Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85541
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Priorities of Marketing, Competitiveness, and Innovative Development of Transport Service Providers under Sustainable Urban Development
Other Titles Пріоритети маркетингової політики, підвищення конкурентоспроможності та інноваційного розвитку постачальників транспортних послуг у контексті сталого розвитку міста
Authors Borysova, T.
Monastyrskyi, G.
Borysiak, O.
Protsyshyn, Yu.
Keywords сталий розвиток
маркетинг
автономна служба таксі
інновації
конкурентоспроможність
муніципальна екологістика
спільна мобільність
енергосервісні компанії
електроенергетика
відновлювальні джерела енергії
кластерний аналіз
autonomous taxi service
cluster analysis
electric cars
marketing
energy service companies
competitiveness
innovative development
municipal ecology
renewable energy sources
shared mobility
sustainable development
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85541
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Borysova, T., Monastyrskyi, G., Borysiak, O., & Protsyshyn, Yu. (2021). Priorities of Marketing, Competitiveness, and Innovative Development of Transport Service Providers under Sustainable Urban Development. Marketing and Management of Innovations, 3, 78-89. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-07
Abstract Відстеження зростання ролі впровадження цілей сталого розвитку, з одного боку, а з іншого – використання програм Інтернету речей у різних сферах життя, зумовлюють трансформацію дизайну мислення людини щодо способу своєї мобільності. Актуальність розв’язання даної наукової проблеми полягає в необхідності перегляду муніципальної політики щодо підходів до використання відповідних видів громадського транспорту, удосконалення політики муніципальної транспортної інфраструктури через врахування тенденцій розвитку "зеленої" енергетики. У статті обґрунтовано потребу зосередження уваги на дослідженні зміни поведінки користувачів послуг таксі в Україні в умовах муніципальної екологістики, розвитку "зеленої" енергетики, розробки відповідних програм узгодження запитів користувачів і надавачів послуг таксі на засадах сталого розвитку міста та диджиталізації послуг таксі. Проаналізовано вплив сталого розвитку енергетики на диверсифікацію транспорту, рівень використання екологічних видів транспорту, зокрема електромобілів як таксі у залежності від кількості зарядних станцій, доступності до електроенергії. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи кластерного аналізу, експертного опитування, особистого інтерв’ю, статистичний аналіз та метод нечіткомножинного оцінювання. Об’єктом дослідження обрано служби таксі та користувачів послуг таксі Тернопільської області. Результати проведеного опитування засвідчили, що пріоритетними чинниками екологічної поведінки українських користувачів таксі є рівень автоматизації бізнесу та величина автопарку служби таксі. За результатами валідного експертного опитування, проведеного з метою дослідження рівня екологічності транспортних засобів та рівня автоматизації бізнесу, встановлено, що більшість досліджуваних служб таксі характеризуються низьким рівнем екологічності. При цьому орієнтація на цілі сталого розвитку та екологічність має фрагментарний характер, а найбільш проблемними питаннями залишаються технічне забезпечення, наявність автоматизованої системи замовлень, велика частка зношення транспортних засобів у невеликих містах. Для визначення підходів до управління процесом екологізації, об’єкти дослідження упорядковано у порівняно однорідні групи. З цією метою здійснено кластерний аналіз, який дозволив згрупувати об’єкти дослідження у порівняно однорідні групи та обгрунтувати доцільність розробки диференційованих стратегій, а також підтвердити думку про доцільність розробки різних підходів до розвитку екологічної складової залежно від рівня розвитку екологічності транспортних засобів, рівня автоматизації бізнесу та відносних часток автопарку. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для науковців та практиків у сфері інфраструктури, менеджерів та власників служб таксі, представників місцевої виконавчої влади.
Monitoring the growing role of implementing sustainable development goals, on the one hand, and the use of the Internet of things in various spheres of life, on the other, is changing the way people think about their mobility. The urgency of this scientific problem is the need to review municipal policies on approaches to the use of appropriate methods of public transport to improve municipal transport infrastructure policies in the light of advances in "green" energy development. This article justifies the need to focus on the study of changes in the Ukrainian taxi drivers’ behavior in the urban environment on the development of «green» energy, development of appropriate programs to coordinate the requests of users and providers of taxi services through sustainable development and digitization of taxi services. In addition, the impact of sustainable energy development on transport diversification and the use of environmental modes of transport, in particular, electric cars as taxis, are analyzed, depending on the number of charging stations and access to electricity. The methodological tools used were cluster analysis, expert surveys, face-to-face interviews, statistical and fuzzy multiple estimation methods. The subject of the study was selected taxi services and taxi users in the Ternopil region. According to the survey results, the priority factors for the environmental behavior of Ukrainian taxi drivers were the level of business automation and the size of the taxi fleet. In a survey conducted by experts to examine the environmental safety of vehicles and the level of automation of enterprises, most taxi services were found to be environmentally unsound, focusing on sustainable development and environmental issues. The most problematic are technical support, automated ordering system, and significant vehicle wear in small cities. To determine the approaches to the management of greening, the objects of study were organized into relatively homogeneous groups. To this end, a cluster analysis was conducted. The study subjects were grouped into relatively homogeneous groups. The authors justified the feasibility of differentiated strategies and reaffirmed the idea of developing different approaches to environmental development depending on the level of environmental friendliness of vehicles, business automation, and relative shares of the fleet. The study results could be useful for infrastructure scientists and practitioners, taxi managers and owners, and local government officials.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Austria Austria
1
Azerbaijan Azerbaijan
2300420
China China
44893
France France
44896
Germany Germany
1
India India
2794
Indonesia Indonesia
1
Iran Iran
6726729
Iraq Iraq
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
13453474
Mexico Mexico
173975
Netherlands Netherlands
5588
Peru Peru
185
South Africa South Africa
13453468
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
178
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
29984
United States United States
13453470
Vietnam Vietnam
13453475

Downloads

Austria Austria
1
Canada Canada
44886
Czechia Czechia
1
Finland Finland
1
Germany Germany
13453473
Indonesia Indonesia
2795
Iran Iran
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Peru Peru
1
Poland Poland
44895
Singapore Singapore
44897
South Africa South Africa
13453469
Tunisia Tunisia
1
Turkey Turkey
173974
Ukraine Ukraine
13453456
United Kingdom United Kingdom
3775855
United States United States
13453472
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Borysova_sustainable_development.pdf 681,64 kB Adobe PDF 57901181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.