Ukraine
1841258514
United Kingdom United Kingdom
112209616
United States United States
1841258518
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
1841258516

Downloads

Australia Australia
1
Canada Canada
1841258521
Germany Germany
1841258523
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Indonesia Indonesia
271
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
275
Singapore Singapore
1
Taiwan Taiwan
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
258
United Kingdom United Kingdom
284888
United States United States
316430094
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Pavlenko_promotion.pdf 970,91 kB Adobe PDF -295734459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.