Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84322
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Commercialization of Intellectual Property: Innovative Impact on Global Competitiveness of National Economies
Other Titles Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності: інноваційний вплив на глобальну конкурентоспроможність національних економік
Authors Virchenko, V.
Petrunia, Yu.
Osetskyi, V.
Makarenko, Mykhailo Illich  
Sheludko, V.
Keywords конкурентні переваги
глобальне економічне середовище
комерціалізація інтелектуальної власності
інтелектуальний капітал
інноваційний розвиток
competitive advantages
global economic environment
intellectual property commercialization
intellectual capital
innovative development
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84322
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Virchenko, V., Petrunia, Yu., Osetskyi, V., Makarenko, M., & Sheludko, V. (2021). Commercialization of Intellectual Property: Innovative Impact on Global Competitiveness of National Economies. Marketing and Management of Innovations, 2, 25-39. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.2-02
Abstract Стаття присвячена дослідженню ролі інтелектуальної власності в сучасній постіндустріальній економіці. У роботі проаналізовано інноваційний вплив інтенсивної комерціалізації постіндустріальної економіки на конкурентні переваги країни в глобальному економічному середовищі. Метою дослідження є перевірка гіпотези про вирішальну роль розвитку інтелектуальної власності у забезпеченні розширеного суспільного відтворення та формування глобальної конкурентоспроможності національної економіки у процесі інноваційної модернізації виробництва. Для досягнення поставленої мети, у ході дослідження застосовано теоретичні методи та прикладний інструментарій статистичного аналізу. В основу дослідження покладено дедуктивний підхід, що передбачає поступове сходження від загального до конкретного. Зокрема, кількісному аналізу емпіричних даних передує вивчення теоретичних засад дослідження та ознайомлення із сучасною базою даних з досліджуваної проблематики. Таким чином, це дозволило дійти важливих висновків щодо інноваційної ролі інтелектуальної власності у формуванні глобальної конкурентоспроможності національної економіки та заходів державної політики щодо захисту прав творців інтелектуального продукту та стимулювання комерціалізації інтелектуальної власності в рамках національної економіки. У рамках даної роботи, проаналізовано трансмісійний механізм, що сполучає систему цивільного обороту результатів інтелектуальної діяльності та сферу суспільного виробництва і, у такий спосіб, створює передумови для залучення до господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності з наступною трансформацією у інтелектуальний капітал підприємств реального сектору економіки. Доведено, що інтенсивна комерціалізація інтелектуальної власності має інноваційний вплив на конкурентоспроможність національної економіки та стимулює розширене суспільне відтворення. Комплексний аналіз статистичних даних за допомогою комбінації кількісних методів (кластерний аналіз та аналіз основних компонентів) підтвердив гіпотезу про визначальну роль інтелектуальної власності в сучасній системі суспільного відтворення. До того, результати аналізу продемонстрували мультиплікативний інноваційний вплив розвитку інтелектуальної власності на конкурентоспроможність країни в глобальному економічному середовищі. Аналіз головних компонент засвідчив, що чинна система інституційного та організаційно-економічного забезпечення господарського обороту результатів інтелектуальної діяльності в Україні не дозволяє сформувати стійкі конкурентні переваги національної економіки на засадах інноваційної модернізації суспільного виробництва. Отримані результати дослідження дозволили визначити пріоритетні напрями державної політики щодо стимулювання комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, а саме: внесення змін до спеціального законодавства в цілях його гармонізації з нормами права ЄС у сфері захисту інтелектуальної власності; запровадження фіскальних преференцій пільгового характеру для суб’єктів господарювання, які здійснюють комерціалізацію об’єктів інтелектуальної власності; створення умов для розвитку венчурного фінансування та банківського кредитування суб’єктів інноваційної діяльності, що забезпечуватиме інноваційний вектор розвитку виробництва та глобальну конкурентоспроможність національної економіки.
This paper investigates the role of intellectual property in the modern post-industrial economy and its intensive commercialization of the country's competitive advantages in the global economic environment. The main purpose of the research is to prove the hypothesis about the crucial role of intellectual property development in ensuring expanded public reproduction and facilitating the global competitiveness of national economies through innovative modernization of production. To gain the research aim, the authors used a combination of theoretical synthesis and comprehensive statistical analysis. The study follows a deductive approach and theoretical background analysis followed by quantitative research of statistical data. It allowed arriving essential conclusions concerning the role of intellectual property in strengthening the global competitiveness of the national economy and practical policy implications regarding stimulating intellectual property commercialization within the national economy. Paper investigates transmission mechanisms that represent the impact of intensive commercialization of intellectual property on public reproduction and competitiveness of the national economy. Commercialization of intellectual property, defined as a range of activities envisaged for rapid implementation of intellectual activity, resulted in economic turnover to obtain strategic competitive advantages and generate economic profit supported by the transformation of intellectual property into intellectual capital used for the manufacturing of innovative, highly marginal products. Comprehensive statistical data analysis was conducted using quantitative methods (cluster analysis and principal components analysis). The findings proved the key role of intellectual property in the modern system of public reproduction. They demonstrated the multiplicative impact of intellectual property development on a country's competitive global economic environment. Obtained research results provided the basis for policy implications concerning the development of commercialization of intellectual property and stimulation of expanded reproduction of intellectual capital in Ukraine as a precondition of innovative modernization of national industries and acquiring strategic competitive advantages in a globalized market.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Bahrain Bahrain
1
Bangladesh Bangladesh
1
Brazil Brazil
1
Canada Canada
2143
China China
1
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
France France
1
Greece Greece
1
Guernsey Guernsey
36783
Indonesia Indonesia
31135389
Ireland Ireland
2987348
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
5974692
Namibia Namibia
1
Netherlands Netherlands
323
New Zealand New Zealand
1
Nigeria Nigeria
1
Pakistan Pakistan
1
South Africa South Africa
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
118560432
United Kingdom United Kingdom
31135388
United States United States
118560429
Vietnam Vietnam
2148

Downloads

Australia Australia
16150810
Bahrain Bahrain
1
Canada Canada
134271
China China
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
1
Italy Italy
1
Lebanon Lebanon
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Pakistan Pakistan
1
Singapore Singapore
1160
South Korea South Korea
1
Sweden Sweden
1
Taiwan Taiwan
1
Turks & Caicos Islands Turks & Caicos Islands
118560430
Ukraine Ukraine
2987346
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
118560431
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
1
Zimbabwe Zimbabwe
1

Files

File Size Format Downloads
Virchenko_mmi_2_2021.pdf 531,05 kB Adobe PDF 256394465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.